Effect of external static electric field on some properties of iron thin film

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

In this paper, we employed density function theory to examine the effect of an external static electric field on some properties of iron thin film with the field strength varied up to 0.1V/A.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.50 M, số trang : 9 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ