Xem mẫu

 1. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi Các tín hi u ñi u khi n ra ñư c dùng trong ch ñ ra • OBF ( Output Bufer Full F/F). Tín hi u ra OBF chuy n v m c th p ñ thông báo r ng CPU ñã ghi d li u ra m t c ng xác ñ nh. Tín hi u OBF F/F s ñư c xác l p sư n lên c a tín hi u WR và b xoá khi tín hi u vào ACK m c th p . • ACK (Acknowledge Input ). M c th p c a tín hi u vào này thông báo cho 8255 r ng d li u t c ng A ho c c ng B ñã ñư c ch p nh n. V b n ch t ñây là tín hi u phúc ñáp t thi t b ngo i vi thông báo nó ñã nh n ñư c d li u g i t i t CPU. • INTR (Interrupt Request ) M c cao c a tín hi u ra này ñư c s d ng ñ yêu c u ng t CPU khi m t thi t b ngoài ñã nh n ñư c d li u truy n t CPU. Tín hi u INTR xác l p khi tín hi u ACK = "1", OBF = "1" và INTE ="1" . Tín hi u này ñư c kh i t o l i sư n xu ng c a tín hi u WR . Các t l nh c a ch ñ này như sau: * Ð th th i gian c a ch ñ ho t ñ ng này như sau : Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 31
 2. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi Ð th th i gian quá trình ghi. Trong ch ñ 1, hai c ng A và B có th ñư c l p trình m t cách riêng bi t là c ng vào ho c c ng ra ñ ho t ñ ng trong các ng d ng vào /ra có h i tho i khác nhau. Các t l nh ho t ñ ng trong ch ñ này như sau: 3. Ch ñ 2 Ch ñ ho t ñ ng này cung c p kh năng trao ñ i d li u v i các thi t b ngo i vi s d ng m t ñư ng truy n 8 bit ñ v a truy n v a nh n d li u (Bus vào/ra hai chi u). Các tín hi u h i tho i ñư c dùng trong ch ñ này ñ ñi u khi n vi c truy n d li u cũng tương t như ch ñ 1. Các ch c năng cơ b n c a ch ñ 2: Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 32
 3. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi - Trong ch ñ này ch có nhóm A ñư c s d ng . - C ng A là c ng vào/ ra hai chi u 8 bit . - Các tín hi u vào/ra ñ u ñư c ch t l i. - 5 bit c a c ng C ñư c s d ng làm c ng ñi u khi n ,tr ng thái cho c ng A 8 bit. Các tín hi u ñi u khi n ra . • OBF( Output buffer full ) Tín hi u ra OBF m c th p thông báo CPU khi d li u ra c ng A. • ACK (Acknowledge) M c th p c a tín hi u vào này cho phép b ñ m ra bus d li u c a c ng A g i d li u. Ngư c l i, b ñ m ra này s tr ng thái tr kháng cao . • INTE 1 ( Tín hi u INTE ph i h p v i tín hi u OBF ). Ði u khi n b i vi c l p bit ho c xoá bit PC4 . Các tín hi u ñi u khi n vào . • STB (Srobe input ). M c th p c a tín hi u vào này ñ c d li u vào c ng vào ch t . • IBF ( Input bufer Full ). M c cao c a tín hi u ra này ch ra r ng tín hi u ñã ñư c ghi vào c ng vào ch t . • INTE2 ( Tín hi u INTE ph i h p v i tín hi u IBF) Ði u khi n b i vi c xoá /l p bit c a PC4 Các t l nh ho t ñ ng trong ch ñ này như sau : Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 33
 4. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 4. Ch ñ k t h p Ngoài vi c ho t ñ ng riêng r theo t ng ch ñ , 8255 còn có kh năng ho t ñ ng ñ ng th i k t h p các ch ñ khi không ph i t t c các bit trong c ng C ñư c s d ng ñ ñi u khi n ho c dành cho tr ng thái. Các bit còn l i có th ñư c s d ng ñ th c hi n các ch c năng sau : Khi ñư c l p trình là các ñư ng vào tín hi u T t c các ñư ng vào tín hi u ñ u có th ñư c truy c p trong su t quá trình ñ c c ng C thông thư ng. Như trong hình v minh ho sau : Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 34
 5. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi Khi ñư c l p trình là các ñư ng tín hi u ra Các bit trong s các bit cao c a c ng C ( PC7- PC4) ph i ñư c truy c p m t cách riêng r b ng cách s d ng ch c năng xoá /l p bit. Các bit trong s các bit th p c a c ng C có th truy c p b ng ch c năng xoá /l p bit ho c dùng 3 bit tương ng ghi ra c ng C . * Ð c tr ng thái c ng C. Trong mode 0, c ng C truy n d li u t i ho c t thi t b ngo i vi. Khi 8255 ñư c l p trình ho t ñ ng trong mode 1 ho c mode 2, c ng C ñư c s d ng ñ t o ra ho c nh n tín hi u h i tho i trao ñ i v i thi t b ngo i vi. Ð c n i dung c a c ng C cho phép ngư i l p trình ki m tra tr ng thái c a các thi t b ngo i vi và ñi u khi n quá trình trao ñ i d li u. Không có l nh ñ c bi t nào dùng ñ ñ c thông tin tr ng thái t c ng C mà ch có thao tác ñ c thông thư ng th c hi n ch c năng này. Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 35
 6. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 5. Ch c năng xoá bit và l p bit (single bit set/reset ) B t c bit nào trong 8 bit c a c ng C ñ u có th ñư c thi t l p ho c ñư c xoá nh s d ng các l nh ghi ra thanh ghi ñi u khi n các bit phù h p. Như v y khi c ng C ñang ñư c dùng ñ ñi u khi n, ghi tr ng thái cho c ng A ho c c ng B thì nh ng bit c a c ng C có th ñư c xoá ho c ñư c thi t l p nh s d ng các l nh xoá, thi t l p bit như khi c ng C là c ng ra d li u. - T l nh ho t ñ ng trong ch ñ như sau: Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 36
 7. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 6. Ch c năng ñi u khi n ng t (Interrupt control ) Khi 8255 ñư c l p trình ho t ñ ng ch ñ 1 ho c ch ñ 2, các tín hi u ñi u khi n c a nó có th ñư c s d ng như yêu c u ng t t i CPU. Tín hi u yêu c u ng t t o b i c ng C có th b c m hay ñư c phép nh xoá hay xác l p m ch l t INTE s d ng ch c năng l p xoá bit như ñã nêu trên. Ch c năng này cho phép ngư i l p trình có th cho phép ho c không cho phép m t thi t b I/O ng t CPU mà không gây nh hư ng t i b t kỳ m t thi t b nào khác trong c u trúc ng t . 2.3.3 Ghép n i v i 8255A Hình 2.9 trình bày m t ví d m t m ch GN 8255A v i máy in, máy ñ c băng ch ñ 0. N a th p c a C là c a vào, dùng ñ ñ c các tr ng thái - PC1 cho tr ng thái b n c a máy in. - PC0 cho tr ng thái s n sàng c a máy ñ c băng. N a cao c a C là c a ra, dùng ñ ñưa ra tín hi u ñi u khi n: - PC5 ñưa tín hi u ch t s li u cho máy in (qua b ñ o). - PC4 ñ d ch chuy n băng gi y ñi 1 v trí v bên ph i (qua b khu ch ñ i ñ o). Hình 2.10 mô t m ch ghép n i v i máy in ch ñ 1. Các tín hi u ñ i tho i g m: - PC4 tín hi u ra ñ ch t s li u, có th dùng PC7 ( OBFA ) thay th . - PC6 tín hi u vào cho ACK , xác nh n ñã in s li u. - PC3 dùng ñ yêu c u ng t chương trình, ñưa vào chân INTR c a VXL. Nh s d ng ch ñ 1, các tín hi u PC6, PC7 s t ñ ng thu phát mà không c n l nh c a chương trình, tr PC4 ph i ñưa l nh. V i vi c n i vào INTR c a VXL, chương trình ph c v ng t không c n l nh ki m tra tr ng thái c a PC6. 8255 PA0 ÷ PA7 Máy PC5 Data strobe in Reset Reset Busy PC1 D0 ÷ D7 D0 ÷ D7 RD RD VXL WR WR A0 A0 PC0 Busy Máy A1 A1 PC4 ñ c A2 ÷ A19 Gi i driver right CS PB0 ÷ PB7 băng mã ñ a ch Hình 2.9: Ví d GN 8255 ch ñ 0. Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 37
 8. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi D0 ÷ D7 D0 ÷ D7 PA0 ÷ PA7 PC4 Data strobe VXL INTR INTRA PC6 PC3 ACK INTA PC7 OBFA Máy in 8255 Hình 2.10: Ví d GN 8255 ch ñ 1. 8255 PA0 ÷ PA7 D0 ÷ D7 DAC Reset Reset L i ra PB0 Ch t s li u tương t D0 ÷ D7 D0 ÷ D7 PB1 Cho phép ñưa ra RD RD VXL WR WR ADC A0 A0 PB2 Cho phép trích m u L i vào A1 A1 Ch t s li u tương t PB3 A2 ÷ A19 Gi i CS D0 ÷ D7 mã ñ a ch Hình 2.11: Ví d GN 8255 ch ñ k t h p. Hình 2.11 mô t ví d ghép n i 8255A ch ñ 2 c a c a PA và ch ñ 0 c a c a PB. . 2.3.4 L p trình cho 8255A Vi m ch c ng song song l p trình ñư c PPI 8255 có kh năng ho t ñ ng trong các ch ñ ho t ñ ng khác nhau các ch ñ ho t ñ ng này có th k t h p ñư c v i nhau t o kh năng l p trình ñi u khi n ho t ñ ng m t cách linh ho t. Khi vi t chương trình cho 8255A ho t ñ ng, ta ph i : - Vi t lưu ñ thu t toán. - Xác ñ nh t ñi u khi n ch ñ cho thanh ghi ñi u khi n, t tr ng thái cho t ng m ch c th . - Chương trình kh i phát b ng l nh ghi vào thanh ghi ñi u khi n. - ðưa n i dung các bít cho các c a dùng ñ ñi u khi n TBNV. - ð c và ki m tra tr ng thái : là thanh ghi tr ng thái n u 8255 dùng ch ñ 1,2; là m t c a ghi tr ng thái TBNV n u ch ñ 0. - ðưa s li u vào hay ghi s li u ra các c a. Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 38
 9. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi Ví d vi t chương trình ñi u khi n ñưa s li u ra máy in như trên hình 2.9, và ñ a ch cao dành cho máy in xác ñ nh là 3FE18h. Lưu ñ thu t toán th hi n trên hình 2.12. B tñ u B tñ u L p xung ch t PC4 ð c tr ng thái – PC1 Yes Máy in b n? ð c tr ng thái – PC0 No Yes ðưa s li u ra Máy ñ c b n? No Xoá xung ch t PC5 ð c s li u vào L p xung ch t PC5 Xoá xung ch t PC4 K t thúc K t thúc Hình 2.12: Lưu ñ trao ñ i d li u gi a MVT và máy in, máy ñ c băng. Xác ñ nh các thanh ghi ch ñ và chi u c a c a: 3FE18h ⇒ A19 …. A3 A2 A1 A0 T b ng 1.17, ta có ñ a ch sau: PA có ñ a ch addr_A := 3FE18h PB có ñ a ch addr_B := 3FE19h PC có ñ a ch addr_C := 3FE1Ah Thanh ghi ñi u khi n addr_dk := 3FE1Bh Xác ñ nh t ñi u khi n và t tr ng thái: Không dùng ch ñ l p c nên D7=1 PA ch ñ 0, c a ra nên D6=0 D5=0 D4=0 N a c a C cao là c a ra nên D3=0 PB ch ñ 0, c a vào nên D2=0 D1=0 N a c a C th p là c a vào nên D0=1 Ta có t ñi u khi n sau: Data_dk := 81h (=1000 0001 B) T tr ng thái cho các c ng PC: PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 Cho PC5 0 0 1 0 0 0 0 0 ⇒ data_C5 := 20h Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 39
 10. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi Cho PC4 0 0 0 1 0 0 0 0 ⇒ data_C4 := 10h Cho PC1 0 0 0 0 0 0 1 0 ⇒ data_C1 := 02h Cho PC0 0 0 0 0 0 0 0 1 ⇒ data_C0 := 01h Chương trình vi t b ng Pascal như sau: Begin {Gán các bi n} Port[addr_dk] := data_dk; Repeat Var1 := port[addr_C]; Until ((var1 and data_C1)=data_C1); Port[addr_A] := ‘s’; Port[addr_C] :=0; Port[addr_C] := data_C5; End Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 40
 11. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi CHƯƠNG 3: GHÉP N I TRAO ð I D LI U N I TI P 3.1 Gi i thi u chung v trao ñ i d li u n i ti p 3.1.1 Yêu c u trao ñ i d li u n i ti p Trao ñ i d li u n i ti p là trao ñ i l n lư t t ng bit, trên m t ñư ng dây duy nh t. Do ñó ít t n kém v ñư ng dây, nhưng t c ñ truy n th p. S trao ñ i này do các yêu c u: - Thi t b phát hay nh n d li u t ng bit. Ví d VXL 8085 phát t ng bit l i ra n i ti p SOD (chân s 4) và nh n d li u l i vào n i ti p SID (chân s 5); và TBNV n i ti p như máy cassette, ñĩa t , máy in n i ti p … - Kho ng cách gi a hai thi t b trao ñ i d li u là l n (có th ñ n hàng ngàn km ho c hơn), do v y vi c dùng 8 ñư ng dây truy n d li u song song là r t t n kém. Ngoài ra, ngư i ta có th dùng luôn ñư ng dây ñi n tho i ñ trao ñ i d li u, thông qua b ñi u ch - gi i ñi u ch (MODEM) ði u khi n n i ti p có 2 lo i truy n d li u: -truy n d li u ñ ng b (t c ñ nhanh). - truy n d li u không ñ ng b (t c ñ ch m). 1. Trong trao ñ i d li u ñ ng b : D li u ñư c truy n 1 l n g m 1 kh i nhi u byte, ñư c ch n ñ u và cu i b i ký t SYNC( mã ASCII là 16h). M i kh i có th hàng trăm byte hay hàng trăm Kbyte. sync sync d li u ð truy n ñi c n có s ñ ng b v t c ñ gi a máy phát và máy thu, có 2 cách ñ ñ ng b - M t máy phát xung ñ t nơi phát và truy n t i máy thu b i m t ñư ng dây khác. Do ñó t n thêm m t ñư ng dây H này s d ng 1 máy phát xung ñ ng b ñ cung c p xung ñ ng b cho c hai bên phát và thu. Phát Thu ð ng b - Máy thu ch tr ng thái ch , khi có ký t ñ ng b SYNC thì máy phát xung nh p trong máy thu b t lên và chuy n sang ch ñ thu xung ñ ng b ñư c kích ho t b i kí t SYNC. Phát Thu ð ng b Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 41
 12. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 2. Trong trao ñ i thông tin không ñ ng b : Các byte ñư c ñ t trong m t khung và truy n ñ c l p v i nhau, g i là m t l i tin. D ng thông tin truy n như sau: D li u truy n có th 5,6 ,7,8 bit; thông thư ng là 7 bit ( n u truy n s li u và ch cái) hay 8 bit ( n u truy n c các ký t m r ng ñ ñi u khi n h t File). M t l i tin g m: - 1 bit Start thư ng là m c 0 (+12V). Theo chu n RS232C, tín hi u t máy tính qua c ng Com, m c ñi n áp là ±12 V và ñư c qui ñ nh:0=12V, 1= -12V. - 5÷8 bit d li u, ñây d li u truy n ñi là mã ASCII, như s “0” s ñư c truy n ñi là mã ASCII = 48 = 030h ch không ph i là truy n ñi “0”. - 1 bit b c dùng ñ ki m tra tính ch n l d li u truy n. T ng s bit 1 c a m t l i tin (k c bit ch n l ) s ñư c ghi vào bit ch n l và ñư c ki m tra so sánh nơi phát và nơi thu. - 1, 1.5 hay 2 bit Stop (tuỳ theo s l a ch n trư c khi trao ñ i) cũng m c 1. S bit Stop th c ch t là ñ dài c a tín hi u Stop m c logic 1. Bit Start dùng ñ ñ ng b xung nh p máy phát và máy thu. N u kho ng cách g n dư i 300m, s thu phát là không c n MODEM. nh ng kho ng cách l n ngư i ta không dùng máy phát xung ngoài mà dùng MODEM ñ t o xung ñ ng b cho c máy phát và máy thu. Vi c dùng MODEM là ñ ch ng nhi u trên ñư ng truy n. Trên ñư ng dây ñi n tho i, ngư i ta không phát t ng bit 0/1 mà dùng MODEM (modulation-demodulation) ñ ñi u ch tín hi u thành d ng xoay chi u (0÷2400 Hz, 1÷1200 Hz) và truy n tín hi u xoay chi u ñó. 3.1.2 M ch trao ñ i d li u n i ti p. 1. M ch không c n b ghép n i: -s d ng 2 chân ra-vào n i ti p SID ( serial IN) và SOD ( serial OUT) c a vi x lý 8085 ñ trao ñ i. -có th dùng 1 chân c a l i vào ra song song c a VXL ñ làm chân vào ra n i ti p. Trao ñ i tin ki u này không ph c t o trong c u t o m ch nhưng ph c t p trong quá trình l p trình và theo dõi thi t b , ñòi h i nhi u th i gian x lý. Thi t b ngoài vào/ra song song VXL SOD D SID Thanh ghi d ch CLK C Hình 3.1: M ch không c n BGN 2. M ch trao ñ i c n ghép n i song song-n i ti p: Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 42
 13. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi BGN có ch c năng chuy n d li u song song t máy tính (h VXL) thành tín hi u d ng n i ti p và truy n ñ n TBNV. ð truy n chính xác, BGN ngoài ch c năng chuy n d li u song song thành n i ti p, nó còn t o ra các bit Start, stop, parity ñ ñóng khung d li u. Lo i này làm vi c ñơn gi n nhưng không m r ng ñư c thi t b ngo i vi, kho ng cách truy n tin ng n. BGN TBNV VXL ss-nt (VXL) nt Hình 3.2: M ch c n BGN ss-nt Trong ñó, song song là ss, n i ti p là nt. 3. M ch có KGN song song- n i ti p và n i ti p-song song: H này cũng gi ng như h trên, ch khác là TBNV làm vi c v i d li u song song, nên c n có BGN trung gian chuy n d li u song song thành n i ti p. BGN BGN TBNV VXL ss-nt nt-ss (VXL) ss Hình 3.3: M ch c n BGN ss-nt và nt-ss 4. M ch có BGN, MODEM và RS232C: RS-232C RS-232C MODEM MODEM BGN ñư ng dây BGN VXL ss-nt TBðC ñi n tho i ss-nt (VXL) ss Hình 3.4: M ch c n BGN ss-nt, RS 232 và MODEM. H này thông d ng và thư ng xuyên g p trong th c t . Trong ñó VXL thư ng là 1 máy vi tính, còn thi t b ñ u cu i (TBðC) có th là 1 ñ i tư ng b t kỳ. N u TBðC là máy vi tính thì h th ng dùng ñ trao ñ i File. Chú ý: Chu n RS232C có m c ñi n áp là ±12V. Chu n RS422 có m c ñi n áp là ±15V. Chu n RS485 có m c ñi n áp là ±30V (ñi n tho i). ð chuy n t RS232C thành RS485 hay RS422 s có nh ng b chuy n (shift) trung gian, thông thư ng ñó là nh ng b ñ m, v a t o m c tín hi u,v a ph i h p tr kháng. Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 43
 14. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 3.1.3 Th t c trao ñ i d li u n i ti p 1. Th t c phát d li u TxD (Tranceiver Data) : • TBðC (hay MVT) g i tín hi u DTR (Data Terminal Ready) m c 0 ñ n MODEM báo hi u ñã s n sàng. • MODEM tr l i TBðC b ng tín hi u DSR (Date Set Ready) m c 0. • N u TBðC có 1 ký t s n sàng g i ñi, nó g i RTS (Request To Send) ñ n MODEM • MODEM g i tín hi u CD (Carrier Detect) cho TBðC ñ báo hi u liên l c ñã thông v i MTV. • Khi MODEM s n sàng phát s li u trên ñư ng dây, MODEM phát xung nh p và tín hi u CTS (Clear To Send) ñ n TBðC (xung nh p trên ñư ng dây). • TBðC g i các ký t s li u (SDU) cho MODEM. • Khi TBðC g i xong, nó nâng tín hi u RTS lên cao ñ báo cho modem bi t là ñã phát xong. • MODEM tr l i cho TBðC b ng tín hi u CTS m c cao, báo hi u hoàn thành vi c truy n tin. Qua ñó ta th y vi c g i ñi kí t b ng modem nhi u th t c và do ñó t c ñ ch m 2. Th t c nh n d li u RxD (Receiver Data) Trong quá trình nh n tin, ph i b o ñ m máy tính ñã s n sàng nh n ,khi ñó : • TBðC phía thu g i DTR m c th p cho MODEM báo nó ñã s n sàng (Data terminal ready) • MODEM thu g i tín hi u tr l i b ng DSR . • MODEM thu nh n tín hi u CD t ñư ng dây và kích g i tín hi u nh p MODEM cho TBðC. • TBðC phát tín hi u RTS cho modem (Request to Send). • MODEM g i tín hi u CTS m c th p cho TBðC (Clear to Send) ñ báo MODEM s n sàng nh n tin. • MODEM nh n TxD trên ñư ng dây, sau ñó ph i ñi u ch thành các bit 0/1 và l n lư t g i chu i tín hi u RxD cho TBðC. • Khi thu xong, TBðC nâng tín hi u RTS lên cao, báo cho MODEM là ñã thu xong • MODEM tr l i b ng nâng tín hi u CTS lên cao, ñ báo quá trình nh n ñã xong. Vi c ti n hành chuy n d li u ss/nt hay nt/ss ñư c th c hi n b i các thanh ghi d ch (Shift register). Các thanh ghi này có tác d ng khi nh n 1 byte song song ñ u vào nó s cho ñ u ra m t chu i bit k ti p nhau theo th t t bit th p ñ n bit cao c a byte. ð i v i máy tính, các ch c năng trên ñư c th c hi n thông qua vi m ch 8251 c a hãng INTEL. Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 44
 15. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 3.2 M ch thu phát di b v n năng UART 8250 M ch URAT 8250 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ñư c l p ráp trong các máy IBM XT, là m t IC thu phát không ñ ng b có th l p trình ñư c, nó th c hi n ch c năng giao ti p gi a máy tính và TBNV. Trong các máy PC/AT hi n nay s d ng UART 16450 còn trong PS/2 và các AT ñ i m i l i dùng UART 16550 vì 8250 và 16450 không ñ t ñ n t c ñ 115200 baud ñư c. Th c ra t c ñ này ng d ng t t trong k thu t truy n tin trên m ng, còn trong các thi t b công nghi p TBNV nói chung, thư ng ch c n t i ña 19200 baud là ñư c, thông d ng là 9600 baud. 3.2.1 Sơ ñ kh i và ch c năng các kh i c a UART 8250 1. Mô t vi m ch: Vi m ch 8250 có 40 chân như trên hình v : Hình 3.5: Sơ ñ chân 8250 Ch c năng các chân g m: - Các chân t 1- 8 (D0- D7 ): Các chân d li u, 8 chân này ñư c n i v i bus d li u. Qua 8 chân d li u này mà d li u ñư c ñi t bus t i dư i d ng song song sau khi qua vi m ch 8250 bi n ñ i thành tu n t ñ ñi t i c ng RS232. D li u t c ng RS232 t i dư i d ng tu n t , sau khi ñi qua vi m ch 8250 ñư c bi n ñ i thành song song và qua 8 chân này truy n lên bus. - Chân s 9 (RCLK ): nh n xung ñ ng h ñưa ra t b t o t c ñ . - Chân s 10 (SIN): nh n d li u tu n t ñi t i t c ng RS232. - Chân s 11 (SOUT): G i d li u tu n t sang c ng RS232. - Chân s 12,13,14 (CS0 -CS2): Chip select - tín hi u ch n vi m ch. - Chân s 15 ( BOUDOUT ) : L i ra c a b t o t c ñ . - Chân s 16,17 (XTAL1,XTAL2) :L y xung Clock t b phát nh p b ng th ch anh t i v i t n s 3,072 MHz. - Chân 18(DOSTR ): I/O write. - Chân s 19 ( DOSTR ) : Ð o c a I/O write - Chân s 20 (Vss ): n i ñ t Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 45
 16. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi - Chân s 21 (DISTR) : I/O Read . - Chân s 22 ( DISTR ): Ð o c a I/O Read . - Chân s 26,27,28 ( A0 - A2 ): nh n ñ a ch truy n t i ñ gi i mã l nh . - Chân s 30 (INTRPT) : Interrupt Control Logic . - Chân s 32 ( RTS ) : Request To Send ( yêu c u g i ) . - Chân s 33 ( DTR ) : Data Terminal Ready .(D li u s n sàng ) - Chân s 35 (MR) : Reset . - Chân s 36 ( CTS ) : Clear To Send - Chân s 37 ( DSR ) : Data Set Ready . - Chân s 38 ( DCD ) : Data Carrier Detect . - Chân s 39 ( RI ): Ring Indicate . - Chân s 40 (VDo) : n i v i ngu n m t chi u +5V. (3F8) (3FB) (3F8) (3F9) (3FD) (3F8) (3FC) (3FE) (3F9) (3FA) Hình 3.6: Sơ ñ kh i 8250 Như v y, 8250 có 11 thanh ghi n i, v i cách truy c p như b ng sau: B ng 3.1: ð a ch các thanh ghi c a 8085 DLAB A2 A1 A0 ð c/ghi Thanh ghi Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 46
 17. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 0 0 0 0 ñ m thu (RBR) và ñ m phát (THR) 0 0 0 1 ð c/ghi cho phép yêu c u ng t (IER) 1 0 0 0 ð c/ghi ch t chia ph n th p (LSB) 1 0 0 1 ð c/ghi ch t chia ph n cao (MSB) x 0 1 0 ð c nh n d ng ng t (IIR) x 0 1 1 ð c/ghi ñi u khi n dòng (LCR) x 1 0 0 ð c/ghi ñi u khi n MODEM (MC) x 1 0 1 ð c/ghi tr ng thái dòng (LSR) x 1 1 0 ð c/ghi tr ng thái modem (MSR) x 1 1 1 ð c/ghi nh nháp (DM) M i thanh ghi trong 8250 tương ng v i m t ñ a ch c ng, trong ñó có hai thang ghi ñ c bi t, nó có ch c năng có th thay th tuỳ thu c giá tr bit DLAB (divitor latch access bit –Bit truy c p ch t) (DLAB là bit D7 c a thanh ghi d ng s li u). • N u DLAB = 1 thì thanh ghi th c hi n ch c năng ch t chia ph n cao và ph n th p. • n u DLAB = 0 , hai thanh ghi dùng ñ ñ m và nh n d li u, và IER. 2. Mô t các thanh ghi: a) Thanh ghi ñ m thu (Receiver Buffer Register – RBR) ng v i DLAB = 0, thanh ghi có ñ a ch là 3F8h (COM1), hay 2F8h (COM2): Khi 8250 nh n ñư c ký t qua chân SIN (chân 10) ký t ñư c chuy n vào thanh ghi d ch, t i ñây nó ñư c tháo khung (các bit start, stop, parity) và n p song song vào thanh ñ m thu (lưu ý thanh ghi có 8 bit). CPU ch ñ c d li u trong thanh ghi này vì nó thao tác v i BUS d li u song song t i thi u m i l n là 1 byte. b) Thanh ghi ñ m phát (Transmitter Holding Register – THR) tương ng v i DLAB = 0, ñ a ch là 3F8h (2F8h) Ký t c n phát ñi ph i ñư c ghi t thanh ghi vào, thanh ghi này nó n m ch (holding) ñó cho ñ n khi ký t trư c nó ñư c phát ñi, sau ñó nó ñưa vào thanh ghi d ch c a b phát, t i ñây nó ñư c ñóng khung và ñưa ra t ng bit m t vào chân SOUT (chân 11) c a 8250, d li u ñ u ra ñây có d ng n i ti p. c) Thanh ghi cho phép ng t (Interrupt Enable Register - IER), bit DLAB = 0 , ñ a ch 3F9h (COM1) hay 2F9h (COM2) Thanh ghi này th c hi n ñ cho phép/c m các nguyên nhân gây ra ng t khác nhau. Trong khi 8250 ho t ñ ng, có tác ñ ng ñ n CPU thông qua chân INTRPT (chân 30), m i bit trong các bit D3, D2, D1, D0 m c cao s cho phép các ho t ñ ng tương ng v i các bit ñ ñưa ra nguyên nhân ng t tương ng, và c m ng t khi ghi 0 vào các bit. Bit Ch c năng 7-4 D tr , luôn ñ t b ng 0. 3 cho phép 8250 phát yêu c u ng t tr ng thái MODEM Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 47
 18. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi 2 cho phép 8250 phát yêu c u ng t theo tr ng thái d ng truy n nh n ho c ng t dòng thông tin (l i ch n l , tràn khung). 1 cho phép 8250 phát yêu c u ng t khi thanh ghi ñ m phát r ng. 0 cho phép 8250 phát yêu c u ng t khi thanh ghi ñ m thu ñ y, d li u ñã s n sàng d) Thanh ghi ch t chia ph n th p (Divisor Latch - LS) tương ng DLAB = 1, ñ a ch là 3F8h, hay 2F8h. e) Thanh ghi ch t chia ph n cao (Divisor Latch – MS) tương ng DLAB = 1, ñ a ch là 3F9h, hay 2F9h. ð ñ t t c ñ truy n mong mu n, giá tr tính toán ñư c ñ t trong hai thanh ghi, ñư c g i là thanh ghi ch t chia t c ñ ñư c tính theo công th c T n s nh p chu n B chia = 16 x t c ñ baud mong mu n - t n s nh p chu n do ñ ng h th ch anh c a 8250 phát ra, nó b ng 1,8432 MHZ - t c ñ t i ña tính toán là 115200 baud. - t c ñ baud ñ th c hi n các chân SIN, SOUT. B ng ch m i liên h gi a t c ñ s li u và các h s chia d ng hexa decimal như sau: Baud S chia Baud S chia 50 0900 1200 0060 110 0417 2400 0030 150 0300 4800 0018 300 0180 9600 000C 600 00C0 11520 0001 Qua ñó ta th y giá tr trong thanh ch t chia c n 1 byte rư i ñ lưu t t c . ð thu n ti n, ngư i ta s dùng 2 byte và ghi vào 2 thanh ghi, ñó chính là LSB và MSB. f) Thanh ghi nh n d ng ng t (Interrupt Identification Register - IIR), ñ a ch là 3FAh, hay 2FAh. Thanh ghi nh n d ng ng t (ch có th ñ c) ch a mã m c ưu tiên cao nh t c a các yêu c u ng t (t i chân 30-INPUT c a 8250) ñang ch ñư c ph c v . N u có nhi u ng t cùng m t lúc thì IIR s ch a mã ng t nào c n x lý trư c. Do v y khi c n x lý ng t, CPU c n ñ c bit D0 c a thanh ghi này ñ bi t có yêu c u ng t và ki m tra các bit D1 và D2 ñ xác ñ nh ngu n g c các yêu c u ng t. Sau khi 8250 b Reset, ch có yêu c u ng t ưu tiên s m t ñư c ph c v . Ta có th thay ñ i Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 48
 19. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi ñi u này b ng cách dùng m t n che ñi các bit yêu c u ng t nào ñó b ng cách ghi vào thanh ghi IIR các giá tr bit thích h p. Các bit D7÷D3 luôn ñ t b ng 0. D2, D1: mã hoá các yêu c u ng t có m c ưu tiên cao nh t ñang ch ph c v . D2 D1 M c ưu tiên Nh n di n ng t 0 0 4 Tr ng thái MODEM ⇒ chương trình ñ c tr ng thái MODEM 0 1 3 Thanh ghi ñ m phát r ng 1 0 2 TG ñ m thu ñ y, s li u ñã s n sàng 1 1 1 tr ng thái dòng ñã thay ñ i D0=0: có yêu c u ng t D0=1: không có yêu c u ng t T các nh n d ng ng t trên, VXL s chuy n ñ n các ñ a ch ch a các chương trình con ph c v ng t. VXL s xoá các bit D0, D1, D2 v 0 sau các thao tác: -ñ c thanh ghi tr ng thái chu i. -ñ c d li u t thanh ghi ñ m thu. -ghi vào b phát ho c ñ c thanh ghi nh n di n ng t. -ñ c tr ng thái thanh ghi thao tác MODEM (RS232-C). g) Thanh ghi ñi u khi n dòng (Line Control Register – LCR), ñ a ch là 3FBh, hay 2FBh. Thanh ghi này còn có tên là thanh ghi ñ nh khuôn d ng d li u vì nó quy t ñ nh khuôn d ng c a d li u truy n trên ñư ng dây. Bit Ch c năng 7 =1 truy nh p thanh ghi ch t chia (LSB & MSB) ñ l p t c ñ baud =0 truy nh p IER,THR,RBR 6 ð t cho phép tín hi u Break 5-3 B5 B4 B3 Ch n ch n l x x 0 Non 0 0 1 Odd 0 1 0 Even 1 0 1 High Parity 1 1 1 Low Parity 2 = 1 thì dùng 1.5 bit Stop n u ñ dài t là 5, còn n u ñ dài t 6-8 bit thì có 2 bit Stop. = 0 thì dùng 1 bit Stop 1-0 B1 B0 S bit data 0 0 5 0 1 6 1 0 7 1 1 8 Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 49
 20. Tài li u môn h c: Ghép n i và ñi u khi n thi t b ngo i vi ð hi u tín hi u Break, ta xem ví d khung d li u trên v i 8 bit data, không ki m tra ch n l và 1 bit Stop. Khi ñư ng dây tr ng thái Mark, m c logic là 1. Bit Start s là m c logic 0. Sau ñó t ng bit data s ñư c g i trên ñư ng dây. Bit Stop (logic 1) sau ñó ñư c gán vào ñ k t thúc vi c truy n. Sau bit Stop s là bit logic 0, có nghĩa là bit Start c a m t d li u m i. N u không có thêm d li u truy n ñi, ñư ng dây ph i tr ng thái r i, m c logic 1. Do ñó n u ñư ng dây gi tr ng thái 0 sau bit Stop trong m t th i gian b ng ñ dài 1 t , tín hi u Break s ñư c t o ra. Tín hi u Break là tín hi u báo cho CPU hay MODEM bi t ký t truy n ñã xong và ñang t m ng t vi c truy n. h) Thanh ghi ñi u khi n MODEM (MODEM Control Register – MCR), ñ a ch 3FCh Thanh ghi này còn g i là thanh ghi ñi u khi n các tín hi u ra c a MODEM vì nó cho phép ñi u khi n các tín hi u t i các chân DTR (chân 33) và DTS (chân 32) c a 8250. Bit Ch c năng 7-5 D tr , luôn ñư c thi t l p v 0. 4 =1 cho phép 8250 làm vi c ch ñ n i vòng c c b ñ ki m tra các ch c năng c a 8250. =0 làm vi c ch ñ thư ng. 3 =1 : kích ho t k t xu t OUT2 2 =1 : kích ho t k t xu t OUT1 1 =1 : tín hi u t i chân RTS c a 8250 ñư c chuy n v m c 0, máy tính phát chuy n tín hi u RTS t i MODEM ñ báo hi u nó ñã s n sàng phát d li u. 0 =1 : tín hi u t i chân DTR c a 8250 ñ t m c 0, lúc này máy tính g i tín hi u DTR t i MODEM (hay t i MVT ñ u kia n u giao ti p không dùng MODEM) ñ báo hi u nó s n sàng làm vi c (tín hi u g i t i chân s 4 c a DB9 hay chân 20 c a DB25). i) Thanh ghi tr ng thái dòng (Line Status Register – LSR) ñ a ch 3FDh Ch c năng thanh ghi này cho bi t tr ng thái dòng tín hi u trên ñư ng dây như th nào, các bit D0÷D5 ñ u có th gây ra ng t n u các bit tương ng trong thanh ghi IER ñư c l p . Các bit tr ng thái có ý nghĩa như sau: Bit Ch c năng Gi ng viên: Nguy n Văn Minh Trí 50
nguon tai.lieu . vn