Xem mẫu

 1. Nhu c u làm tăng v p c a cơ th là m t khát v ng t nhiên c a con ngư i. T o hóa cũng ban t ng con ngư i nh ng s n v t t nhiên áp ng nhu c u chính áng này. G o l t và c bi t là tinh ch t g o l t là m t trong nh ng s n v t t nhiên ó. C i thi n v p c a da Cơ th con ngư i chúng ta là m t b n sao ph n ánh nh ng th chúng ta ăn. N u mu n m t sáng long lanh, da d h ng hào, tr trung, m n màng, i u t t nh t là cung c p dinh dư ng t t. G o l t nói chung và c bi t l p cùi và phôi c a g o l t ch a y các ch t dinh dư ng làm tăng cư ng v p bao g m C0Q10, các vitamin E, vitamin nhóm B có c Ca/biotin, các ch t béo không bão hòa omega 3,6,9 là nh ng ch t ư c cho là t o nên v p bên trong.
 2. Nó cũng ch a GABA(gama amino butiric axit), squalence, là nh ng ch t c n thi t làm da sáng bóng, m n màng, làm m nh ng n p nhăn, không b thô nhám. nư c M tinh ch t g o l t ư c x p h ng là th c ph m hàng u trong s 28 lo i th c ph m giàu ch t ch ng oxy hóa t nhiên. Trong tinh ch t g o l t ch a t i 120 ch t ch ng oxy hóa t nhiên v i t ng năng l c ho t ng (kh năng h p th g c t do c a oxy) lên t i 240 TE/1g, cao g p hơn 30 l n c a rau, qu . Trong ó Oryzanol là t h p các ch t ch ng oxy hóa quí nh t và ch có duy nh t trong g o l t. Các ch t ch ng oxy hóa t nhiên này tác d ng ng ho t lo i b các g c t do th a, lo i b các c t ra kh i cơ th , b o v h mi n d ch. Oryzanol có kh năng h p ph m nh tia c c tím và ư c dùng trong m ph m dư ng da và làm kem ch ng n ng cho da. Các ch t ch ng oxy hóa t nhiên này có tác d ng làm ch m quá trình lão hóa c a cơ th . Tác d ng ch ng béo phì Béo phì cũng là m t b nh làm gi m v p t nhiên, thon th c a cơ th , là nguy cơ i v i nhi u b nh mãn tính và tăng t vong m il a tu i. M t trong nh ng nguyên nhân c a b nh béo phì là b n năng s ói c a cơ th .
 3. G o l t và tinh ch t c a g o l t có m t ph r ng các ch t dinh dư ng làm gi m kh năng thèm ăn c a cơ th . Nó cũng giúp ta ki m soát ư c cân n ng. Thông qua cơ ch i u hòa ư ng huy t gi m c t c a ru t và tăng cư ng chuy n hóa ch t béo. Anpha lipoic acid có nhi u trong tinh ch t g o l t ư c g i là antioxidant chuy n hóa vì nó tham gia vào quá trình chuy n hóa hydratcarbon và ch t béo. Ch t này làm gi m m d tr , gi m béo thông qua s tăng t nhiên lư ng glutation - m t s n ph m trung gian c a insulin và liprin (hormone i u hòa tr ng lư ng cơ th và m d tr ). G o l t cũng r t giàu ch t khoáng magiê t nhiên có tác d ng b o v ch ng l i tri u ch ng chuy n hóa và c i thi n quá trình chuy n hóa trong cơ th . Nh ng ngư i ăn g o l t ho c tinh ch t g o l t có tác d ng ch ng béo phì do gi m nhu c u n p năng lư ng nhưng c bi t không c m th y m t, cơ th v n bình thư ng vì v n y ch t dinh dư ng. M t tin vui là g n ây các nhà khoa h c Vi t Nam ã nghiên c u thành công công ngh x lý chi t tách và gi ư c h u như tr n v n tinh ch t g o l t và m b o an toàn trong hàng năm. Trư c ây, khi chưa có công ngh này các tinh ch t quí giá trong g o l t thư ng b phân h y t c th i trong m t th i gian r t ng n (tính b ng phút) và b m t i nh ng tính ch t dư c lý quý nh t.
 4. V i công ngh m i này ch c n u ng m t c c nh 15g s n ph m tinh ch t g o l t và v n ăn cơm tr ng bình thư ng có tác d ng như ăn 258 g g o l t /ngày. Hàng trăm ngư i ã s d ng th s n ph m này, m i ngày dùng 15g, sau kho ng t 1-2 tháng t t c u th y da d ư c c i thi n, da căng,h ng hào, m n màng và gi m v t nhăn. Nh ng ngư i th a cân gi m ư c t 2-4 kg/ trong 2 tháng. S n ph m m i này còn giúp cơ th d n l p l i tr t t và cân b ng quá trình chuy n hóa, gi m nguy cơ nhi u b nh mãn tính. G o l t - ó là lo i th c ph m không ch cung c p dinh dư ng cơ b n mà còn có ch c năng phòng ch ng b nh t t và tăng cư ng s c kh e nh các ch t ch ng oxy hóa (beta-caroten, lycopen, lutein, vitamin C, vitamin E...), ch t xơ và m t s thành ph n khác. Lo i th c ph m ch c năng ư c k n u tiên là nh ng th c ph m mà khi d ng t nhiên ã có nh ng ho t ch t có l i v i lư ng l n. Ti p ó là nhóm th c ph m có ít ho t ch t hơn, ph i b sung ho c tinh ch cô cl i d ng d s d ng, hay gây bi n i gene tăng hàm lư ng m t s ch t có l i. Có th d dàng nh n bi t nh ng th c ph m ch c năng d ng t nhiên ư c s d ng h ng ngày. Nhưng v i nh ng th c ph m có b sung và bi n i, b n ph i bi t cách c nhãn bao bì th c ph m (v i i u ki n chúng ph i qua ki m duy t m t cách nghiêm túc và ư c s n xu t b i nh ng công ty uy tín.
 5. M , hi n nay, th c ph m ch c năng thư ng ư c óng gói gi ng như nh ng th c ph m thông thư ng và trên bao bì cung c p 2 lo i thông tin: xác nh n có l i cho s c kh e (health claims) và xác nh n v c u trúc/ch c năng” (structure/function claims). Nh ng th c ph m ư c xác nh n có l i cho s c kh e ph i ư c cơ quan y t ch ng nh n trư c khi ưa ra th trư ng tiêu th . Còn nh ng th c ph m có xác nh n v c u trúc/ch c năng dùng chuy n t i nh ng l i ích ti m tàng (ch chưa ch c ch n) c a lo i th c ph m ó i v i s c kh e con ngư i. Ví d “có th giúp h tr tiêu hóa” là n i dung thu c d ng th hai, không òi h i có xác nh n c a Cơ quan Qu n lý thu c và th c ph m M (FDA), nhưng nhà s n xu t ph i xu t trình y tài li u ch ng minh khi ăng ký s n ph m. Hi n nay, các nư c tiên ti n như Nh t, Anh và M v n ang n l c ngày càng hoàn thi n h th ng phân lo i, qu n lý và phân ph i th c ph m ch c năng n ngư i tiêu dùng. Tuy nhiên n nay, th gi i v n chưa có m t nh nghĩa chung v nó vì còn m t s th c ph m mu n dán nhãn v i nh danh này nhưng không tr i qua m t th nghi m ho c tuân theo tiêu chu n nào. M t khác, cũng có m t s ki u “lu n lách”, ví d như các th c ph m ch c năng g n tên “th c ph m ch a b nh” (medical foods) s tránh ư c quy nh c a FDA, ho c có trư ng h p nhà s n xu t b sung thêm m t s ch t có l i cho s c kh e vào các s n ph m giàu ch t béo, cholesterol, ư ng... bán d ng th c ph m ch c năng. Trên th c t , m i năm M v n có hàng nghìn ngư i tiêu dùng than phi n v ch t lư ng và tính an toàn c a ch ng lo i th c ph m này. Do ó, i u quan tr ng là ph i phân bi t nh ng th c ph m ch c năng có ích ã ư c khoa h c ch ng minh khá y v i nh ng lo i c n nghiên
 6. c u thêm. Không nên v i vàng s d ng khi m i ch có k t qu c a m t vài nghiên c u ban u. D a trên m c tin c y c a các b ng ch ng khoa h c t nhi u n ít, H i ng Khoa h c và S c kh e M ã x p lo i các th c ph m ch c năng như sau: Nhóm th c ph m có b ng ch ng áng tin c y nh t - K o nhai không ư ng và k o c ng làm t lo i ư ng có g c rư u (không gây sâu răng). - Nh ng lo i làm gi m cholesterol và gi m nguy cơ b nh tim m ch. Trong ó có s n ph m ch bi n thô c a y n m ch giàu ch t xơ không tan và stanol ester; th c ph m có ch t xơ psyllium hòa tan; nh ng th c ph m ch bi n thô t u nành và t m u nành có ho t ch t stanol ester, saponins, isoflavones, daidzein và genistein; bơ th c v t có b sung stanol th c v t ho c sterol esters. Nhóm có b ng ch ng tin c y - Cá nhi u m ch a acid béo omega-3 giúp gi m nguy cơ b nh tim m ch. Nhóm có b ng ch ng m c v a ph i - T i có các h p ch t lưu huỳnh h u cơ như diallyl sulfide làm gi m cholesterol máu...
 7. - Nư c ép trái cranberry ch a proanthocyanidins làm gi m nguy cơ nhi m trùng ư ng ti u. Nhóm có b ng ch ng chưa tin c y, c n nghiên c u thêm - Trà xanh ch a catechins làm gi m nguy cơ m c b nh ung thư ư ng tiêu hóa. - Lycopene trong cà chua và các s n ph m t cà chua giúp gi m nguy cơ m t s b nh ung thư, c bi t là ung thư ti n li t tuy n. Nhóm còn tranh cãi nhi u - Rau có lá màu xanh m ch a lutein làm gi m nguy cơ b nh thoái hóa võng m c. - Th t và các s n ph m ch bi n t s a ch a acid béo CLA (conjugated linoleic acid) r t có ích cho s c kh e và làm gi m nguy cơ ung thư. - Các lo i rau h c i (bông c i xanh, c i b ...) ch a ho t ch t sulphoraphane có tác d ng trung hòa các g c t do, làm gi m nguy cơ m c b nh ung thư. - Probiotics (ví d vi khu n lactobacillus) có l i cho ư ng tiêu hóa và ch c năng mi n d ch. Như v y, theo trình t t trên xu ng thì các nhóm x p u tiên ư c xác nh là có l i ích rõ ràng. Còn nh ng nhóm sau òi h i chúng ta th n tr ng, cân nh c gi a m c ích phòng ch ng b nh t t ho c tăng cư ng s c
 8. kh e v i tình hình tài chính. Có th tranh th “cơ h i khác” phòng ch ng b nh t t hơn. Có ph i dùng càng nhi u th c ph m ch c năng thì càng t t? Th c ra, m t ch ăn cân i s có l i hơn m t ch ăn có nhi u th c ph m ch c năng nhưng không cân i. Chính vi c quan tr ng hóa vai trò phòng ch ng b nh c a lo i th c ph m này ã gây b i r i và nh m l n cho ngư i tiêu dùng. Như v y, b n nên ch n mua nh ng thương hi u s n ph m có uy tín và c k các thông tin xác nh n v l i ích cho s c kh e. T t hơn h t là t xây d ng cho mình m t ch ăn cân i và t o m t n p s ng năng ng, lành m nh. Cách ch n, n u, và b o qu n g o l t
 9. G o l t là lo i g o đ c bi t giàu dinh dư ng, mang l i nhi u l i ích cho s c kh e. Th nhưng, nhi u ngư i v n chưa bi t cách ch bi n đúng lo i g o này đ t n d ng t i đa l i ích c a nó. Giá tr dinh dư ng vư t tr i G o l t là lo i g o ch v a m i bóc đi l p v tr u, v n còn l p cám bao b c bên ngoài. N u giã s ch l p cám này s cho ra g o tr ng, lo i chúng ta ăn hàng ngày. L p cám c a h t g o l t ch a nhi u dư ng ch t quan tr ng như: vitamin E, vitamin B1, B3, B6, ma- giê, man-gan, ch t xơ, s t... g o tr ng, qua quá trình xay, giã, 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, m t n a lư ng man-gan và h u h t ch t xơ đã b m t đi. Theo các chuyên gia dinh dư ng, m t lon g o l t khi n u thành cơm ch a 84mg ma-giê, so v i 9mg g o tr ng. Nhi u nghiên c u khoa h c ch ng minh r ng trong l p cám c a g o l t ch a m t ch t d u đ c bi t có tác d ng đi u hòa huy t áp, làm gi m cholesterol x u, giúp ngăn ng a qua các b nh v tim m ch. G o l t đ c bi t t t đ i v i ph n . Nó làm gi m nguy cơ ung thư và ru t k t, gi m cholesterol và t t cho h tim m ch c a ph n sau mãn kinh. Đ ng th i, v i ngu n ch t xơ d i dào, g o l t giúp ch ng l i b nh xơ v a đ ng m nh, ung thư vú, gi m nguy cơ m c b nh tim, ung thư và b nh ti u đư ng.
 10. Bên c nh đó, ch t xơ còn có tác d ng giúp no lâu nên khi ăn cơm g o l t, b n s không b tăng cân. Đ c bi t, g o l c n u ngâm trong vòng 22 ti ng đ ng h s ch a r t nhi u ch t b dư ng vì lúc này g o l c chuy n sang tr ng thái n y m m, làm cho các enzyme ng trong h t g o tr ng thái này đư c kích thích ho t đ ng và cung c p t i đa các ch t dinh dư ng. G o l c n y m m không nh ng ch đem l i nhi u ch t dinh dư ng mà còn n u r t d dàng và cung ng cho chúng ta m t kh u v hơi ng t vì các enzymes đã tác đ ng vào các ch t đư ng và ch t đ m trong h t g o. Cách mua và b o qu n g o l t - G o l t có th đ kho ng 4 - 5 tháng. N u đ lâu, ch t d u trong l p cám s b hư, g o s có mùi, không th s d ng đư c n a nên khi mua g o, b n nh ki m tra ngày s n xu t và th i h n s d ng th t k , ch n mua g o m i v i s lư ng v a ph i. -C tg o nơi thoáng mát. Cách n u g o l t N u không ngâm g o trong 22 ti ng, trư c khi n u, b n cũng nên ngâm g o t 25 đ n 30 phút đ làm m m l p cám bên ngoài. Sau khi n u chín, cơm g o l t không n như g o tr ng. Nó h u như v n gi đư c c u trúc nguyên h t. Khi ăn, b n s có c m giác
 11. hơi x m, không m n như cơm g o tr ng. Tuy nhiên, n u ăn quen, b n s nh n th y cơm g o l t có hương v thơm ngon r t đ c trưng. Cách n u g o l t b ng n i cơm đi n: R a sơ g o xong cho vào n i cơm đi n, cho nư c ng p g o kho ng 1 lóng tay và n u như thư ng, ăn v i mè rang, giã ra v i 1 tí xíu mu i. N u theo ki u này cơm s không d o nhưng nhai cơm k s có tác d ng ch a b nh r t t t. Cách n u g o l t b ng n i thư ng: N u nư c sôi, đ g o vào và ¼ mu ng cà phê mu i h m vô nư c sôi, khu y đ u. Đ y n p, n u cho sôi bùng lên r i t t l a. Nh c n i xu ng, v n đ y n p đ 15 phút. Sau đó, nh c n i lên b p, n u ti p l a nh cho đ n khi chín. Cách n u g o l t b ng n i áp su t:
 12. B n đong g o/ nư c theo t l : m t g o + m t rư i nư c (đong b ng lon s a bò) + ¼ mu ng cà phê mu i h m, cho g o, nư c, mu i vô n i m t lư t. Khi n i xì hơi, t t l a, đ yên 15 phút. Sau đó n u ti p, l a nh , cho đ n khi chín. Chưng cách th y b ng n i áp su t - cách n u t t nh t - M t chén g o l t n u v i hơn m t chén nư c và chút mu i h m (1 kg g o l t + 1 mu ng cà phê mu i h m). G o l t +nư c+ mu i đ vô tô và đ t tô này vào n i áp su t có nư c. Nư c trong n i áp su t v a đ đ khi n u sôi lên không b tràn nư c vào tô g o. B t l a, chưng cách th y tô g o l t đã có nư c, đ n khi nghe xì hơi đ t đ u 30 phút, t t l a, đ yên đó. Sau 15 phút , b t l a lên n u ti p, nghe xì hơi đ t 2, 10 phút thì t t l a. Đ 30 phút sau là chín cơm. - Ho c b n cũng có th dùng lo i n i áp su t bên trong có m t n i nh b ng sành có n p đ y. Khi n u, l y g o ra cũng r a sơ, xong cho vào n i b ng sành, đ nư c ng p ch ng b ng 1 lóng tay. L y 5 ly nư c l nh đ vào n i áp su t, cho n i sành vào trong, đ y l i th t ch t và n u trong 1 ti ng đ ng h . N u ki u này g o l c ăn như cơm n p, d o và r t ngon. N u n u v i đ u đ càng b và ăn bùi. N u cơm g o l t b ng cách chưng cách th y trong n i thư ng: m t chén g o l t n u hơn v i m t chén nư c và 1 chút mu i h m (1 kg g o l t + 1 mu ng cà phê mu i h m). N u cơm khô, thêm nư c, n u cơm nhão b t nư c. G o l t + nư c + nu i b vô tô và đ t tô này vào n i nư c sôi nư c trong n i v a đ đ khi n u lên sôi không b tràn nư c vào tô g o. B t l a, chưng cách th y tô g o l c đã có
 13. nư c, t i khi nghe sôi kêu n i đ t đ u 15 phút, t t l a đ yên đó, sau 20 phút , b t l a lên n u ti p, nghe sôi kêu n i đ t 2, 5 phút thì t t l a. Đ 30 phút sau đó là chín cơm. Cách rang g o l t dùng đ ăn: n u cơm g o l t chín bình thư ng. X i cơm ra mâm phơi khô. Khi phơi cơm, ph i tr cơm thư ng xuyên m i khô đ u và cơm rang đư c dòn. M i ngày phơi cơm, chi u mang vô, mai phơi ti p, không nên phơi ban đêm ngoài sương. Nh đ y cơm phơi b ng v i m ng đ tránh b i b n và các con v t nh không bám vào cơm. Phơi cơm 3 n ng g t, đ n n ng th 3 , l y g o đang phơi n ng đ vô ch o đang nóng đ rang thì g o m i dòn và x p, rang t i khi h t g o v a vàng và thơm thì t t l a và đ g o v a rang vào m t lon s ch, đ y n p li n, g o s thơm. Đ y n p kho ng 30 phút tr lên, khi s tay th y g o còn m, không ph ng tay, cho mu i h m vào (lư ng mu i h m bao nhiêu cũng đư c), đ y n p l i. Khi g o ngu i hoàn toàn, b ra v t dây, b mu i l y g o. Chú ý, n u khi cho mu i h m vào g o còn nóng thì g o s hút mu i nhi u, không đư c. N u cho mu i vào g o đã ngu i thì g o s không th m đư c mu i. N u răng y u, có th xay g o rang thành b t và cho nư c nóng vào đ ăn: ho c không xay thành b t thì có th ng m g o l t trong mi ng cho m m, r i nhai cho đ n thành nư c. Như g o tr ng, cơm g o l t có th ăn v i nhi u lo i th c ăn, t món canh, xào, kho, rán đ n salad tr n cà-ri. Nh ng lưu ý v i g o l t
 14. Cách gi cơm g o l c không thiu: không đ y n p kín mà dùng rá đ đ y n i cơm, không đư c đ cơm trong t . Cơm g o l c n u ăn không h t có th đ trong t l nh dùng trong kho ng m t tu n l . N u mu n đ lâu hơn, nên chia ra t ng ph n r i b vào ngăn đông l nh, khi ăn ch vi c cho vào lò vi sóng. Cách hâm cơm g o l t: khóe m t l tròn trong n i cơm cho đ n đ ng đáy n i đ nư c vô (lư ng nư c đ đ tráng đáy n i đ cơm không b khét khi hâm). Đ y n p n i cơm, n u cho nư c b c hơi lên, m n p n i cơm khu y đ u. Dùng mu ng ép cơm cho b ng m t và c ng. Đ y n p n i, đ l a liu riu kho ng 5 phút là t t l a. Cách rang mè (v ng): mè vàng còn v , đ vô thau nư c đ y, đãi v t l y mè n i trên m t nư c và b s n cát chìm xu ng dư i thau. Phơi khô mè s ch đã v t, đ ng trong h p đ y n p. N u mua mè s ch, không ph i đãi n a. Khi rang mè nhúng tay cho ư t đ bóp mè cho th m nư c m i rang thì mè thơm hơn là khi rang khô rang l a đ u và nh , khu y đ u mè, đ n khi nghe mè n lách tách, rang thêm m t chút n a là mè chín. Đ mè chín ra thau, ph i đ y kín li n. Mư i phút sau, mè ngu i b vô c i nghi n chung v i mu i h m (nghi n, không ph i giã). M t mu ng cà phê mu i h m nghi n v i 12 mu ng mè. Ph n lư ng này thay đ i tùy theo tu i tác và lo i b nh. Mè tr n mu i r i ch s d ng 4 ngày. Ăn ti p ph i rang mè m i.
nguon tai.lieu . vn