Xem mẫu

CORELDRAW

xs DÂNH CHO NGƯ0I ĩự

CHƯ0N6 4: TRÌNH OtfN ARRANGE

HQC

CHư0N6 4

TRÌNH ĐƠN ARRANGE
Các lệnh trong trình dơn Arrange
[

Các lệnh trong trình đơn
Arrange liên quan trực tiếp đến
thao tác và áp dụng những hiệu
ứng đặc biệt cho các đối tượng.
So với các phiên bản trước,
CorelDRAW X5 có thêm một
số lệnh và cửa sổ kỹ xảo mới,
đồng thời có cải tiến các lệnh
cũ.

Effects

B itm aps

Teỵt

Transformations

'

2

Clear T ransforrnations
Align and Distnbute
Order
fifo u p

C tri.G

yp g ro u p

Ctrl^U

Ungroup All
-

^

Trong chương này, ta sẽ
lần lượt tìm hiểu chúng.

g
§ fk

- ■

greak 4 Objects Selected Apart

C trl*K

l^ock Object

Unlock A ll Objects

i

Sha{2ing

^

C tri*Q

Concert To Cuives

U


'

¿oin Curves

❖ Lệnh Transform ations

Transformation

Khi chọn lệnh Transformations, cửa
sổ cuốn Transform ations sẽ xuất hiện.
Trong cửa sổ cuốn này, bạn sẽ thực hiện
các thao tác dịch chuyển, quay, nghiêng,
co giãn... đối tượng một cách chính xác
bằng cách nhập số.

»

Position:
H; 0.0
.

0.0

Relative Position
P B S ff iQ lE B lH B S S i
Transformations
Jeaf- -..at 'Table

Eosition
Rotate

Align and Distribute ^
2rder

Text

Topis
Alt^F7

I^AIt-FS

¿cale

Alt+F9

Size

Alt 4-FIO

Skew

Ap:>lv-

141

CHưdNe 4; ĨRlNH Đ0N ARRANGE

CORELDRAW X5 DÀNH CHO NGƯ0I ĩự HỌC

Lệnh dịch chuyên
Chọn nút đầu tiên trong cửa sổ
cuốn sẽ md ra trang Position. Tại
đây, bạn có thể nhập giá trị độ dịch
chuyển theo hai phương của đối
tượng được chọn. Để dịch chuyển bản
sao của đối tượng gốc, hãy nhấp vào
nút Apply to Duplicate thay cho
Apply.
Hãy nhập độ dời theo phương
ngang vào hộp H, độ dời theo phương
đứng vào hộp V. Các ô lưới trong
phần Relative Position cho phép bạn
đánh dấu mốc chọn dịch chuyển
tương đối khác với tâm của đối tượng.
Khung Copies cho phép nhập giá trị
cần sao chép.
Ta sẽ minh họa cho Position
bằng ví dụ nhỏ sau: Trước tiên, vào
thanh công cụ chọn công cụ
Rectangle (F6 ) và vẽ một hình chữ
nhật kích thước 210mm X 297mm.
Q

Rectangle

F6

»

Transformation
.J L

o
Position:
H:

0 . 0

mm

V:

0 . 0

mm

y

Relative Position

□ □ c
]
-Copies:
Apply

^

ũ

Kectangle


2 1 0 .0 mm

w

A

! □ 2 9 7 .0 mmA.

200

ISO

k

Đặt công cụ vào nút ô vuông cạnh đáy của hình chữ nhật và di chuyển
lên trên như hình minh họa rồi nhấp phải chuột để nhân bản đối tượng.Kế đến, tô màu đỏ cho đối tượng hoặc bất
cứ màu nào bạn thích. Sau đó, vào bảng
Transformation và thiết lập giá trị cho Position
với: v= -20, Copies= 6 cùng chê' độ Relative
Position. Cuối cùng, nhấp chọn Apply.
142

CHƯdNG 4: ĨRÌNH ĐUN ARRANGE

CORELDRAW X5 DANH CHO NGƯỬI Tự HQC

Ta được kết quả như hình

Vẽ thêm một hình chữ nhật nhỏ đặt góc
trái của đối tượng. Đến đây chúng ta đã hoàn
thành xong phần nển lá cờ với một vài thao
tác đơn giản của Position. Đê’ trang trí bạn
hãy theo dõi các sử dụng lệnh xoay Rotate ở
phần dưới.

O Lệnh xoay Rotate
Khi nhấp vào nút thứ hai trên cửa sổ cuốn, trang Rotate sẽ xuất hiện.
Hãy nhập giá trị góc quay vào hộp Angle. Nếu bạn muốn quay đối tượng
quanh tâm quay bình thường, hãy nhập một giá trị khác vào các hộp Center.
Ta cũng có thể đánh dấu vào một trong các ô lưới ở phần Relative
Center sau khi đã đánh dấu chọn nó để quay đối tượng theo một tâm tương
đối tương ứng. Chẳng hạn, để chọn tâm quay của hình chữ nhật là góc trái
trên, có thể đánh dấu vào ô vuông nằm ở góc trái trên của lưới. Đê’ áp dụng
phép quay cho bản sao, nghĩa là chỉ quay bản sao và giữ lại bản gốc, hãy
nhập giá trị vào khung Copies thay vì nhấp nút Apply.
Ta sẽ minh họa cho Rotate bằng ví
dụ nhỏ sau: Trước tiên, vào thanh công cụ
chọn công cụ Polygon (Y) và vẽ một hình
ngũ giác. Kế đó, nhấp đúp vào hình rồi đặt
tâm của hình giữa cạnh đáy.

—^o

Polygon

Y K

Transform ation
1^

o

O

Complex StarCZ) ^

u i

Rota tk>n| Rctate \
Angle; 0.0

.

Center:
H: 0.0

ir á

»

Ũ .0

.143

CHƯdNG 4; ĨRlNH ĐdN ARRANGE

xs DÀNH CHO NGƯỜI Tự HQC

CORELDRAW

X\
/■

/ V

/

k

À IÍỊ ^

I

í
I

ôh

ĩ A

't

I

Vào bảng Transformation và thiết lập
giá trị xoay Angle= 30°, chọn chế độ
Relative Center, Copies= 1 rồi nhấp chọn
Apply 2 lẩn.

Transformation

»

o ( ^ ü -

^

Rotatìon:
;:

Angle; 30|

cieg

Center:
H:

T

V: -51.762

mm
mm

!

[] / Relative Center

Dùng công cụ chọn Pick Tool (nhấn
Space Bar) khoanh vùng chọn ba đối tượng.
Đổng thời, nhấp chọn vào biểu tượng
Combine (Ctrl + L).

C'

Cop«s:

"'IT

1
Apply1

,

I f

•j1 Combine (Ctrl >1)
Combine objects into a single object w-th
common properties.

Kế tiếp, tô màu cho đối tượng, ở đây, ta chọn màu đỏ (C=0; M= 100;
Y=100; K= 0) trong bảng màu CMYK palette.

144

CHƯ0NG 4; ĨRÌNH ĐdN ARRANGE

CORELDRAW X5 DAMN CHO NGƯCÍI ĩự N9C

» Mi

Transformation

Vào bảng Transformation và nhấp
chọn giá trị Angle= -30; Copies= 0 rồi nhấp
chọn Apply để cân đối hình.

o

| ^

Rotahon:
Angle: -30.0

: deg

Center:

¿Xi

X

Star

CD

V: 0.0

*

mm

Relative Center

Tiếp theo, nhấp chọn còng cụ tạo hình
sao star.

^

H: 0.00n

Copies:

K

ts T

*

0
Apply

Complex

------

Vẽ một ngôi sao
trên đỉnh đối tượng đã
tạo, và tô màu vàng
(Y=100).

Nhấp đúp vào hình và di
chuyển tâm đến vị trí như hình minh
họa
dưới
đây.
Vào
bảng
Transform ation và thiết lập giá trị
Angle= 30, Copies= 2 rổi nhấn
Apply.

»

Transformation

Rotâton:
Angle: 30.0

: deg

Center;

O l ''
^ ~

H: *0.089

*

V: -56.81

t mm

mm

K ] Relative Center

s□ □- cc if


Copies:
Apply

145

nguon tai.lieu . vn