Xem mẫu

 1. Hoμng NGäc DiÖp (Chñ biªn) §μm Thu H−¬ng – Lª ThÞ Hoa – Lª Thuý Nga – NguyÔn ThÞ ThÞnh thiÕt kÕ bμi gi¶ng to¸n trung häc c¬ së tËp mét nhμ xuÊt b¶n hμ néi 2004 3
 2. Lêi nãi ®Çu §Ó hç trî cho viÖc d¹y, häc m«n To¸n 8 theo ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi ban hμnh n¨m häc 2004 − 2005, chóng t«i viÕt cuèn ThiÕt kÕ bμi gi¶ng To¸n 8 – tËp 1. S¸ch giíi thiÖu mét c¸ch thiÕt kÕ bμi gi¶ng To¸n 8 theo tinh thÇn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh. VÒ néi dung : S¸ch b¸m s¸t néi dung s¸ch gi¸o khoa To¸n 8, bμi tËp To¸n 8 – tËp 1 theo ch−¬ng tr×nh Trung häc c¬ së míi gåm 72 tiÕt. ë mçi tiÕt ®Òu chØ râ môc tiªu vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, th¸i ®é, c¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ cña gi¸o viªn vμ häc sinh, c¸c ph−¬ng tiÖn trî gi¶ng cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o chÊt l−îng tõng bμi, tõng tiÕt lªn líp. Ngoμi ra s¸ch cã më réng, bæ sung thªm mét sè : bμi tËp cã liªn quan ®Õn néi dung bμi häc nh»m cung cÊp thªm t− liÖu ®Ó c¸c thÇy, c« gi¸o tham kh¶o vËn dông tuú theo ®èi t−îng häc sinh tõng ®Þa ph−¬ng. VÒ ph−¬ng ph¸p d¹y häc : S¸ch ®−îc triÓn khai theo h−íng tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, lÊy c¬ së cña mçi ho¹t ®éng lμ nh÷ng viÖc lμm cña häc sinh d−íi sù h−íng dÉn, gîi më cña thÇy, c« gi¸o. S¸ch còng ®−a ra nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng, phï hîp víi ®Æc tr−ng m«n häc nh− : th¶o luËn nhãm, tæ chøc trß ch¬i "Thi lμm to¸n nhanh",... nh»m ph¸t huy tÝnh ®éc lËp, tù gi¸c cña häc sinh. Trong mçi bμi häc, s¸ch chØ râ tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña gi¸o viªn vμ häc sinh trong tiÕn tr×nh D¹y − Häc, coi ®©y lμ hai ho¹t ®éng cïng nhau mμ c¶ häc sinh vμ gi¸o viªn ®Òu lμ chñ thÓ. Chóng t«i hi väng cuèn s¸ch nμy sÏ lμ tμi liÖu tham kh¶o h÷u Ých, gãp phÇn hç trî c¸c thÇy, c« gi¸o ®ang gi¶ng d¹y m«n To¸n 8 trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ bμi gi¶ng cña m×nh. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vμ b¹n ®äc gÇn xa ®Ó cuèn s¸ch ngμy cμng hoμn thiÖn h¬n. C¸c t¸c gi¶ 4
 3. PhÇn ®¹i sè Ch−¬ng I : PhÐp nh©n vμ phÐp chia c¸c ®a thøc TiÕt 1 §1 Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc A – Môc tiªu • HS n¾m ®−îc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. • HS thùc hiÖn thμnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. B – ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV: §Ìn chiÕu, giÊy trong (hoÆc b¶ng phô), phÊn mμu, bót d¹. • HS: – ¤n tËp qui t¾c nh©n mét sè víi mét tæng, nh©n 2 ®¬n thøc. – GiÊy trong, bót d¹ (hoÆc b¶ng nhãm). C – TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 (5 phót) – GV giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh HS më Môc lôc tr134 SGK ®Ó §¹i sè líp 8 (4 ch−¬ng). theo dâi. – GV nªu yªu cÇu vÒ s¸ch, vë HS ghi l¹i c¸c yªu cÇu cña GV dông cô häc tËp, ý thøc vµ ph−¬ng ®Ó thùc hiÖn. ph¸p häc tËp bé m«n to¸n. GV : Giíi thiÖu ch−¬ng I 5
 4. Trong ch−¬ng I, chóng ta tiÕp – HS nghe GV giíi thiÖu néi tôc häc vÒ phÐp nh©n vμ phÐp dung kiÕn thøc sÏ häc trong chia c¸c ®a thøc, c¸c h»ng ch−¬ng. ®¼ng thøc ®¸ng nhí, c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thμnh nh©n tö. Néi dung h«m nay lμ : “Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc” Ho¹t ®éng 2 1. Qui t¾c (10 phót) GV nªu yªu cÇu : HS c¶ líp tù lμm ë nh¸p. Mét Cho ®¬n thøc 5x. HS lªn b¶ng lμm. – H·y viÕt mét ®a thøc bËc 2 VD : 5x (3x2 – 4x + 1) bÊt k× gåm ba h¹ng tö. = 5x . 3x2 – 5x . 4x + 5x . 1 – Nh©n 5x víi tõng h¹ng tö = 15x3 – 20x2 + 5x. cña ®a thøc võa viÕt. HS líp nhËn xÐt bμi lμm cña – Céng c¸c tÝch t×m ®−îc. b¹n. GV : Ch÷a bμi vμ gi¶ng chËm r·i c¸ch lμm tõng b−íc cho HS. GV : Yªu cÇu HS lμm . Mét HS lªn b¶ng tr×nh bμy. GV cho hai HS tõng bμn kiÓm tra bμi lμm cña nhau. GV kiÓm tra vμ ch÷a bμi cña mét vμi HS trªn ®Ìn chiÕu. GV giíi thiÖu : Hai vÝ dô võa lμm lμ ta ®· nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc. VËy muèn nh©n mét ®¬n thøc víi mét ®a thøc ta lμm nh− thÕ nμo ? GV nh¾c l¹i qui t¾c vμ nªu HS ph¸t biÓu qui t¾c tr4 SGK. d¹ng tæng qu¸t. A (B + C) = A . B + A . C 6
 5. (A, B, C lμ c¸c ®¬n thøc) Ho¹t ®éng 3 2. ¸p dông (12 phót) GV h−íng dÉn HS lμm vÝ dô trong SGK. Lμm tÝnh nh©n. Mét HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi 1 miÖng (– 2x3) (x2 + 5x – ) 2 1 (– 2x3) (x2 + 5x – ) 2 = – 2x3 . x2 + (– 2x3) . 5x + (– 2x3) . (– 1 ) 2 = – 2x5 – 10x4 + x3 GV yªu cÇu HS lμm tr5 HS lμm bμi. Hai HS lªn b¶ng tr×nh SGK. bμy. Lμm tÝnh nh©n. HS1 : 1 1 1 1 a) (3x3y – x2 + xy) . 6xy3 a) (3x3y – x2 + xy) . 6xy3 2 5 2 5 bæ sung thªm : 1 = 3x3y . 6xy3 + (– x2) . 6xy3 + 2 1 1 2 b) (– 4x3 + y – yz) . (– xy) 1 3 4 2 xy . 6xy3 5 6 = 18x4y4 – 3x3y3 + x2y4 5 HS2 : 2 1 1 b) (– 4x3 + y – yz) . (– xy) 3 4 2 1 2 = (– 4x3) . (– xy) + y . (– 2 3 1 1 1 xy) + (– yz) . (– xy) 2 4 2 1 2 1 2 = 2x4y – xy + xy z 3 8 7
 6. GV nhËn xÐt bμi lμm cña HS . HS líp nhËn xÐt bμi lμm cña GV : Khi ®· n¾m v÷ng qui t¾c b¹n. råi c¸c em cã thÓ bá bít b−íc trung gian. GV yªu cÇu HS lμm SGK. – H·y nªu c«ng thøc tÝnh diÖn HS nªu : tÝch h×nh thang. (®¸y lín + ®¸y nhá) . chiÒu cao Sthang = – ViÕt biÓu thøc tÝnh diÖn tÝch 2 m¶nh v−ên theo x vμ y. ⎡( 5x + 3 ) + ( 3x + y ) ⎤ . 2y S= ⎣ ⎦ 2 = (8x + 3 + y) . y = 8xy + 3y + y2. víi x = 3 m ; y = 2 m S = 8 . 3 . 2 + 3 . 2 + 22 = 48 + 6 + 4 = 58 (m2) GV ®−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh. HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi vμ gi¶i Bμi gi¶i sau § (®óng) hay S (sai) thÝch. ? 1) x (2x + 1) = 2x2 + 1 2) (y2x – 2xy) (– 3x2y) = 3x3y3 + 6x3y2 3) 3x2 (x – 4) = 3x3 – 12x2 3 4) – x (4x – 8) = – 3x2 + 6x 4 5) 6xy (2x2 – 3y) = 12x2y + 18xy2 1 6) – x (2x2 + 2) = – x3 + x 2 8
 7. Ho¹t ®éng 4 LuyÖn tËp (16 phót) GV yªu cÇu HS lµm Bµi tËp 1 HS1 ch÷a c©u a, d. tr5 SGK. 1 a) x2 (5x3 – x – ) (§−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh) 2 1 2 bæ sung thªm phÇn d = 5x5 – x3 – x 1 2 2 d) x2y (2x3 – xy2 – 1) 1 1 2 5 d) = x5y – x3y3 – x2y 5 2 GV gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bμi. HS 2 ch÷a c©u b vμ c. 2 b) (3xy – x2 + y) . x2y 3 2 4 2 2 2 = 2x3y2 – x y + x y 3 3 1 c) (4x3 – 5xy + 2x) (– xy) 2 5 2 2 = – 2x4y + x y – x2y 2 GV ch÷a bμi vμ cho ®iÓm. HS líp nhËn xÐt bμi cña b¹n. Bμi 2 tr5 SGK – GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm. HS ho¹t ®éng theo nhãm (§Ò a) x ( x – y) + y (x + y) t¹i x = – bμi ®−a lªn mμn h×nh hoÆc in 6; vμo giÊy trong cho c¸c nhãm). y=8 2 2 = x – xy + xy + y = x2 + y 2 Thay x = – 6 ; y = 8 vμo biÓu thøc (– 6)2 + 82 = 36 + 64 = 100. b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y (x2 – 1 x) t¹i x = ; y = – 100 2 = x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy = – 2xy 9
 8. 1 Thay x = ; y = – 100 vμo 2 biÓu thøc. 1 – 2 . (+ ) . (– 100) = + 100 2 §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy bµi gi¶i. GV kiÓm tra bμi lμm cña mét HS líp nhËn xÐt, gãp ý. vμi nhãm. Bμi tËp 3 tr5 SGK (§−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh). T×m x biÕt. a) 3x . (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30 b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15 GV hái : Muèn t×m x trong HS : Muèn t×m x trong ®¼ng thøc ®¼ng thøc trªn, tr−íc hÕt ta cÇn trªn, tr−íc hÕt ta cÇn thu gän vÕ lμm g× ? tr¸i. GV yªu cÇu HS c¶ líp lμm bμi. HS lµm bµi, hai HS lªn b¶ng lµm. HS1 : a) 3x . (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30 15x = 30 x = 30 : 15 x=2 HS2 : b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15 3x = 15 x = 15 : 3 x=5 GV ®−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh. Cho biÓu thøc. 10
 9. M = 3x (2x – 5y) + (3x – y) (– Mét HS ®äc to ®Ò bμi. 1 2x) – (2 – 26xy) 2 Chøng minh gi¸ trÞ cña biÓu thøc M kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña x vμ y. GV : Muèn chøng tá gi¸ trÞ HS : Ta thùc hiÖn phÐp tÝnh cña cña biÓu thøc M kh«ng phô biÓu thøc M, rót gän vµ kÕt qu¶ thuéc vμo gi¸ trÞ cña x vμ y ta ph¶i lµ mét h»ng sè. lμm nh− thÕ nμo ? Mét HS tr×nh bµy miÖng, GV ghi l¹i. M = 3x (2x – 5y) + (3x – y) (– 1 2x) – (2 – 26xy) 2 = 6x – 15xy – 6x2 + 2xy – 1 + 2 13xy =–1 GV : BiÓu thøc M lu«n cã gi¸ trÞ lμ – 1, gi¸ trÞ nμy kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña x vμ y. Ho¹t ®éng 5 H−íng dÉn vÒ nhμ (2 phót) – Häc thuéc qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, cã kÜ n¨ng nh©n thμnh th¹o, tr×nh bμy theo h−íng dÉn. – Lµm c¸c bµi tËp : 4 ; 5 ; 6 tr5, 6 SGK. Bµi tËp 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 tr3 SBT. – §äc tr−íc bμi Nh©n ®a thøc víi ®a thøc. TiÕt 2 §2. Nh©n ®a thøc víi ®a thøc A – Môc tiªu 11
 10. • HS n¾m v÷ng qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc. • HS biÕt tr×nh bμy phÐp nh©n ®a thøc theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. B – ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV : B¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu, giÊy trong ghi bμi tËp, phÊn mμu, bót d¹. • HS : – B¶ng nhãm, bót d¹, giÊy trong. C – TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 KiÓm tra (7 phót) GV : Nªu yªu cÇu kiÓm tra. Hai HS lªn b¶ng kiÓm tra. HS1 : Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n HS1 : – Ph¸t biÓu vμ viÕt d¹ng ®¬n thøc víi ®a thøc. ViÕt tæng qu¸t qui t¾c nh©n ®¬n d¹ng tæng qu¸t. thøc víi ®a thøc. – Ch÷a bμi tËp 5 tr6 SGK. – Ch÷a bμi 5tr 6 SGK. a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy + xy – y2 = x 2 – y2 b) xn – 1 (x + y) – y (xn – 1 + yn – 1) = xn + xn – 1y – xn – 1y – yn = xn - yn HS2 : Ch÷a bμi tËp 5 tr3 SBT. HS 2 : Ch÷a bμi tËp 5 SBT T×m x, biÕt : 2x (x – 5) – x (3 + 2x) = 26 2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26 – 13x = 26 x = 26 : (– 13) x = –2 GV nhËn xÐt vμ cho ®iÓm HS. HS nhËn xÐt bμi lμm cña b¹n. 12
 11. Ho¹t ®éng 2 1. Qui t¾c (18 phót) GV : TiÕt tr−íc chóng ta ®· häc nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. TiÕt nμy ta sÏ häc tiÕp : nh©n HS c¶ líp nghiªn cøu VÝ dô ®a thøc víi ®a thøc. trang 6 SGK vμ lμm bμi vμo vë. 2 VD : (x – 2) . (6x – 5x + 1) Mét HS lªn b¶ng tr×nh bμy l¹i. c¸c em h·y tù ®äc SGK ®Ó hiÓu (x – 2) . (6x2 – 5x + 1) c¸ch lμm. = x . (6x2 – 5x + 1) – 2 . (6x2 – 5x + 1) = 6x3 – 5x2 + x – 12x2 + 10x – 2 = 6x3 – 17x2 + 11x – 2 GV nªu l¹i c¸c b−íc lμm vμ nãi : Muèn nh©n ®a thøc (x – 2) víi ®a thøc 6x2 – 5x + 1, ta nh©n mçi h¹ng tö cña ®a thøc x – 2 víi tõng h¹ng tö cña ®a thøc 6x2 – 5x + 1 råi céng c¸c tÝch l¹i víi nhau. Ta nãi ®a thøc 6x3 – 17x2 + 11x – 2 lμ tÝch cña ®a thøc x – 2 vμ ®a thøc 6x2 – 5x + 1. VËy muèn nh©n ®a thøc víi ®a HS nªu qui t¾c trong SGK tr7. thøc ta lμm nh− thÕ nμo ? GV ®−a qui t¾c lªn mμn h×nh (hoÆc b¶ng phô) ®Ó nhÊn m¹nh cho HS nhí. Tæng qu¸t. (A + B) . (C + D) = AC + AD + BC + BD GV : Yªu cÇu HS ®äc NhËn xÐt HS ®äc NhËn xÐt tr7 SGK. tr7 SGK. GV h−íng dÉn HS lμm tr7 13
 12. SGK. 1 HS lμm bμi vμo vë d−íi sù ( xy – 1) . (x3 – 2x – 6) 2 h−íng dÉn cña GV. 1 = xy . (x3 – 2x – 6) – 1 . (x3 – 2x – 2 6) 1 = x4y – x2y – 3xy – x3 + 2x + 2 6 GV cho HS lμm tiÕp bμi tËp : HS lμm vμo vë, mét HS lªn b¶ng (2x – 3) . (x2 – 2x +1) lμm. HS : (2x – 3) . (x2 – 2x +1) = 2x (x2 – 2x +1) – 3 (x2 – 2x +1) = 2x3 – 4x2 + 2x – 3x2 + 6x – 3 = 2x3 – 7x2 + 8x – 3 GV cho HS nhËn xÐt bμi lμm. HS c¶ líp nhËn xÐt bμi cña GV : Khi nh©n c¸c ®a thøc mét b¹n. biÕn ë vÝ dô trªn, ta cßn cã thÓ tr×nh bμy theo c¸ch sau : HS nghe gi¶ng vμ ghi bμi. C¸ch 2 : Nh©n ®a thøc s¾p xÕp. 6x 2 − 5x + 1 × x−2 − 12x 2 + 10x − 2 + 6x 3 − 5x 2 + x 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 GV lμm chËm tõng dßng theo c¸c b−íc nh− phÇn in nghiªng tr7 SGK. GV nhÊn m¹nh : C¸c ®¬n thøc HS ®äc l¹i c¸ch lμm trªn mμn ®ång d¹ng ph¶i s¾p xÕp cïng h×nh. 14
 13. mét cét ®Ó dÔ thu gän. Sau ®ã, GV yªu cÇu HS thùc HS lμm bμi vμo vë, mét HS lªn hiÖn phÐp nh©n : b¶ng lμm. x 2 − 2x + 1 x 2 − 2x + 1 × × 2x − 3 2x − 3 − 3x 2 + 6x − 3 + 2x 3 − 4x 2 + 2x GV nhËn xÐt bμi lμm cña HS. 2x 3 − 7x 2 + 8x − 3 Ho¹t ®éng 3 2. ¸p dông (8 phót) GV yªu cÇu HS lμm Ba HS lªn b¶ng tr×nh bμy. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh) HS1 : 2 C©u a GV yªu cÇu HS lμm theo a) (x + 3) . (x + 3x – 5) hai c¸ch. = x (x2 + 3x – 5) + 3 (x2 + 3x – – C¸ch 1 : nh©n theo hμng 5) ngang. = x3 + 3x2 – 5x + 3x2 + 9x – – C¸ch 2 : nh©n ®a thøc s¾p 15 xÕp. = x3 + 6x2 + 4x – 15 GV l−u ý : c¸ch 2 chØ nªn dïng HS2 : trong tr−êng hîp hai ®a thøc x 2 + 3x − 5 × cïng chØ chøa mét biÕn vμ ®· x+3 ®−îc s¾p xÕp. 3x 2 + 9x − 15 + 3 x + 3x 2 − 5x x 3 + 6x 2 + 4x − 15 HS3 : b) (xy – 1) (xy + 5) = xy (xy + 5) – 1 (xy + 5) = x2y2 + 5xy – xy – 5 15
 14. = x2y2 + 4xy – 5 GV nhËn xÐt bμi lμm cña HS. HS líp nhËn xÐt vμ gãp ý. GV yªu cÇu HS lμm 1 HS ®øng l¹i chç tr¶ lêi. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lμ S = (2x + y) (2x – y) = 2x (2x – y) + y (2x – y) = 4x2 – y2 víi x = 2,5 m vμ y = 1 m ⇒ S = 4 . 2,52 – 12 = 4 . 6,25 – 1 = 24 m2 Ho¹t ®éng 4 3. LuyÖn tËp (10 phót) Bμi 7 tr8 SGK (§Ò bμi ®−a lªn HS ho¹t ®éng theo nhãm mμn h×nh hoÆc in vμo giÊy a) C¸ch 1 : trong cho c¸c nhãm). (x2 – 2x + 1) . (x – 1) HS ho¹t ®éng theo nhãm. = x2 (x – 1) – 2x (x – 1) + 1 (x – Nöa líp lμm phÇn a. 1) Nöa líp lμm phÇn b. = x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1 (mçi bμi ®Òu lμm hai c¸ch) = x3 – 3x2 + 3x – 1 C¸ch 2 : x 2 − 2x + 1 × x −1 − x 2 + 2x − 1 + x 3 − 2x 2 + x x 3 − 3x 2 + 3x − 1 b) C¸ch 1 16
 15. (x3 – 2x2 + x – 1) ( 5 – x) = x3 (5 – x) – 2x2 ( 5 – x) + x ( 5 – x) – 1 ( 5 – x) = 5x3 – x4 – 10x2 + 2x3 + 5x – x2 – 5 + x = – x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5 GV l−u ý khi tr×nh bμy c¸ch 2, C¸ch 2 : c¶ hai ®a thøc ph¶i s¾p xÕp x 3 − 2x 2 + x − 1 × theo cïng mét thø tù. −x+5 5x 3 − 10x 2 + 5x − 5 + − x 4 + 2x 3 − x2 + x − x 4 + 7x 3 − 11x 2 + 6x − 5 GV kiÓm tra bμi lμm cña mét §¹i diÖn 2 nhãm lªn b¶ng vμi nhãm vμ nhËn xÐt. tr×nh bμy, mçi nhãm lμm mét phÇn. HS líp nhËn xÐt, gãp ý. Trß ch¬i "Thi tÝnh nhanh" (Bμi 9 tr8 SGK) Tæ chøc : Hai ®éi ch¬i, mçi ®éi cã 5 HS. Mçi ®éi ®iÒn kÕt qu¶ trªn mét b¶ng. LuËt ch¬i : Mçi HS ®−îc ®iÒn kÕt qu¶ mét lÇn, HS sau cã thÓ söa bμi cña b¹n liÒn tr−íc. §éi nμo lμm ®óng vμ nhanh h¬n lμ ®éi th¾ng. Hai ®éi HS tham gia cuéc thi. 17
 16. B¶ng phô "Thi tÝnh nhanh" Cho biÓu thøc : (x – y) . (x2 + xy + y2) HS1 a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh = x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3 = x3 – y3 b) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : Gi¸ trÞ cña x vμ y Gi¸ trÞ cña biÓu thøc HS2 x = – 10 ; y = 2 – 1008 HS3 x=–1 ;y=0 –1 HS4 x=2 ;y=–1 9 x = – 0,5 ; y = 1,25 133 HS4 – 64 GV vμ líp x¸c ®Þnh ®éi th¾ng, thua. Ho¹t ®éng 5 H−íng dÉn vÒ nhμ (2 phót) – Häc thuéc qui t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc. – N¾m v÷ng c¸ch tr×nh bμy phÐp nh©n hai ®a thøc c¸ch 2. – Lμm bμi tËp 8 tr8 SGK. bμi tËp 6, 7, 8 tr4 SBT. TiÕt 3 LuyÖn tËp A – Môc tiªu • HS ®−îc cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c qui t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc. • HS thùc hiÖn thµnh th¹o phÐp nh©n ®¬n thøc, ®a thøc. 18
 17. B – ChuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV: B¶ng phô (m¸y chiÕu, giÊy trong). • HS: B¶ng nhãm, bót viÕt b¶ng. C – TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 KiÓm tra – Ch÷a bμi tËp (10 phót) GV nªu yªu cÇu kiÓm tra. Hai HS lªn b¶ng kiÓm tra. HS1 : – Ph¸t biÓu qui t¾c nh©n HS1: Ph¸t biÓu qui t¾c tr7 ®a thøc víi ®a thøc. SGK. – Ch÷a bμi tËp sè 8 Tr 8 SGK – Ch÷a bμi tËp sè 8 SGK : Lμm tÝnh nh©n. a) (x2y2 – 1 xy + 2y) (x – 2y) 2 = x 2 y 2 (x – 2y) – 1 xy (x – 2y) 2 + 2y (x – 2y) = x3y2 – 2x2y3 – 1 x2y + xy2 + 2 2xy – 4y2 b) (x2 – xy + y2) (x + y) = x2 (x + y) – xy (x + y) + y2 (x + y) = x3 + x2y – x2y – xy2 + xy2 + y3 = x 3 + y3 HS 2 : Ch÷a bμi 6(a, b) tr4 SBT. HS2 : Ch÷a bμi 6 tr4 SBT (a, b). a) (5x – 2y) (x2 – xy + 1) = 5x (x2 – xy + 1) – 2y(x2 – xy + 1) 19
 18. = 5x3 – 5x2y + 5x – 2x2y + 2xy2 – 2y = 5x3 – 7x2y + 2xy2 + 5x – 2y b) (x – 1) (x + 1) (x + 2) = (x2 + x – x – 1) (x + 2) = (x2 – 1) (x + 2) = x3 + 2x2 – x – 2 GV nhËn xÐt vμ cho ®iÓm HS. HS líp nhËn xÐt bμi lμm cña b¹n. Hai HS trong mét bμn ®æi vë ®Ó kiÓm tra bμi cho nhau. Ho¹t ®éng 2 LuyÖn tËp (34 phót) Bμi tËp 10 tr8 SGK. (GV ®−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh). HS c¶ líp lμm bμi vμo vë. Yªu cÇu c©u a tr×nh bμy theo 2 Ba HS lªn b¶ng lμm bμi, mçi c¸ch. HS lμm mét bμi. HS1 : a) (x2 – 2x + 3) ( 1 x – 5) 2 = 1 x – 5x – x + 10x + 3 x – 3 2 2 2 2 15 = 1 x3 – 6x2 + 23 x – 15 2 2 HS2 : Tr×nh bμy c¸ch 2 c©u a. 20
 19. x 2 − 2x + 3 × 1x− 5 2 − 5x 2 + 10x − 15 + 1 3 x − x2 + 3 x 2 2 1 x 3 − 6x 2 + 23 x − 15 2 2 HS3 : b) (x2 – 2xy + y2 ) (x – y) = x3 – x2y – 2x2y + 2xy2 + xy2 – y3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 Bµi tËp 11 tr8 SGK. (§−a ®Ò bμi lªn mμn h×nh). Bæ sung. (3x – 5) (2x + 11) – (2x + 3) (3x + 7) GV : Muèn chøng minh gi¸ trÞ cña HS : Ta rót gän biÓu thøc , sau biÓu thøc kh«ng phô thuéc vµo gi¸ khi rót gän, biÓu thøc kh«ng cßn trÞ cña biÕn ta lµm nh− thÕ nµo ? chøa biÕn ta nãi r»ng : gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña biÕn. HS c¶ líp lμm bμi vμo vë. Hai HS lªn b¶ng lμm bμi. HS1 : a) (x – 5) (2x + 3) – 2x (x – 3) + x + 7 = 2x2 + 3x – 10x – 15 – 2x2 + 6x +x+7 = –8 VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng 21
 20. phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña biÕn. HS2 : b) (3x – 5) (2x + 11) – (2x + 3) (3x + 7) 2 = (6x + 33x – 10x – 55) – (6x2 + 14x + 9x + 21) = 6x2 + 33x – 10x – 55 – 6x2 – 14x – 9x – 21 = – 76 VËy gi¸ trÞ cña biÓu thøc kh«ng phô thuéc vμo gi¸ trÞ cña biÕn. Bμi tËp 12 tr8 SGK. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh) GV yªu cÇu HS tr×nh bμy miÖng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ cña biÓu qu¸ tr×nh rót gän biÓu thøc. cña x thøc GV ghi l¹i : (x2 – 5) (x + 3) + (x + (x2 – 5) (x + 3) + (x + 4) (x – x2) 4) (x – x2) = x3 + 3x2 – 5x – 15 + x2 – x3 + = – x – 15 4x – 4x2 x=0 – 15 = – x – 15 x = – 15 0 Sau ®ã HS lÇn l−ît lªn b¶ng x = 15 – 30 ®iÒn gi¸ trÞ cña biÓu thøc. x = 0,15 – 15,15 HS c¶ líp nhËn xÐt. Ho¹t ®éng nhãm. HS ho¹t ®éng theo nhãm. Bμi tËp 13 tr9 SGK. Bμi lμm. (§Ò bμi ®−a lªn mμn h×nh). a) (12x – 5) (4x – 1) + (3x – 7) (1 – 16x) = 81 2 2 GV ®i kiÓm tra c¸c nhãm vµ nh¾c 48x – 12x – 20x + 5 + 3x – 48x nhë viÖc lµm bµi. – 7 + 112x = 81 22
nguon tai.lieu . vn