Xem mẫu

  1. Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý khám, chữa bệnh của Bộ Y tế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Các Bộ, ngành, cơ quan TW của các đoàn thể gửi hồ sơ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ) trước khi hết thời hạn của Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cấp cho cơ sở cai nghiện tối thiểu là 30 ngày 1. Bước 1 - Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu hướng dẫn cụ thể (phải ký vào phiếu đó) cho đối tượng thực hiện. Xử lý hồ sơ: - Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế thẩm tra hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 2. Bước 2 - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định gia hạn Giấy phép. - Nếu không gia hạn Giấy phép cho cơ sở cai nghiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  3. Tên bước Mô tả bước Trả kết quả: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội giao 01 bản cho đối tượng 3. Bước 3 thực hiện, 01 bản lưu lại Cục và 01 bản lưu lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở chính. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý theo Mẫu số 1 Tài liệu chứng minh cơ sở cai nghiện đảm bảo đủ điều kiện mới (nếu có) để thực hiện các nội dung của quy trình cai nghiện, phục hồi theo 2. quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 3. Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh được gia hạn hoặc cấp mới (nếu có), theo quy định tại Điều 1 khoản 1 điểm d Nghị
  4. Thành phần hồ sơ định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai Thông tư số 15/2004/TTLT- 1. nghiện ma tuý BLĐT... Thông tư số 15/2004/TTLT- 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không