Xem mẫu

Bieân soaïn: Ñoã Phuù Phi 1 Saùch naøy cuûa: ............................................................. Lôùp: ................................................................................. Ñieän thoaïi: .......................................................................................... GIÔÙI THIEÄU Ñaây laø taäp ñaàu tieân trong boä 7 cuoán "Vöông Quoác Côø Vua" : Taäp 1: Côø vua vôõ loøng Taäp 2: Baøi taäp chieán thuaät caáp maàm Taäp 3: Baøi taäp chieán thuaät caáp choài Taäp 4: Baøi taäp chieán thuaät caáp laù Taäp 5: Baøi taäp chieán thuaät caáp quaû Taäp 6: Chieán löôïc naâng cao Taäp 7: Kieän töôùng VS tay mô A Ma Tô Ñoái töôïng cuûa cuoán saùch naøy laø caùc em nhoû chöa bieát gì veà côø vua hay môùi laøm quen vôùi boä moân trí tueä naøy. Caùc em nhoû coù theå duøng cuoán saùch naøy nhö laø taøi lieäu cuûng coá kieán thöùc côø ñaõ hoïc. Taùc giaû traùnh ñöa lôøi giaûi vaøo saùch, nhaèm ñoäng vieân caùc em ñoäc laäp vaø kieân trì trong tö duy. Moïi chi tieát xin lieân heä: HLV tröôûng côø vua Q2 Ñoã Phuù Phi Email: dophuphi@hoccovua.com Website: HocCoVua.com ÑT: 0934.004.884 Ñòa ñieåm: Trung taâm theå duïc theå thao Q2, soá 8 ñöôøng Thaûo Ñieàn. MUÏC LUÏC Trang Baøi 1a: Kyù hieäu oâ côø..................................................1 Baøi 1b: Nöôùc ñi cuûa toát...........................................2 Baøi 2: Nöôùc ñi cuûa vua..........................................3 Baøi 3: Nöôùc ñi cuûa xe..............................................5 Baøi 4: Nöôùc ñi cuûa töôïng......................................7 Baøi 5: Nöôùc ñi cuûa haäu..........................................9 Baøi 6: Nöôùc ñi cuûa maõ............................................11 Baøi 7a: Chieáu hay chieáu bí......................................13 Baøi 7b: Chieáu hay chieáu bí......................................14 Baøi 8a: Côø bí hay chieáu bí......................................15 Baøi 8b: Côø bí hay chieáu bí......................................16 Baøi 9: Nhaäp thaønh....................................................18 Baøi 10a: Phong caáp toát...........................................20 Baøi 10b: Ghi cheùp nöôùc ñi.....................................21 Baøi 10c: Chieáu bí vôùi toát........................................22 Baøi 11: Chieáu bí vôùi töôïng...................................24 Baøi 12: Chieáu bí vôùi xe............................................26 MUÏC LUÏC Trang Baøi 13: Chieáu bí vôùi haäu.........................................28 Baøi 14: Chieáu bí vôùi maõ...........................................30 Baøi 15: Baét quaân mieãn phí.....................................32 Baøi 16: Caùch tính ñieåm............................................34 Baøi 17: Taán coâng vaø baûo veä.................................36 Baøi 18: Chóa ñoâi..........................................................38 Baøi 19: Ghim quaân.....................................................40 Baøi 20: Xieân quaân......................................................42 Baøi 21: Chieáu môû........................................................44 Baøi 22: Chieáu ñoâi........................................................46 Baøi 23: Dieät quaân baûo veä........................................48 Baøi 24: Bí nöôùc............................................................50 Baøi 25: Chieáu maõi caàu hoøa....................................52 Baøi 26: Taøn cuoäc vôõ loøng.......................................53 Baøi 27: Khai cuoäc vôõ loøng.....................................56 Baøi 28: Kieän töôùng VS tay mô..............................60 Baøi 29: Chieán löôïc vôõ loøng....................................69 ... - tailieumienphi.vn