Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Tên thủ tục : Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : . Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 15 ngày trước ngày giấy phép hết hạn; - Bộ Thông tin và Truyền thông phân công cho đơn vị phụ trách - Trình tự thực hiện: (Vụ Viễn thông) xử lý, thẩm định; - Bộ Thông tin và Truyền thông xét gia hạn cho Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp từ chối gia hạn, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn biết. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn - Cách thức thực hiện; Du- Hà Nội. - Thông qua hệ thống bưu chính.. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin gia hạn, bản sao giấy phép đang - Thành phần, số lượng hồ sơ: có hiệu lực; Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và xét gia hạn hoặc từ - Thời hạn giải quyết: chối gia hạn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cơ quan địa phương có thẩm quyền. - Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: - Lệ phí (nếu có): Bằng 50% phí thu lần đầu - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Không có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ Không tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Viễn thông về viễn thông chính: Quyết định 215/2000/QĐ- BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.
nguon tai.lieu . vn