Xem mẫu

  1. Exposure Value (Ev) Trong nhi p nh, s k t h p c a m ng kính và t c ch p cho ta m t i lư ng c trưng g i là Exposure value (Ev). Ev 0 là khi ta t kh u là 1 t c ch p là 1 giây. Ev ư c tính b ng k t h p hai hàm logarit c a giá tr m ng kính (Apeture value) và giá tr c a th i ch p (Time Value). EV = Av + Tv G i N là tr s kh u ( f-number) ta có Apeture value : N u t là th i ch p tính b ng giây ta có Time Value: Các công th c trên ch tham kh o. Trong th c t thì b n ch c n hi u là v i khi b n m ng kính thêm m t kh u thì th i gian
  2. ch p ph i gi m i m t n a (hay ngư c l i) thì Ev không thay i. Các b n c n lưu ý m t i m mà các b n m i ch p hay nh m l n là m ng kính thêm m t kh u nghĩa là gi m f-number m t stop. Ví d như t f/8 v f/5.6 . Ánh sáng tác ng vào film còn ph thu c vào nh y sáng c a film. nh y sáng c a film thì ơn gi n như kh u hay t c ch p là tăng g p ôi thì lư ng sáng vào s tăng g p ôi. Film 100asa thì g p ôi 50asa, 200asa thì g p ôi film 100asa… Tùy thu c vào i u ki n ch p khác nhau s có nh ng ch n l a khác nhau .Tuy nhiên ơn gi n thì các b n m i ch p nên căn c vào m c chu n 100asa. Quay l i sáng c a hình ch p, ó là k t qu c a vi c d a vào ánh sáng c a ch , nh y sáng c a film, kh u và t c ch p. nh y sáng c a film thì t t nhiên là càng th p thì hình nh càng m n. Nhưng không ph i i u ki n nào cũng có th ch n l a film có nh y th p ư c. Chúng ta s quay tr l i v n này trong bài nói v film. Còn bây gi ơn gi n thì hãy ch n film 100asa và quan tâm n kh u và t c .
  3. Dư i ây là b ng giá tr Ev các b n tham kh o:
  4. Trong b ng trên, các giá tr Ev gi ng nhau s n m trên m t ư ng chéo t góc dư i bên trái sang góc trên bên ph i. Ngay t i m t Ev nào ó trong b ng, dóng th ng sang bên trái và th ng lên phía trên b n s tìm ư c m t c p Kh u và t c tương ng. Nhìn trong b ng b n s th y có nhi u c p kh u khác nhau cho cùng m t Ev. Như v y khi ch n kh u và t c khác nhau thì hình nh s khác nhau như th nào? Ph n ti p theo tôi s trình bày v các y u t liên quan khi b n ch n kh u và t c có ư c b c nh như ý.
nguon tai.lieu . vn