Xem mẫu

NHỮNG DÒNG THÁC SẼ Đ ư ợ c GIỚI THIỆU TRONG CÁC TẬP TlẾP THEO Thác Đá Hàn (Đổng Nai) Thác Liên Khương (Lâm Đống) Thác Bà Đa (Lãm Đống) Thác Hang Cọp (Lâm Đồng) Su ố i Tiên (Lâm Đống) TẬP II Những dòng thác cao nguyên ít đươc biết đên z rrr-.T r?. •LI= — = r ị ĨHIT-VỈẸN KHO. •'OG TQMG-HỮC ỉ ! t ’n ;4 * ị, ¡PHÒItt àÌMÃH ata-PHUONSl - } - o /o i ; ■í 3 ■ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 1997 'í' ' lị TRÊN ĐƯỜNí ; du khảo T Ậ P II N H Ó M T H I Ế T KẾ A N T K N VK994 Chịu trá c h nh iệ m xuàl b a n LE HOÀNG Bien tậ p N GII YẺ N LỤC A n h bìa HỒ PHƯỚ C VINH Trì nh bày TRẦN ĐÌNII TRÍ Siifa b ả n in T H Ủ Y TÚ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ l G l ^ L ý C h ính¡T-hứưg'" QũậìT3"- TIìãìil) phrfTrồ Chí Minh ! ĐT ' : ' 8 ị 4 4 ' Á l lk 844^211 In 1000 cuốn, k h ố 13 X 19 cm. T ại Xi N g h iệ p G iãy T h a n h Binh So đ ã n g k ý k ế hoạch xưát b á n 863/86 do Cục Xuât B àn cap n g à y 14 12 199(1 và giày trích n g an g KHXB sò : 93/97 In xong và nộp lưu chiêu th/iiiị' 3 Iiilm l ‘.K'Y 2 ;
nguon tai.lieu . vn