Xem mẫu

  1. Email marketing: C n ch t lư ng hơn s lư ng
  2. Nói n email marketing chúng ta ph i nói n ch t lư ng c a nó: Ch t lư ng c a n i dung ngư i g i và ch t lư ng c a a ch email ngư i nh n. Nó không ơn gi n là ch th hi n n i dung và g i n m t danh sách dày c các a ch email. N i dung ơn gi n và có giá tr là chìa khóa t o m t thông i p email ch t lư ng. C g ng nh i nhét nh ng thông tin không có ích vào thông i p ch làm cho ngư i nh n c m th y khó ch u và h s n sàng kích n nút “next” và “delete” ho c t hơn h li t kê b n vào danh sách “ en” c n lo i b ngay t c kh c khi nh n ư c. Dư i ây là m t vài m o giúp tăng ch t lư ng n i dung email marketing. Chú tr ng nhi u n tính liên quan và giá tr Hãy luôn luôn h i: “khách hàng c a tôi có th c s hi u rõ giá tr nh ng thông i p mà tôi ang g i cho h không?”. Ph i chú ý n cách trình bày thông i p: rõ ràng, d c, h p d n. Hãy nghĩ nó như là m t m t c a chi c xe bus Thi t k n i dung email gi ng như là trang trí trên c nh c a m t chi c xe bus i trong thành ph v y. Và m i ngư i s nhìn th y ngay khi
  3. nó ch y v t qua. Khi qu ng cáo như v y, b n ph i hi u r ng, ngư i xem ch có m t ho c hai giây quan sát và chú ý thông i p. Chính vì th , b n ph i t o thông i p sao cho thương hi u ư c nh n ra nhanh nh t và l i m i hàng, cu c g i ph i ư c d dàng nh n ra h hành ng. ưa ra m t m u tin ch không ph i là c m t kh i thông tin Khi g i email newsletters, b n không nên cung c p nh ng bài báo tr n v n trong email, mà ch cung c p m t m u tin nh n m nh t m quan tr ng c a m i bài báo, v i m t ư ng link n các bài báo y trên website c a b n. Ch t lư ng ngư i nh n email Hãy làm cho a ch email c a b n ph i th t tr ng tâm (ch nh ng ngư i th c s ánh giá cao n i dung email c a b n). ây là nhóm bi t b n là ai và t i sao h l i nh n email c a b n. H c m th y vui v khi m thông i p và c nh ng gì b n vi t trong ó. G i m t thông i p n lư ng khách hàng l n có th cho k t qu t i t hơn b n mong i do s lư ng l n các a ch email không s d ng ho c b h ng và nh ng l i phàn nàn không mu n nh n spam c a ngư i xem.
  4. Xây d ng danh sách tên chu n Chìa khóa xây d ng m t danh sách chu n ó chính là m i nh ng khách hàng i n vào m t d ng có s n mà làm n i b t l i ích c a các thành viên. Thêm các a ch b ng vi c l y t danh sách mua hàng ho c khách hàng qu n lý thì s hi m t ư c nh ng k t qu như ý mu n. L i k t: Ch t lư ng email s em l i k t qu ch không ph i là s lư ng email. Chúng ta bu c ph i l c khách hàng m c tiêu, ch ng minh l i cam k t c a mình b ng vi c vi t n i dung h p d n ngư i c ch c ch n hi u rõ giá tr c a nó.