Xem mẫu

  1. Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi 1. Bước 1 đã cấp giấy phép hoạt động trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và trao 2. Bước 2 giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày tháng năm nhận các văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, ra quyết định ra 3. Bước 3 hạn giấy phép (theo mẫu số 08). Trường hợp không ra hạn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu số 07) kèm theo giấy phép hoạt động
  3. Thành phần hồ sơ giới thiệu việc làm đã cấơ Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời 2. hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh Doanh nghiệp có đủ điều 3. kiện gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng 4. thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân 5. viên thời điểm đề nghị cấp phép 6. Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới Thông tư số 20/2005/TT- 1. thiệu việc làm BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  5. Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:............ ——— ......, ngày..... tháng..... năm..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh................. 1. Tên doanh nghiệp: .............................................................................................. Tên giao dịch:.......................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................... .................. Điện thoại:....................................Fax:.............................Email: .......................... 3. Số tài khoản:..................................tại:................................................................ ............................................................................................................................... 4. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp:....................................... 5. Doanh nghiệp đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số........, với thời hạn cấp phép từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm....... Giấy phép đã được gia hạn các lần như sau: - ........ - ........ 6. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gia hạn giấy phép này gồm có: - ........ - ........ Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh................. gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm lần thứ........ Thời hạn gia hạn từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm...... Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng giám đốc hoặc giám đốc Doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Nơi nhận: ..........
nguon tai.lieu . vn