Xem mẫu

 1. NGỐ ĐỨC VƯựNG Thư viên tỉnh Lâm fìnnq DC. 630 ■ H iiiiiin MINH T R IẾT TKONC ĂN UốNC, CỦA PHƯƠNG ĐÔNG TÁI BẢN LẨN T IIƠ T Ư C Ó ( '1 1 Ỉ N I 1 S Ử A V Ả n ổ SlIN C Ì Ị SÒ VÀN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU L|CH T h ư VIỆN TỈNH LÂM ĐỎNG 1 PHỎNG 0 IA a CHÍ NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỎA THỎNCÌ TIN HÀ NỘI 2010
 2. Địa chỉ liên hệ NGỔ ĐỨC VƯỢNG 68 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Đà Lạt 063.3826862 - 0987.233.325 tueminhkhoa @yahoo. com
 3. LỜI GIỚI THIỆU (Cho tái bản lần thứ hai) Cơ th ể dược x â y đ ắ p bởi dồ ă n thức uống hàng ngày, nguồn năng lượng cho ch ú n g ta hoạt dộng củng từ đó. Vì vậy, h iểu b iết m inh triết trong ă n uống là đ iề u vô cùng cầ n thiết. Tác giả Ngô Đức vượng từ lãu đ ã q u a n tă m tới vấ n đ ề này. ô n g đ ã ă n ch a y trường, ă n gạo lứt m uối vừng, nhịn ă n ch ữ a b ệ n h cho ch ín h m ình và giúp cho n h iều người thực h à n h tự ch ữ a bệnh, dưỡng sin h n â n g cao sứ c k h ỏ e th u n h iề u k ế t quả tốt đ ẹ p từ trên hai mươi n ă m nay. Với thiện chí d e m lại sứ c k h ỏ e và trị b ệ n h không d ù n g thuốc, ít tốn kém , d ễ thực hành... cho cộng đồng, tác giả đ ã viết q u y ể n s á c h n à y, n h ằ m cống hiến cho b ạ n dọc những lời k h u y ê n q u ý giá. X in trăn trọng giới th iệu cùng dộc giả d ể có th êm nguồn thông tin sà n g lọc và á p dụng. Đà Lạt, n g à y 02 th á n g 04 n ă m 2 0 0 9 DtùỢc sỹ , n h à v ã n CHU BÁ NAM
 4. 'M tu Ấ i (AÒ- tủ n tà . tfế tc t ế K ẩty 4i*tÁ ta ,
 5. LỜI NÓI ĐẦU Triết lý căn bản về ă n uống c ủ a Đông phương là: “Ă n d ế m à sống chứ không p h ả i sống đ ế m à ă n ”, và “Ă n uống p h ả i tuân theo n g u yên lý THIÊN ĐỊA NHÁN hợp nhất, đ ê chẳng những có th ế ch ấ t khỏe m ạnh, d ề k h á n g tốt với b ệ n h tậ t và những hoàn c ả n h b ấ t lợi, m à còn k h a i mở trí p h á n đ o á n tối cao, từ dó mở ra c á n h cửa củ a h ạ n h p h ú c vinh hằng, tự do vô biên, công bằng tu y ệ t đối. Đó là con đường đư a đ ế n ch ă n lý, g iúp con rtgười thực hiện dược ch â n ngã, th ể n h ậ p với c h ă n n h ư ’’! Điều đ á n g nói là, trong khi triết lý c ủ a T ây phương dòi hỏi p h ả i có bàng chứng, chứng m inh rõ ràng, thì các vi n h ă n Đông phương chỉ nói rất ít, không giải thích, m à d ể người nghe, người đọc p h ả i su y ngẫm , chiêm nghiệm rồi tự “n g ộ ” ra! Vĩ th ế rất nhiều người, n h ấ t là những người quen với lối tư d u y khoa học khó hiểu và không chấp nhận! Sức kh ỏ e là đ iề u m à mọi người củng n hư mọi tổ chức, quốc gia trên th ế giới đ ề u rất quan tăm! Tuy nhiên, phương p h á p phòng chống bệnh, giữ gìn, năng cao sứ c khỏe ở các trường p h á i kh á c nh a u có nh iều đ iểm sa i khác, th ậ m chí h o à n toàn trái ngược! Có lẽ còn p h ả i tốn nh iều thời gian, công sức, g iấ y mực... mới có th ể đi đ ế n thống nhất! 5
 6. Nhưng, tranh luận đ ê đi tới ch â n lý là đ iều uô cùng q u a n trọng uà h ết sứ c c ầ n thiết! Với tinh thần ấy, tác giả đ ã chẳng q u ả n ngại kiến thức hạn hẹp, xin m ạo m uội đóng góp p h ầ n nhỏ bé củ a m ình vào con đường tim ch â n lý trong việc ch ă m sóc, năng cao sứ c khỏe người dân. Nhìn chung, trên th ế giới, loài ngùời ngày càng có đời sống cao hơn về mọi m ặt, nhưng càng n g à y càng p h ả i đối d iệ n với s ự đ e d ọ a c ủ a b ệnh t ậ t trong đó có nhiều b ệ n h n a n y, đ iể n hình là ung thư! N ên n g à y càng có n h iều người quan tâ m tìm h iếu các phương p h á p ph ò n g chống b ệ n h hiệu quả. Vì vậy, cuốn "MINH TRIẾT TRONG Ă N UỐNG CỦA PHƯƠNG ĐỒNG" tái b ả n lần th ứ ba chưa kịp đ ế n với thị trường sá c h đ ã tiêu thụ h ết trong thời gian vài tháng tại các C âu lạc bộ, và những cuộc hội thảo về d in h dưỡng, sứ c khỏe... Tác giả đ ã n h ậ n được rất nhiều ý kiế n động viên, khích lệ và s ự đòi hỏi cung cấp sá c h c ủ a b ạ n đọc x a gần, nhưng bị cuốn h ú t vào quá n h iều công việc kh á c n h a u n ên m ãi đ ế n b â y giờ mới có đ iề u kiện chỉnh sủ a , bổ su n g cho sá c h h o à n thiện hơn đ ể tái bản lần thứ tư, n h ằ m đ á p ứng p h ầ n nào nhu c ầ u của b ạ n đọc. Ai củng th ấ y ă n uống liên q u a n trực tiếp đ ế n sức khỏe. Ồng cựu ch ủ tịch tổ chức Y tế th ế giới Erin Miles đ ả nói: “Sứ c kh ỏ e ta y chưa p h ả i là tất cả, nhưng n ếu không có sứ c kh ỏ e thỉ những thứ 6
 7. còn lại đ ề u m ất hết ý nghĩa"! Chính ưì ưậy, khi có sức khỏe, người ta có hànq ngàn mơ ước khác nhau. Nhưng khi không có sức khỏe, nqười ta chí có một mong m uốn d u y nhất, đó chính là s ứ c k h ỏ e ! ít người hơn cảm n h ậ n ă n uống liên quan tới tinh thần, s ự sống lău. Càng ít người thông cả m với việc ă n uống á n h hưởng tới s ự p h á t triên trí não. Rất ít người nghỉ ràng ă n uống q u y ế t đ ịn h s ự tiến hóa củ a con người! Tái b ả n lần thứ tư này, sá c h chú ỷ n h ấ n m ạ n h hơn vai trò cứa ă n aốnq đối với sứ c khỏe thê chất, tinh th ầ n và sự tiến hóa, đ ặ c biệt đối với việc diíiị trì nòi giống, p h á t triển th ế hệ tương lai của loài người!... Mặc d ù tác giả d ã rất cố gắng, nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Xin quý bạn đọc lượng th ứ và chi giáo đ ê sá c h được hoàn thiện hơn. Xin ch ă n th à n h tri â n quý b ạ n đọc. TÁC GIẢ 7
 8. NGÔ ĐỨC VƯỢNG M ìn h l r i i :l I r iu ii/ tin Ittitn / t ú II '/)h ư n 'iiti rf)ò t u i cMƯƠNG MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG /ĩ/ũ trụ cá- ttÁŨHỳ tu ộ t vé- CÙKỶ to- tán ẾĂSttỷ. t&ể vi pÁ
 9. CHƯƠNG M ỘT 'J(/iữ n r/ Iiííit it ỉ’
 10. NGÔ ĐỨC VƯỢNG M in h 'T riế t Ir t iiu / ă n Iiố iu / t im rf)h ư ti'iii) 'D ò m / dẫn cách n ấ u n h ữ ng m ón ă n ngon và quyến kia nói rằn g k h ô n g n é n ă n n h ữ n g m ón ă n đo!. Đ ông phưring học quan n iệm một các h sâu sắc, th á m thúy rằng: Ă n uống là k ỉiă u rấí quan trọnq đ ê tĩiực hiện mối liên hệ giữa con người với thiên nhiên và vũ trụ, qua đó thực hiện n g u ụ ên lý Thiên - Địa - N hán hợp nhất. H ypocrat, ỏng tổ của n g à n h Y học' Tây phương đ ã nói: “Thức ă n củ a b ạ n p h ả i là thuốc của b ạ n và thuốc c ủ a b ạ n p h ả i là thức ă n củ a bạn". Nhưng n ề n văn m inh v ậ t c h ấ t và k h o a học h iện tượng đ an g ngày càn g làm p h a i mờ và sai lệch d ầ n ý n g h ĩa cúa v ấn đẻ tối q u an trọ n g này! 2- T ầm quan trọn g củ a ăn u ốn g a- S ự tư ơ n g p h ả n n g ạ c n h i ê n ở các nước cõng n g h iệp p h á t triể n , người d â n có m ức số n g r ấ t cao. Nếu quy đổi lượng th ịt ra ngũ cốc th ì b ìn h q u ân h à n g n ă m m ỗi người d â n Mỹ tiêu th ụ hơn m ột tấ n lương thực, trong khi ở các nước nghèo, b ìn h q u â n đ ầ u người chưa đ ế n m ộ t tră m kg! K hông n h ữ n g th ế , m ỗi n ă m người ta chi n h iều tỷ đôla cho việc n g h iên cứu y học, b ả o h iểm y tế, b ệ n h viện, thuốc m en, đ ào tạo th ầ y thuốc... n h ư n g già n ử a d â n c h ú n g Mỹ v ẫn rê n x iết vì n h ữ n g b ệ n h k in h niên! 11
 11. CHƯƠNG MỘT f)(liữ iH Ị m in (Tì' c /n n ií/ Theo điều tra củ a Uy b a n Đ ặc n h iệm Y tế Mỹ thì n á m 1963 số người c h ế t vì các ('hứng b ệ n h n hư sau: Phong dộc- 2 0 1 .0 0 0 người (14%); Ung th ư 2 8 5 .0 0 0 người (16%); Tim m ạ c h 7 9 3 .0 0 0 mỊƯỜi (55%), tim m ạ c h được m ệ n h d a n h là b ệ n h "truyỏn nhiồm h iệ n d ạ i”!... P h ầ n lớn người c h ế t đỏu dưới 65 tuổi. Chỉ còn 15% d â n CƯ c h ế t b ình thường và chốt vì các b ệ n h tậ t khác! T ại các n h ã hộ sin h , n h ữ n g b à m ẹ được c h ăm sóc rấ t chu đ áo trong thời kỳ th ai n g h é n n h ư n g cứ mười lăm p h ú t lại có m ộ t đứa trẻ đ ầ n đ ộ n ra dời! T hống kẽ n ă m 1960 cho th ấ y chỉ có 13% d ã n số Mỹ là th ậ t sự k h ỏ e m ạnh! Ngày nay n h ữ n g số liệu trô n đã th ay đỏi n h iều th eo chiều hướng xấu hơn! Mỗi n ă m , nước Mỹ đ ã chi h à n g trả m triệ u đỏ la cho v iệc b à o c h ế th u ố c ngủ; h à n g c h ụ c triệ u cho th u ố c uốníị đ ể th ứ c, đ â d ù n g tới 7 triệ u kg th u ố c A sp irin , h ã n g t ấ n th u ố c c h ữ a tá o b ó n , n h iề u tấ n th ư ớ c uốnc; đ ể ă n cho n g o n m iện g , ă n được n h iề u , thuốc đ ể ă n ít đi, đ ể g iảm c â n , và c á c lo ại th u ố c k ích th íc h , a n th ầ n , th u ố c đ ể trị b ệ n h h a y u ố n g th u ố c, h o ặ c c h ữ a c á c b ệ n h do th u ố c gây ra! T huốc n h iều đ ế n nỗi người b ệ n h k h ô n g b iế t uống loại n ào và c h ín h các b á c sĩ cũng lúng túng, rối trí trước sự phứ c tạ p do ch ín h n g à n h y gây ra! 12
 12. NGÔ ĐỨC VƯỢNG l l l ii i l ị t r iế t /rttiit/ ă n IIÕ III/ t iit i l'ị)ln ừ t iiíf rĐ ò m i Kỹ nghệ thuốc m en k h ổ n g lồ, c h ế ra đủ các loại thuốc tiên tiến... th ế m à cứ đ ế n m ù a lạ n h là m ột nửa d ã n số bị ho h e n , cảm cúm! Nền kỹ nghệ p h á t triể n cực th ịn h d ã “lấ n s â n ” san g lĩnh vực th ự c p h ẩ m . T hức ă n đ ều được đóng hộp, đóng chai... đả đi ngược' với quy lu ật tự n h iên càn g góp p h ầ n làm cho b ệ n h t ậ t ngày càng tăng, sức k h ỏ e người d â n ngày c àn g k é m xa những nước b á n khai! Cùng với đ à p h á t triể n k in h tế, k h o a học kỹ th u ật, mức chi phí cho việc b ảo vệ sức k h ỏ e ở Mỹ ngày c àn g n h iề u 1-. Nhưng tỷ lệ người bị b ệ n h m ạn tín h , c h ế t vì b ệ n h n a n y v ẫ n n gày m ộ t tă n g gấp bội. K hoa học tiến n h a n h thật nhưng b ệ n h tật còn tiến n h a n h hơn! Có th ể nói, thờ i đ ạ i ngày nay đ a n g nổi b ậ t lên sự tương p h ả n giữa đời sống vật c h ấ t dồi dào với sự suy yếu về th ể c h ấ t và tin h th ầ n củ a con người! Các n h à k h o a học, tâ m linh và tô n giáo đều thống n h ấ t x ác n h ậ n h iệ n tượng dó là do người ta ă n quá n h iề u vì k hoái k h ẩ u và d ù n g nhiều đồ kích th íc h n h ư n g lại coi thư ờ ng c á c h ă n ỉ ' 176 năm trư ớc d ạ i ch iế n t h ế ỊỊĨỚi lầ n th ứ liai, tn n ìỊ’ hìnli m ỗ i n ă m nước M ỹ chi cho Y tế X triệ u U SD. H iê n Iiay kiiìlì p lìí ííó d ã tớ i 1,2 tỷ U SD /năm m ù vần chưa đ ủ !
 13. CHƯƠNG MỘT 'K t iữ n iị D ấ u đ ề e íia / iíj Uống hợ p lý, hợp tự n h iê n , th eo tru y ền th ố n g và c á c h n ấ u nướng, c h ế b iế n thứ c ă n th íc h hợp... T rong khi đó, d â n c h ú n g ó’ các nước nghèo, sổ n g đ ạ m b ạ c n h ư n g th u ậ n theo th iê n n h iê n , thậm chí có n h ữ n g bộ lạc d â n cư k h ô n g h ề b iế t đ ế n thuốc m en là gì, m à k h ô n g m ột ai bị b ệ n h tậ t, m ọi người đều số n g vui tươi, cường trá n g , tuổi th ọ r ấ t cao (xem phụ lục I). T rung tâ m D inh dưỡng ỏ' Án Độ đ ã thí n g h iệm trê n loại ch u ộ t ă n tạ p , b ằ n g c á c h cho c h ú n g ă n th eo c h ế độ th ứ c ă n củ a các d â n tộc đ iể n h ìn h tr ê n th ế giới. K ết quả cho th ấ y có sự tương đồng kỳ lạ giữa tìn h trạ n g sức k h ỏ e và k h ẩ u p h ầ n ă n : C huột được nuôi th eo c h ế độ th ứ c ă n của n h ó m d â n cư n à o sẽ bị n h ữ n g b ệ n h giống n h ư người d ã n củ a n h ó m đó. Riêng ch u ộ t cho ă n th eo k h ẩ u p h ầ n củ a người H unza; m ộ t bộ lạc b á n k h a i ở P a k ista n th ì tu y ệt đối k h ô n g h ề bị b ệ n h gì, c h ú n g có k h ả n ă n g đề k h á n g r ấ t tố t đối với m ọi b ệ n h tậ t. Thí n g h iệm n à y đ ã làm cho m ọi người và n h ấ t là giới k h o a họ c k in h ngạc, sữ ng sờ! N hiều n h à k h o a học đ ả rú t ra n h ậ n xét: "Nếu kh ô n g ỷ lại ưào thuốc m en, thỉ con người sẽ sống cuộc đời tiết độ ưà th u ậ n theo tự n h iên h ơ n ” và “N ếu con người vă n m inh cứ ă n uống theo chiều hướng hiện n a y , s ẻ kh ông trá n h khỏi bị h ủ y d iệ t chẳng p h ả i vì chiến tranh m à bởi b ệ n h tậ t nh ư ung thư, tim m ạch, th ầ n kinh...”! 14
 14. NGÔ ĐỨC VƯỢNG n iin lt "T riết t ro n ụ ă n u ố n g c ú n ''p h ư ơ n ii 't)ò H(Ị Vì vậy m uốn p h ò n g và ch ữ a b ệ n h th ì tốt n h ấ t p h ả i chú ý đ ế n k h â u n ề n tả n g n h ấ t là k h ẩ u p h ầ n ă n uống! b- S ự b iế n d ịc h k h ô n g n g ừ n g Co' th ể sin h v ậ t nói chung, con người nói riêng là m ộ t cấu trú c b iế n dịch k h ô n g ngừng. Cơ th ể n h ư m ộ t th á c nước, trô n g b ê n ngoài lúc n à o cũng n h ư m ộ t d ải lụa, n h ư n g thự c ra nước đ a n g chảy và cơ th ể luôn đổi mới với m ột tốc độ k in h hồn! Mỗi giây đồng hồ, tro n g co’ th ể con người d iễn ra từ 2 0 0 .0 0 0 đ ế n 1 .0 0 0 .0 0 0 p h ả n ứng sin h hóa. Từng giây, từng p h ú t h à n g lo ạt tế b à o cũ c h ế t đi, tế b ào mới ra dời th a y th ế: - Cứ m ỗi giây lại có 2 .0 0 0 .0 0 0 h ồ n g cầu già cỗi được th ay th ế . Vì vậy chỉ tro n g m ột th á n g là to àn bộ m áu tro n g co' th ể đ ã h o à n to à n đổi mới. - Mỗi th á n g tru n g b ìn h người ta đưa vào cơ th ể k h o ả n g 60 kg đồ ă n thứ c uống. T heo tín h toán, th ì cứ sau 12 th á n g là co' th ể v ậ t c h ấ t củ a con người đ ã h o à n to à n đổi mới! C hính thức ă n đ ã cang cấ p cho s ự th a y thế, đổi mới ấ y! Vì vậy, Đ ông y học cổ tru y ề n “x e m con người nói riêng, mọi sin h loài nói chung n h ư nhữ ng thực p h ẩ m được biến cải thành, b ện h tậ t là s ự m ất q u ă n bỉnh x ả y ra trong q u á trình biến cải ấ y. Thực p h ẩ m cho ta đời sống ưà sin h lực, nhưng củng có thế h ạ i ta m ột cách d ễ d à n g n ế u ta ă n uống không 15
 15. CHƯƠNG M ỘT Q d iừ n t/ D tíii it ễ cltiu it/ hợp lý! N ên m ọi b ệ n h tậ t ưề n g u y ê n tắc, đều có thê được ch ữ a là n h bànq cách đ iề u chỉnh lại c h ế độ ă n uống2'!” Từ đó c h ú n g ta sẽ h iểu bí quyết vì đ âu m à ă n uổng k h ô n g đúng, b ừ a b ã i sẽ bị đ au ốm , m au già, n h a n sắ c ch ó n g tà n phai. Ngược lại ă n uống họ'p lý đ ú n g p h é p Âm - Dương sẽ ch ữ a dược m ọi b ệ n h tậ t, cơ th ể k h ỏ e m ạ n h , trẻ trung, số n g lâu... Đó là đ iều h o à n to à n có lý và dễ hiểu! Ai cũ n g b iế t, con người p h ả i có ă n m ới sống, m ới có th ể suy nghĩ, nói n ă n g , h o ạ t động, yêu thương, th ù h ậ n , gây gổ, cưới vợ lấy chồng, sin h con đ ẻ cái... ngược lại k h ô n g ă n th ì k h ô n g th ể tồ n tạ i được. Có th ể nói con người cũng n h ư mọi s in h v ậ t chí là thứ c ă n c h u y ển h ó a th à n h . T h á n h K inh của Ấn Độ có ch ép : “Từ thực p h ẩ m m à các sin h uật được sin h ra, sin h ra đ ế được nuôi b à n g thực p h ẩ m và khi c h ết d i thì thực p h ẩ m lại lấ y c h ú n g m à dưỡng n u ô i”. T rong vòng tu ầ n h o à n k h é p kín: THỨC Ă N - C ơ THÊ - THỨC Ă N ấy, h à m chứ a cả m ộ t dòng k iế n th ứ c rộ n g lớn, sâ u sắc, ẩ n tà n g n h iề u điều bí ẩ n m à k h o a học đương dại còn h iể u b iế t r ấ t ít. 2 ' Ô n í’ chư ta (kl tổniỊ k ế t rấ t llu h n th ú y : “B ệ n h lò n g k h ẩ u n h ậ p " , b a n tliủn tô i Hí>ày cù n ịỉ n h ậ n llu ỉc sâ u sắ c ra i trò CÍUI ă n uổnỊỊ đ ô i vớ i sứ c kh o e tliể c h ấ t và tin h th ầ n Ciiií iiíỊười. 16
 16. NGÔ ĐỨC VƯỢNG M ìn h Ti/VV I r o iu i liu iitíiư Ị n i a rf)h ư < »u f 'OÒIHỊ II- Lich sử sin h vât thưc phẩm 1- Các giai đ oạn củ a sin h v ậ t th ự c ph âm Nghiên cứu về lịch sử sinh vật thực ph ấm cho thấy: Sinh vật trê n trái đất dã trải qua bảy giai đoạn về thực p h ẩm nối tiếp nhau theo mô hình xoắn ốc đối số. có th ể tóm tắ t ỏ' so’ đô dươi đây: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA SINH VẬT TI lực DƯỠNG C ác giai đ o ạ n đầu rấ t làu dài, c àn g về sau càn g n g ắ n lại n h ư n g m ức tiế n h ó a của sin h v ậ t lại tă n g lẽn g ấp bội. So' đồ trẽ n cho th ấ y các giai đ o ạ n đ ầu rấ t lâu dài, c àn g vẽ sau c àn g n g ắ n lại, n h ư n g m ức tiế n h ó a của sin h v ật th ì tă n g n h a n h g ấp bội. Lịch sử sin h v ậ t thực p h ẩ m d ã p h ả n á n h k h á rõ tro n g quá trìn h p h á t triể n cá th ể của động v ậ t nói chung, con người nói riêng: Trứng, tin h tru n g số n g tro n g nước p h ả n á n h giai đ o ạn ă n nước. Thời kỳ b à o th ai p h ả n á n h giai đ o ạ n ă n thức ă n cỉ|ii$ũtâiHCật TỈ^HMrôẰ-DỈrtạãhịỉiai đ o ạ n n ày ngoài tự n h m ư Mfậrtã»iÌN
 17. CHƯƠNG M ỘT Q ĩ h iĩn ự m in đ ể c h m u f p h á t triể n th à n h b à o th a i h o à n ch ỉn h , trọ n g lượng d ã tă n g lê n b a tỷ lần! Thời kỳ so' sin h th ì bú m ẹ, p h ả n á n h giai đ o ạ n ă n th ịt. Lớn lên ă n ngũ cốc, p h ả n á n h giai đ o ạ n ă n cốc loại. Hai giai đ o ạ n n à y ngoài tự n h iê n n g ắ n hơn n h iề u so với c á c giai đ o ạ n trước n ê n trọ n g lượng co' th ể từ so' sin h đ ế n trưởng th à n h chỉ tă n g lên 20 - 30 lần . N hưng h a i giai đ o ạ n n à y r ấ t q uan trọ n g và d iễ n ra r ấ t n h iề u b iế n đổi n h a n h c h ó n g tro n g cuộc đời! 2- Thức ăn và s ự t iế n h ó a c ủ a ỉo à i người a- C á c g ia i đ o ạ n th ự c p h ẩ m c ủ a lo à i ngư ời Tổ tiê n xa xưa của loài người là d ộ n g v ậ t ă n th ịt n h iề u triệ u n ă m , n ê n trỏ' th à n h cực Dương. Do b ả n n ă n g tự điều c h ỉn h ch ú n g đ ã tìm n h ữ n g th ứ c ă n Âm hcín và b á t đầu ă n trá i cây, th ả o m ộc sống, từ đó th ó i quen ă n th ịt d ầ n đ ầ n m ấ t đi. Sau thời gian d à i ă n trá i cây, th ả o m ộc, co' th ể trỏ' th à n h quá Ảm, n è n luôn cảm th ấ y giá lạ n h , loài đ ộ n g v ậ t n à y đ ã tìm k iếm n h ữ n g thứ c ă n Dương hơn và b ắ t đ ẩu ă n các h ạ t r ắ n c h ắc , chủ yếu là h ạ t quả h ạ c h và cốc loại. T h à n h p h ấ n chủ yếu củ a h ạ t cốc lã H ydrat C arb o n và vỏ cám bao b ê n ngoài. H ydrat c a rb o n tro n g th ứ c ă n có tá c d ụ n g kích th ích s ả n sin h ra Insulin, đ ế n lượt m ìn h Insulin làm tă n g S e ra to n in tro n g n ão , c h ấ t n ày có k h ả n ă n g củng cố và h o à n th iệ n trí n ão. P h ầ n vỏ cám cung c ấ p đủ n h ữ n g 18
 18. NGÔ ĐỨC VƯỢNG M i n h T r iế t Irrm t/ ă n n ố n g n ia rp lit M ii( f rt ìth n f yếu tố xây dự ng co' th ể n h ư V itam in, K hoáng, Proteỉn và các c h ấ t có h o ạ t tín h sin h học r ấ t quý k hác (phụ lục 2). Vì thế, cốc loại là thức ă n hoàn hảo nhất, chính vỉ vậ y cả trí não lẩn th ể ch ấ t củ a tổ tiên loài người ngày càng p h á t triển ưà hoàn thiện. Đ iều đó cỏ vai trò q u y ế t d ịn h trong q u á trình tiến hoá từ động ưật th à n h người! Ai cũng b iết từ k h i sử dụng công cụ lao động, vượn người đ ã trở th à n h tổ tiê n củ a loài người. Nhưng vì sao đ ế n lúc đó loài động v ậ t này mới b iế t sử d ụ n g công cụ, th ì k h ô n g có tà i liệu giáo khoa n à o lý giải đ ế n nơi đ ế n chốn. Chỉ có dựa vào lịch sử thực dưỡng mới giải thích được thỏa đ án g v ấn để đó. b- S a u k h i ă n c ố c lo ạ i t ổ t iê n lo à i n gư ời m ở i b iế t d ù n g lử a Từ khi d ù n g lửa, vượn người đ ã bước lê n b ậ c th a n g tiế n h ó a mới, vượt lê n trê n m u ô n loài. Nhưng vi sa o ưà từ k h i nào, tô tiên loài người b á t d ầ u biết d ù n g lửa? T hì c á c n h à n h â n c h ủ n g học chưa lý giải được th ỏ a đ án g . Chúng ta th ử giải th ích vấn đẻ n ày dưới đây: - Ă n cốc loại lă u d à i đ á làm cho trí tuệ c ủ a họ p h á t triển (Xem p h ầ n trên ) - Lửa thỉ lúc nào cũng có (từ sấ m sé t, n h a m th ạ c h của núi lửa, va c h ạm , cọ xát...), th ậ m chí càn g xa xưa c àn g có n h iều . N hưng p h ả i đ ế n kh i 19
 19. CHƯƠNG MỘT r)(h ử m / m in đ ì' e liiiiH ) hội đủ h ai yếu tố: giá lạ n h và trí tuệ p h á t triể n thì người nguyên thủy m ới b iế t d ù n g lửa. - M ặt khác, lứa rất Dương, n ê n n h ữ n g sin v ật ă n trá i cây, rau số n g (rất Ảm) sẽ sọ' lửa. (Thực tế cho th ấ y người n ào c h u y ên ă n trá i cây lâu dài, khi ra n ắ n g sẽ bị lóa m á t k h ô n g chịu được). C òn đ ộn g v ậ t ă n h u y ết n h ụ c thì lại quá Dương n ê n kỵ lửa. Chỉ cỏ sin h v ậ t n à o ă n h ạ t là loại thứ c ă n k h ô n g quá Dương cũng c h ẳ n g quá Ảm sẽ k h ô n g sọ' và k h ô n g kỵ lửa. C h ín h việc chu y ển sa n g ă n h ạ t cốc loại là n gu y ên n h â n k h iế n loài người trỏ' n ê n có k h ả n ă n g d ù n g lửa! Chỉ có tổ tiên loài người là sin h v ậ t d u y n h ấ t hội đ ủ đ iề u kiện đ ể biết d ù n g lửa! Từ đó họ tiế n h ó a và trỏ’ th à n h người n h ư ngày nay! Khi trụ c quay củ a quả đ ấ t th a y đổi, n h iều nơi từ ấ m trỏ’ th à n h giá lạ n h , b ắ t buộc người ng uyên th ủ y p h ả i h o ặ c là di CƯ đ ế n nol k h á c ấ m á p hơn, h o ặc n ếu v ần ỏ’ lại chỗ cũ th ì p h ả i ch u y ển sa n g ă n th ịt (Dương hớn). N hưng từ khi b iế t c á c h d ù n g lửa và m uối, v ấ n đề Dương h ó a thứ c ă n thự c v ậ t có th ổ thực h iệ n dề d à n g hơn n h ờ n ấ u nướng. c- Đ ế n th ờ i k ỳ c ậ n đ ạ i Có th ổ dự a vào c h ế độ ă n uống m à chia loài người th à n h b a n h ó m c h ín h sau dãy: 20
nguon tai.lieu . vn