Xem mẫu

THIÊN

NHIÊN

ĐÂT

Nưỡc

NGUYỄN NHƯ MAI - NGUYỄN HUY THANG - NGUYỄN QUỐC TÍN

DẠT
SÔNC NƯÒC

TA

THI EN

NHIEN

ĐA

VA

' fí

NGUYỄN NHƯ MAI - NGUYỄN HUY THANG - NGUYỄN QUỐC TÍN

DẬT DÀỌ
SÔNC NƯÒC

NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỐNG

Thiên nhiên đất nước ta - Dạt dào sông nước
® Nguyễn Như Mai, Nguyên Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín
Xuất bản theo Hợp đóng sử dụng tác phẩm
giữa nhóm Tác giả và Nhà xuất bản Kim Đồng, 2015
Bản quyền hình ảnh bìa, minh họa thuộc về Nhà xuất bản Kim Đổng, 2016

Vè bìa và minh họa: Nguyễn Doãn Sơn
Trình bày bìa: Tô Hổng Thủy

Biin mục trên xuít b in phím cùa Thư viện Quốc gia Việt Nam
Nguyịn Như Mai
Dạt dào sông nước/Nguyễn Như Mai, Nguyên HuyThâng, Nguyẻn QuỗcTln. - H .: Kim Đóng, 2016. - 228tr.:
tranh v ẽ ; 21 cm. - (Thiên nhiên đát nước ta)
ISBN 9786042057547
1. Tài nguyên nước 2. Sông 3. Việt Nam
333.916209597 - dc23
KDF0405p-CIP

LỜ I NÓI ĐẦU
N on - Sổng, Đ ất - N ước, Gừmg - Sơn' tổ hợp hai từ ấy, hai
yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng: T ổ quốc.
T ổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung, mơ hồ, mà
chính là sông là núi, là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên,
đã dùng sức lao động đ ể tô điểm và dùng máu xương đ ể bảo vệ.
Càng hiểu và bịết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu,
thêm tự hào về T ổ quốc. Đ ể có sự hiếu biết về non nước mình,
chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải
nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên
bồi bổ các kiến thức về đm lí, về thiên nhiên rất cần thiết cho mỗi
con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần
biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn di vào nghiệp văn
chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc đừi hình, đừi mạo
khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rỗ về sông,
núi, biển, rừng của T ổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác
tài nguyên hay thương m ại... Khỏi phải nói, trong cuộc sống hằng
ngày, những k iấ i thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám
phá; sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu
lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi...
Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt N am mà chúng tôi g iă

thiệu với bạn đọc, đặc biệt với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến
những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lí của
bạn, v à ' điều này mới là mục đích chính của bộ s á c h ' nhằm khơi
gợi tình yêu của mối người chúng ta đối với non sông đất nước
mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông, núi quê
hương, biển, rừng T ổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm bốn
cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển.
M ặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật
những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, d ễ hiểu, d ễ tiếp
nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong
bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cám ơn!

NHÓM BIÊN SOẠN

4

nguon tai.lieu . vn