Xem mẫu

  1. 3X. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã 12/08/2009 3.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng. - Trường hợp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn gia hạn Giấy phép xây dựng. - Thời gian gia hạn giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục « gia hạn, điều chỉnh » trong giấy phép xây dựng đã cấp. 3.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin gia hạn - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 3.4. Thời hạn giải quyết: - 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã 3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy phép 3.8. Lệ phí (nếu có):
  2. - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức phí theo quy định của HĐND cấp tỉnh 3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: do chủ đầu tư tự lập 3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
nguon tai.lieu . vn