Xem mẫu

  1. Exposure (s phơi sáng) B n ch t c a ch p nh là s phơi sáng. Máy nh là m t h p t i. Khi b m nút ch p nh, m t cánh c a ư c m ra cho ánh sáng bên ngoài i vào qua ng kính. Ánh sáng tác d ng vào film (hay sensor i v i máy digital _ t sau ây tôi ch nói n film) t o ra hình nh. M t b c nh ta có th t m chia làm hai ph n : sáng và s cân i ánh sáng. Ta hãy hình dung film là m t v t thu sáng. Và sáng c a b c nh quy t nh b i lư ng ánh sáng mà film thu ư c. Khi lư ng ánh sáng vào quá nhi u thì nh s tr ng xóa còn không thì nh s b t i. M t b c nh có sáng úng v i i tư ng ư c ch p g i là úng sáng.Ngoài y u t sáng ra, s cân i ánh sáng khác nhau s t o ra nh ng b c nh hoàn toàn khác nhau v i cùng m t sáng.
  2. Lư ng ánh sáng film thu ư c g i là Ev ( Expoure value) . Chúng ta s quay l i ph n Ev này sau. Trư c h t b n s tìm hi u nh ng y u t nh hư ng n sáng c a nh. Apeture ( m ng kính) m ng kính là ph n i u ch nh cư ng ánh sáng i qua ng kính. Chúng ta có th hi u ph n này như là kh năng cho ánh sáng i qua c a ng kính. C u t o b ph n này bao g m nh ng lá m ng ghép l i t o ra khe h d ng hình tròn có th i u ch nh ư c. Tương ng v i các m ng kính ta có dãy tr s tiêu chu n 1 , 1.4 , 2 , 2.8 , 4 , 5.6 , 8 , 11 , 16 , 32 … các tr s này g i là F-stop hay Kh u . T i m i F-stop ta có ư ng kính l m d tương ương f/1, f/1.4 , f/2 f/2.8 … và f chính là dài tiêu c ng kính. Như v y ta có th th y Kh u càng l n thì ư ng kính d càng nh và ánh sáng i qua ng kính càng ít. Và thêm m t i u n a là cùng m t ư ng kính l m dn u dài tiêu c ng kính càng dài thì kh u càng l n.
  3. • Các b n thư ng hay th c m c t i sao dãy tr s F- stop không ph i là 1 ,2 ,3… mà là dãy b i s c a căn b c hai c a 2. Trong k thu t ch p nh, ngư i ta ch n tiêu chu n i u ch nh sáng v i m t kho ng cách là g p ôi. B n có th hi u là khi b n m ng kính thêm m t kh u có nghĩa là lư ng ánh sáng thu ư c s tăng g p hai l n. Mu n như th di n tích l m ph i tăng g p ôi tương ương v i ư ng kính tăng lên 1.4 l n. ó là lý do t i sao ta có dãy tr s trên.
  4. • Shutter Speed (Th i ch p hay t c ) Film speed ( nh y sáng c a film) Y u t này th hi n kh năng h p th ánh sáng c a film.Có nhi u lo i film khác nhau. Tuy nhiên hi n thông d ng nh t v n là film màu âm b n .lo i film này d ch p hơn so v i các lo i khác nên thích h p cho các b n m i b t u. Trên m i cu n Film b n s th y ghi nh y sáng là 50 , 100 hay 200 ASA… Film 100ASA t c thu sáng g p ôi so v i 50ASA và b ng m t n a so v i 200ASA. Film có nh y sáng càng cao thì hình nh càng m n h t càng kém.
  5. Qua ph n trên các b n ã hi u sơ lư c v ba y u t liên quan n sáng c a nh ch p. Ph n ti p theo Tôi s nói n s k t h p ba y u t này.
nguon tai.lieu . vn