Xem mẫu

  1. 17T. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 11/08/2009 17.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng nếu được ủy quyền. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. - Trường hợp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn gia hạn Giấy phép xây dựng. - Thời gian gia hạn giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục « gia hạn, điều chỉnh » trong giấy phép xây dựng đã cấp 17.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin gia hạn - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 17.4. Thời hạn giải quyết: - 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức và cá nhân 17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn
  2. 17.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy phép 17.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức phí theo quy định của HĐND cấp tỉnh 17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: do chủ đầu tư tự lập 17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
nguon tai.lieu . vn