Fabrication and characterization of ag particles coated on Fe, Ni doped TiO2 used for photocatalytic application

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

In this paper, we fabricated Ni and Fe doped TiO2 thin film with different doping percentages and fabricated Ag coated on Ni and Fe doped TiO2 thin film with different doping percentages via the hydrothermal method.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.40 M, số trang : 11 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ