Ebook Nội bệnh lý (Phần dị ứng-Miễn dịch lâm sàng) - NXB Y học

Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2      44      0
Mã tài liệu 4eb8tq Danh mục Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược Tác giả Duyen Duyen Loại file PDF Số trang 126 Dung lượng 1.97 M Lần tải 2 Lần xem 44
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Ebook Nội bệnh lý (Phần dị ứng-Miễn dịch lâm sàng) được biên soạn nhằm hướng dẫn sinh viên đa khoa cách tiếp xúc bệnh nhân thuộc chuyên ngành, khai thác tiền sử dị ứng cá nhân và gia đình, thăm khám lâm sàng, phát hiện các triệu chứng cơ năng và thực thể, hiểu rõ cơ chế bệnh sinh,...

Bé y tÕ Néi bÖnh lý PhÇn dÞ øng - miÔn dÞch l©m sµng S¸ch ®µo t¹o b¸c sÜ ®a khoa M∙ sè: §. 01. Z. 05 Chñ biªn: GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An Nhμ xuÊt b¶n Y häc Hμ Néi - 2007 chØ ®¹o biªn so¹n: Vô Khoa häc vμ §μo t¹o, Bé Y tÕ Chñ biªn: GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An Tham gia biªn so¹n: GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An PGS.TS. Phan Quang §oµn PGS.TS. NguyÔn ThÞ V©n PGS.TS. NguyÔn V¨n §oµn BSCKII. §ç Tr−¬ng Thanh Lan Tham gia tæ chøc b¶n th¶o: ThS. PhÝ V¨n Th©m BS. NguyÔn Ngäc ThÞnh © B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vμ §μo t¹o) 2 lêi giíi thiÖu Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §μo t¹o vμ Bé Y tÕ ®· ban hμnh ch−¬ng tr×nh khung ®μo t¹o b¸c sÜ ®a khoa. Bé Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tμi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vμ c¬ b¶n chuyªn ngμnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ. S¸ch Néi bÖnh lý, phÇn DÞ øng – MiÔn dÞch l©m sμng ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cña Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c Nhμ gi¸o giμu kinh nghiÖm vμ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®μo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: kiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng, néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vμ thùc tiÔn ViÖt Nam. S¸ch Néi bÖnh lý, phÇn DÞ øng – MiÔn dÞch l©m sμng ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vμ tμi liÖu d¹y - häc chuyªn ngμnh b¸c sÜ ®a khoa cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vμo n¨m 2006, lμ tμi liÖu d¹y - häc ®¹t chuÈn chuyªn m«n cña ngμnh Y tÕ trong giai ®o¹n 2006 - 2010. Trong qu¸ tr×nh sö dông s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vμ cËp nhËt. Bé Y tÕ xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c Nhμ gi¸o, c¸c chuyªn gia cña Bé m«n DÞ øng, Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi ®· dμnh nhiÒu c«ng søc hoμn thμnh cuèn s¸ch nμy; c¶m ¬n GS. TSKH. §ç Trung PhÊn ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoμn chØnh kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ. LÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vμ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoμn thiÖn h¬n. Vô khoa häc vμ ®μo t¹o Bé Y tÕ 3 4 Lêi nãi ®Çu Chuyªn ngμnh DÞ øng - MiÔn dÞch L©m sμng ®· ®−îc h×nh thμnh tõ l©u ë nhiÒu n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn (Hoa Kú, Anh, Ph¸p, §øc, T©y Ban Nha v.v....) v× sè ng−êi m¾c c¸c bÖnh dÞ øng rÊt lín, hiÖn nay chiÕm tíi 30% d©n sè c¸c n−íc nμy. Trong mÊy thËp kû võa qua, ®é l−u hμnh c¸c bÖnh dÞ øng vμ tù miÔn (MiÔn dÞch l©m sμng) gia t¨ng râ rÖt ë c¸c n−íc khu vùc §«ng Nam ¸ -T©y Th¸i B×nh D−¬ng do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, c«ng nghiÖp ho¸, sö dông nhiÒu ho¸ chÊt trong sinh ho¹t, ®êi sèng vμ ®iÒu trÞ. N¨m 1974, §¬n vÞ DÞ øng Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi ®· biªn so¹n tËp Bμi gi¶ng DÞ øng - MiÔn dÞch l©m sμng ®Ó gi¶ng d¹y cho c¸c líp sinh viªn Y6 ®a khoa. N¨m 1980, Bé m«n DÞ øng ®−îc chÝnh thøc thμnh lËp t¹i Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi. Cuèn s¸ch Néi bÖnh lý, phÇn DÞ øng – MiÔn dÞch l©m sμng lÇn nμy do tËp thÓ c¸c Gi¸o s−, Phã gi¸o s−, b¸c sÜ l©u n¨m cña Bé m«n DÞ øng, Tr−êng §¹i häc Y Hμ Néi biªn so¹n ®Ó h−íng dÉn sinh viªn c¸c líp Y5 ®a khoa c¸ch tiÕp xóc bÖnh nh©n thuéc chuyªn ngμnh, khai th¸c tiÒn sö dÞ øng c¸ nh©n vμ gia ®×nh, th¨m kh¸m l©m sμng, ph¸t hiÖn c¸c triÖu chøng c¬ n¨ng vμ thùc thÓ, hiÓu râ c¬ chÕ bÖnh sinh cña c¸c bÖnh dÞ øng vμ tù miÔn, n¾m v÷ng c¸c th¨m dß, xÐt nghiÖm cËn l©m sμng, c¸ch sö dông nh÷ng thuèc míi chèng dÞ øng trong chÈn ®o¸n vμ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh nμy. Do kh¶ n¨ng vμ thêi gian h¹n chÕ, cuèn s¸ch Néi bÖnh lý, phÇn DÞ øng – MiÔn dÞch l©m sμng kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, mong ®−îc b¹n ®äc gãp ý kiÕn ®Ó cã ®iÒu kiÖn hoμn chØnh cho lÇn t¸i b¶n sau. Xin tr©n träng c¶m ¬n! Hμ Néi, Ngμy 20 th¸ng 11 n¨m 2006 Chñ biªn GS.TSKH. NguyÔn N¨ng An 5 ... - tailieumienphi.vn

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Ebook Nội bệnh lý (Phần dị ứng-Miễn dịch lâm sàng) - NXB Y học

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
4eb8tq
Danh mục
Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược
Thể loại
Sinh lý bệnh, Bệnh học nội khoa, Nội bệnh lý, Bệnh dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Bài giảng dị ứng
Loại file
PDF
Số trang
126
Dung lượng
1.97 M
Lần xem
44
Lần tải
2
 
LINK DOWNLOAD

Ebook-Noi-benh-ly-Phan-di-ung-Mien-dich-lam-sang-NXB-Y-hoc.PDF[1.97 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT