Xem mẫu

()
??

[---]

Mục lục
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :
https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage :
https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google :http://bit.ly/downloadsach
PHẦN 1 - MẠCH MÁU THÔNG TIN
Chương I: MANAGE WITH THE FORCE OF FACTS Quản Lý Bằng Quyền Lực Dữ Kiện
Chương II: CAN YOU DIGITAL NERVOUS SYSTEM DO THIS? Khai Thác Tối Ưu Hệ Thống Thần Kinh Kỹ Thuật Số
Chương III: CREATE A PAPERLESS OFFICE Tạo Ra Một Văn Phòng Không Có Giấy Tờ
PHẦN 2 - THƯƠNG MẠI - INTERNET THAY ĐỔI MỌI THỨ
Chương IV: RIDE THE INFLECTION ROCKET Tiến Lên Cùng Thời Đại
Chương V: THE MIDDLEMAN MUSTADD VALUE Người Trung Gian Phải Tạo Thêm Giá Trị Cho Sản Phẩm
Chương VI: TOUCH YOUR CUSTOMERS Tiếp Cận Khách Hàng
Chương VII: ADOPT THE WEB LIFESTYLE Chấp Nhận Cuộc sống Với Web
Chương VIII: CHANGE THE BOUNDARIES OF BUSINESS Mở Rộng Biên Giới Kinh Doanh
Chương IX: GET TO FIRST Trước Tiên Phải Nắm Bắt Thị Trường
PHẦN 3 - QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỂ CẢI TIẾN TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
Chương X: BAD NEWS MUST TRAVEL FAST Ưu Tiên Các Tin xấu
Chương XI: CONVERT BAD NEWS TO GOOD Biến Tin xấu Thành Tin Tốt
Chương XII: KNOW YOUR NUMBERS Biết Rõ Các Số Liệu Của Bạn
Chương XIII: SHIFT PEOPLE INTO THINKING WORK Chuyển Nhân Viên Sang Công Việc Tư Duy
Chương XIV: RAISE YOUR CORPORATE IQ Nâng Cao Chỉ số Thông Minh Của Công Ty
Chương XV: BIG WINS REQUIRE BIG RISKS Có Gan Làm Giàu!
PHẦN 4 - HIỂU RÕ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chương XVI: DEVELOP PROCESSES THAT EMPOWER PEOPLE Phát Triển Những Quy Trình Tạo Sức Mạnh Cho Nhân
Viên
Chương XVII: MANAGE WITH THE FORCE 0F FACTS Công Nghệ Thông Tin Là Nền Tảng Của Sự Tái Thiết
Chương XVIII: TREATE IT AS A STRATEGIC RESOURCE Xem Công Nghệ Thông Tin Như Nguồn Chiến Lược
PHẦN 5 - NHỮNG TỒ CHỨC ĐẶC BIỆT
Chương XIX: NO HEALTH CARE SYSTEM IS AN ISLAND Liên Kết Các Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe
Chương XX: TAKE GOVERNMENT TO THE PEOPLE Đưa Chính Quyền Đến Với Người Dân
Chương XXI: WHEN REFLEX IS A MATTER 0F LIFE AND DEATH Khi Phản Xạ Là vấn Đề sống Còn
Chương XXII: CREATE CONNECTED LEARNING COMMUNITIES Thành Lập Những Cộng Đồng Giáo Dục Được Kết Nối

PHẦN 6 - DỰ KIẾN ĐIỀU BẤT NGỜ
Chương XXIII: PREPARE FOR THE DIGITAL FUTURE Chuẩn Bị sẵn Sàng Cho Tương Lai Kỹ Thuật số
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3
PHỤ LỤC 4
PHỤ LỤC 5
PHỤ LỤC 6
PHỤ LỤC 7

Chúng tôi không bao giờ tốn thời gian để nói về những thành công hay những công việc đã
đạt được. Đó không phải là văn hóa của chúng tôi. Mọi tư duy, cuộc gặp mặt hay thảo luận
đều tập trung vào: "Ok! Chúng ta đã làm tốt được sản phẩm - Nhưng quan trọng hơn là cái
thứ tám sẽ như thế nào?"
- Bill Gates
INSIGHT FROM THE WORLD'S GREAT I.T.ENTREPRENEUR

nguon tai.lieu . vn