Xem mẫu

  1. Email u tiên: linh h n c a chi n lư c email marketing
  2. Email u tiên g i n khách hàng (welcome email) ư c xem là m t trong nh ng vũ khí quan tr ng nh t c a công ty khi s d ng chi n lư c email marketing. Tuy nhiên không h n t t c các marketer u bi t cách khai h a chúng. Welcome email là email u tiên mà công ty g i n khách hàng sau khi h ăng ký trên trang web c a công ty v i mong mu n nh n ư c các d ch v trên m ng, b n tin n i b , c p nh t thông tin doanh nghi p hay các chương trình khuy n mãi s n ph m… M t welcome email thông thư ng s bao g m l i c m ơn khách hàng ã ăng ký d ch v ; m t kh u khi ăng ký s d ng; ư ng d n vào trang web c a công ty; cách th c h y ăng ký ho c c p nh t thông tin ngư i s d ng, a ch email tr l i m i th c m c. Welcome email là cơ h i marketing tuy t v i vì kh năng ngư i tiêu dùng m thư này cao hơn nhi u so v i các email spam khác b i khách hàng quan tâm và mu n ti p nh n nhi u thông tin v công ty và các s n ph m d ch v . Và t t nhiên, thông qua email u tiên này, giao ti p gi a khách hàng và công ty s nhanh chóng và hi u qu hơn. Có th nói toàn b chi n lư c ti p th b ng thư i n t có thành công hay không ph thu c r t nhi u vào lá thư u tiên này. V y t i sao không t n d ng cơ h i này gây n tư ng v i ngư i tiêu dùng khi welcome email mang l i r t nhi u l i ích? Hi u qu cao Theo nghiên c u c a H i Marketing tr c ti p New York, Su t hai năm qua, welcome email óng vai trò quan tr ng nh t trong marketing b ng thư i n t vì th hi n ư c giao ti p hai chi u. Doanh nghi p nh n bi t s
  3. quan tâm c a khách hàng, khách hàng ư c cung c p thông tin liên quan n doanh nghi p mà h mong mu n ư c ti p nh n. H i Marketing tr c ti p New York ã nghiên c u nh ng welcome email c a 118 công ty bán l l n t i M như Art.com, Best Buy, Coach, Drug-store.com, Gap, HP, Macy’s, Target… tìm hi u các công ty này n m b t và t n d ng “ n tư ng u tiên” c a khách hàng như th nào thông qua welcome email. Nghiên c u cho th y trong năm 2007, 72% các nhà bán l g i welcome email cho khách hàng so v i 62% vào năm 2006. i u ó cho th y, các doanh nghi p ngày càng nh n th c ư c t m quan tr ng c a welcome email. ng th i, 98% nh ng welcome email u có ư ng d n n các trang mua s m c a công ty thay vì ch có 88% vào năm 2006. Các doanh nghi p ngày nay ã bi t cách s d ng welcome email t o cơ h i cho khách hàng ti p c n càng nhi u thông tin c a doanh nghi p càng t t. Kh năng ti p c n nhanh Email u tiên g i n khách hàng càng g n v i th i gian ăng ký tài kho n trên trang web, t l thành công càng cao và còn ch ng t s năng ng c a doanh nghi p. Nghiên c u c a H i Marketing tr c ti p New York cho th y 61% doanh nghi p g i welcome email ch trong vòng 10 phút sau khi ngư i tiêu dùng ăng ký tài kho n trên trang web c a h . 19% doanh nghi p thì ph i m t th i gian lâu hơn nhưng cũng không quá 24 ti ng. 13% doanh nghi p khác thì trong vòng m t tu n m i g i email u tiên n ngư i tiêu dùng. Có n 6% doanh nghi p trong cu c nghiên c u hơn m t tu n m i g i email u tiên. Trì hoãn vi c g i email u tiên n
  4. khách hàng là nguyên nhân chính khi n email c a b n có th b xóa b vì có th khách hàng s quên m t h ã ăng ký nh n email. Thu th p nhi u thông tin Các công ty ang c g ng c i ti n hình th c welcome email thu hút khách hàng, ch ng h n thay vì g i nh ng email toàn ch , h s g i nh ng email có n i dung HTML hay XHTML (ngôn ng ánh d u siêu văn b n). N i dung sinh ng, hình th c phong phú s khi n ngư i tiêu dùng nh nhi u n trang web và quay l i thư ng xuyên. Các công ty không mu n t ra nhi u câu h i chi ti t khi ăng ký s d ng email vì n u m t nhi u th i gian, ngư i ăng ký s chán n n và ng ng ngay công vi c. Tuy nhiên, không có thông tin y v khách hàng s khi n công ty g p nhi u khó khăn khi không hi u bi t nhu c u, mong mu n c a h và s không th g i i nh ng email áp ng ư c mong i c a khách hàng. Welcome email có th giúp công ty kh c ph c i u này b ng cách c p nh t thông tin v khách hàng m i khi h m email, theo dõi nh ng mong mu n c a h , công ty s tr i nghi m nhi u hơn, c m nh n nhi u hơn v khách hàng c a mình. Lưu ý khi xây d ng welcome email: 1. ng b v i toàn chương trình Welcome email ư c xem là kh i u m i quan h giao ti p b ng email v i khách hàng. Do ó, welcome email ph i ng b v i các email thông tin ti p theo v hình th c, cách di n t. Các marketer thư ng không sáng t o mà ch ph thu c khuôn m u vào welcome email có s n mà không
  5. phù h p v i toàn b chương trình ti p th b ng thư i n t s ng d ng ti p sau. 2. Luôn nh c khách hàng nh v l i ích c a m i quan h email Luôn nh c khách hàng t i sao h nên ăng ký s d ng và theo dõi nh ng email c a doanh nghi p. Hãy cho h nh ng lý do h nên làm th gia tăng l i ích c a m i quan h giao ti p b ng email này. 3. Ti p c n khách hàng úng m c tiêu t ra ng g i m t email u tiên dài lo ng ngo ng nh ng thông tin không c n thi t. Hãy xác nh rõ m c tiêu c a công ty khi s d ng chương trình ti p th b ng thư i n t là gì? Li u b n ang mu n hư ng khách hàng n m t trang web mua s n ph m d ch v ? Hay b n ang mu n s d ng thư i n t xây d ng hình nh c a doanh nghi p mình? Hay ơn gi n b n ch mu n khách hàng c nh ng bài vi t hay xem nh ng banner qu ng cáo trên trang web? Hãy t p trung vào m c tiêu ngay t email u tiên g i n khách hàng. 4. Kèm theo quà t ng, khuy n mãi Quà t ng hay khuy n mãi luôn là ng l c thúc y khách hàng hành ng. Vì th trong email u tiên, hãy cung c p cho khách hàng nh ng cơ h i ư c nh n quà hay khuy n mãi. N u trang web c a b n là m t trang chuyên cung c p bài vi t qua m ng thì hãy t ng thêm cho khách hàng nh ng bài vi t nho nh khác khi h ăng ký mua m t bài c bi t. Ho c cho khách hàng m t cơ h i rút thăm trúng thư ng khi h vào thăm trang web. Nên nh , hãy t o s c nh tranh b ng cách gi i h n th i gian cho vi c áp d ng khuy n mãi, t ng quà này.
  6. 5. S lư ng email ti p c n khách hàng Ch c n ba welcome email là nh n bi t khách hàng mu n nh n hay t ch i cơ h i ti p xúc v i doanh nghi p. Email u tiên xác nh n ăng ký s d ng và bi t ư c kho ng th i gian mà khách hàng mong mu n giao ti p b ng thư i n t ti p theo - hàng tu n hay hàng tháng. Email th hai s t o cơ h i cho khách hàng nh n th c li u h ã nh n ư c nh ng thông tin th c s quan tr ng v i h chưa, hay ch là nh ng thông tin chung chung không áng quan tâm. Email th ba nên khéo léo thu th p ý ki n c a khách hàng li u h có mong mu n nh n thông tin t doanh nghi p n a hay không ho c doanh nghi p c n b sung nh ng thông tin c n thi t gì khác. Ngư i nh n thư spam nhi u nh t th gi i Spam hay junk email là nh ng thư i n t không m i mà n thư ng ư c g i b a bãi cho nhi u ngư i nh m gi i thi u và bán hàng hóa, d ch v . Khi còn ương ch c, m i ngày t ng giám c t p oàn Microsoft nh n n 4 tri u email không h n trư c, h u h t chúng u là nh ng thư qu ng cáo. Tuy nhiên, ông vua ph n m m có c m t h th ng chuyên bi t l c b nh ng email không mong i này. Steve Ballmer, t ng giám c ương quy n c a Microsoft ã phát bi u t i m t h i ngh Singapore r ng “ Ngài Gates có l là ngư i b spam nhi u nh t th gi i vì m t lý do ơn gi n: ông y là Bill Gates ”. Ông Ballmer cũng t nh n là m t trong nh ng ngư i b spam mail có h ng trên th gi i vì ông luôn ưa a ch email c a mình m i khi di n thuy t. Dù Microsoft s d ng nhi u công ngh l c thư rác hi n i, m i
  7. ngày v n có kho ng 10 thư rác l t ư c vào trong h p thư nh n v c a ông Ballmer.
nguon tai.lieu . vn