Evaluating clinical and paraclinical characteristics and early results of treatment for right sided colon cancer by three - dimensional laparoscopic right hemicolectomy at K hospital Tan Trieu

  • 1 month ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To evaluate clinical and paraclinical characteristics and early results of treatment for right-sided colon cancer by three-dimensional laparoscopic right hemicolectomy at K Hospital Tan Trieu.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.09 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ