Xem mẫu

Bé y tÕ Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm TËp I Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp hãa d−îc vμ chiÕt xuÊt d−îc liÖu S¸ch ®µo t¹o d−îc sü ®¹i häc M∙ sè: §.20.Z.09 Chñ biªn: PGS.TS. Tõ Minh Koãng Nhμ xuÊt b¶n y häc Hμ néi - 2007 ChØ ®¹o biªn so¹n Vô Khoa häc & §μo t¹o, Bé Y tÕ Chñ biªn: PGS.TS. Tõ Minh Koãng Nh÷ng ng−êi biªn so¹n: ThS. NguyÔn V¨n H©n KS. NguyÔn ViÖt H−¬ng TS. NguyÔn §×nh LuyÖn PGS.TS. §ç H÷u NghÞ HiÖu ®Ýnh: KS. NguyÔn ViÖt H−¬ng Tham gia tæ chøc b¶n th¶o: TS. NguyÔn M¹nh Pha ThS. PhÝ V¨n Th©m © B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc & §μo t¹o) 2 Lêi giíi thiÖu Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o vμ Bé Y tÕ ®· ban hμnh ch−¬ng tr×nh khung ®μo t¹o ®èi t−îng lμ D−îc sü ®¹i häc Cao ®¼ng ®iÒu d−ìng. Bé Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tμi liÖu d¹y – häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vμ c¬ b¶n chuyªn ngμnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn vÒ chuyªn m«n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ. S¸ch “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm” ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cao ®¼ng ®iÒu d−ìng cña Tr−êng §¹i häc §iÒu d−ìng Nam §Þnh trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc ThS. Tr−¬ng TuÊn Anh, mét nhμ gi¸o giÇu kinh nghiÖm vμ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®μo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c, khoa häc, cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vμ thùc tiÔn ViÖt Nam. S¸ch “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm” ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vμ tμi liÖu d¹y – häc chuyªn ngμnh Cö nh©n ®iÒu d−ìng vμ Cao ®¼ng ®iÒu d−ìng cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vμo n¨m 2006. Bé Y tÕ quyÕt ®Þnh ban hμnh lμ tμi liÖu d¹y – häc ®¹t chuÈn chuyªn m«n cña ngμnh y tÕ trong giai ®o¹n 2006-2010. Trong qu¸ tr×nh sö dông, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vμ cËp nhËt. Bé Y tÕ xin ch©n thμnh c¶m ¬n ThS. Tr−¬ng TuÊn Anh, c«ng t¸c t¹i Bé m«n §iÒu d−ìng thÇn kinh – t©m thÇn Tr−êng §¹i häc §iÒu d−ìng Nam §Þnh ®· giμnh nhiÒu c«ng søc hoμn thμnh cuèn s¸ch nμy, c¶m ¬n TS. §inh §¨ng HoÌ, PGS.TS. Ng« §¨ng Thôc ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoμn chØnh, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®μo t¹o nh©n lùc y tÕ. V× lÇn ®Çu xuÊt b¶n, chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vμ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoμn thiÖn h¬n. Vô Khoa häc vμ §μo t¹o Bé Y tÕ 3 4 Lêi nãi ®Çu Cuèn gi¸o tr×nh "Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm" ®−îc biªn so¹n ®Ó gi¶ng cho sinh viªn D−îc hÖ ®¹i häc vμo häc kú 8 ®· ®−îc xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt n¨m 2001, gåm 2 tËp. Theo ch−¬ng tr×nh cò, thêi l−îng gi¶ng d¹y m«n häc nμy lμ qu¸ Ýt so víi nh÷ng kiÕn thøc chung cña D−îc sü ®¹i häc. §Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay, sau khi cã nghÞ quyÕt cña Bé ChÝnh trÞ (NQ-46/BCT-2005) vÒ ph¸t triÓn nÒn C«ng nghiÖp D−îc cña ®Êt n−íc trong t×nh h×nh míi, ph¶i −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn liÖu lμm thuèc, trong ®ã chó träng C«ng nghiÖp Hãa d−îc vμ C«ng nghÖ Sinh häc. Ban ch−¬ng tr×nh nhμ tr−êng quyÕt ®Þnh t¨ng thªm mét ®¬n vÞ häc tr×nh cho häc phÇn "S¶n xuÊt thuèc b»ng C«ng nghÖ sinh häc". Bé m«n ®· biªn so¹n l¹i ®Ó xuÊt b¶n cuèn gi¸o tr×nh míi gåm 3 tËp. C¶ ba tËp ®Òu cã tªn chung cña gi¸o tr×nh: “Kü thuËt s¶n xuÊt d−îc phÈm”. Gi¸o tr×nh ®−îc biªn so¹n theo hai néi dung: 1. Kü thuËt s¶n xuÊt c¸c nguyªn liÖu lμm thuèc. 2. Kü thuËt s¶n xuÊt c¸c d¹ng thuèc thμnh phÈm. Trong ®ã: Néi dung thø nhÊt gåm 2 tËp lμ: * TËp 1. Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp hãa d−îc vμ chiÕt xuÊt d−îc liÖu. * TËp 2. Kü thuËt s¶n xuÊt thuèc b»ng ph−¬ng ph¸p sinh tæng hîp. Néi dung thø hai gåm 1 tËp lμ: * TËp 3. Kü thuËt s¶n xuÊt c¸c d¹ng thuèc. So víi lÇn xuÊt b¶n tr−íc, c¸c t¸c gi¶ biªn so¹n ®· cè g¾ng ch¾t läc nh÷ng kiÕn thøc chñ yÕu nhÊt ®Ó cung cÊp cho ng−êi häc hiÓu ®−îc ngμnh khoa häc võa hÊp dÉn võa quan träng nμy. Tuy nhiªn, víi néi dung phong phó, ®a d¹ng vμ thêi l−îng h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ ®i s©u h¬n ®−îc. V× vËy cuèn gi¸o tr×nh kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. C¸c t¸c gi¶ mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña ®äc gi¶ ®Ó chØnh söa cho lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoμn chØnh h¬n. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n. Bé m«n C«ng nghiÖp D−îc Tr−êng §¹i häc D−îc Hμ Néi 5 ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn