Xem mẫu

 1. Contents Lời nó i đau BƯC TRANH HOAN CHINH VE HAI PHƯƠNG PHAP ĐƯỢC ĐE CẠ P TƠI TRONG CUON SACH NAY “PHƯƠNG PHAP NGU NGON TRONG 5 TIENG X THƯC DẠ Y LUC 5 GIƠ SANG” SE THAY ĐOI CUỌ C SONG NEU TANG CHAT LƯỢNG GIAC NGU. “THƠI GIAN NGU” SE NGAN LẠ I BƯƠC 1: NANG CAO HIẸ U QUA GIAC NGU BANG KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC - DẠ Y NGAY LẠ P TUC" BƯƠC 2: NANG CAO "CHAT LƯỢNG” GIAC NGU, PHỤ C HOI TRIẸ T ĐE NAO BỌ VA CƠ THE BƯƠC 3: AP DỤ NG NAM PHƯƠNG PHAP “NGU TẠ M THƠI” ĐE TINH TAO SUOT CA NGAY BƯƠC 4: TẠ O THOI QUEN "THƯC DẠ Y LUC 5 GIƠ SANG” TRONG VONG 2 THANG Dan Nhậ p RUT NGAN THƠI GIAN NGU, TẠ N HƯƠNG MOI NGAY TRONG THANH THƠI VA THONG THA Khô ng the cat giả m thời gian ngủ neu tự là m theo cá ch củ a mı̀nh Trở thà nh Người ngủ ngan - Người có the, người khô ng Bạ n có the trở thà nh Người ngủ ngan khô ng? QUAN NIẸ M SAI LẸ CH "NGU NGAN" = "KHONG TOT CHO SƯC KHOE" Bang “luyệ n tậ p" có the rú t ngan thời gian ngủ Thời gian ngủ trong mộ t ngà y cà ng dà i, tuoi thọ sẽ cà ng ngan lạ i Hã y dừng việ c bước và o loi mò n đo đạ c giac ngủ chı̉ bang "thời gian" Ba bước đe thay đoi chat lượng giac ngủ Bước 1: Nâ ng cao hiệ u quả giac ngủ bang kỹ thuậ t "Ngủ ngay lậ p tức - Dậ y ngay lậ p tức" BẠ N ĐANG TRAI QUA QUANG THƠI GIAN LANG PHI Ơ "TREN GIƯƠNG”, MOI NGAY 20 PHUT Loạ i bỏ "20 phú t lã ng phı́" moi ngà y Khi có the "Ngủ ngay lậ p tức - Dậ y ngay lậ p tức", chat lượng giac ngủ sẽ tă ng cao KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 1 Chı̉ can Nhı̀n Giường Và Chă n Đệ m Là Đã Buon ngủ Bang "Phương Phá p Kiem Soá t Kı́ch Thı́ch" Can phả i đặ t đieu kiệ n “Trê n giường = Nơi chı̉ đe ngủ " Thời điem duy nhat được phé p nhı̀n thay giường là lú c ngủ Hã y tạ o thó i quen "rời khỏ i giường" khi khô ng the ngủ được Uong sữa nó ng, trà thả o mộ c Nghe nhạ c co đien hoặ c nhạ c trị liệ u Ké o giã n cơ the
 2. KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 2 "BON LOẠ I MUI HƯƠNG” LA ĐOI THU NẠ NG KY CUA THUOC NGU "Mù i hương" đã được khoa họ c chứng minh là có hiệ u quả trong giac ngủ củ a con người Hương hoa oả i hương Cedrol (Cedarwood) Cà phê Hà nh tâ y KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 3 CHAM DƯT TINH TRẠ NG SUY NGHI KHI NAM TREN GIƯƠNG BANG "CUON SO TAY CAU GIẠ N" Hã y trú t những buon bực, lo lang và cá u giậ n lê n bà n roi mới đi ngủ Cuon so tay phả i được viet liê n tụ c! Nghiê m cam sử dụ ng thiet bị kỹ thuậ t so KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 3 HIẸ U QUA BAT NGƠ CUA "RƠI BO THỰC TẠ I VA ĐI NGU" MA CHI NHƯNG NGƯƠI THANH CONG MƠI THỰC HIẸ N ĐƯỢC Van đe có the được giả i quyet chı̉ đơn giả n bang cá ch “đi ngủ ” "Rời bỏ thực tạ i và đi ngủ " là cha đẻ củ a những đạ i phá t minh và giả i Nobel KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 4 CACH CHUYEN ĐOI TƯ "DAY THAN KINH BAN NGAY" SANG “DAY THAN KINH BUOI TOI" Bả n chat thậ t sự củ a nguyê n nhâ n khien bạ n khô ng the chı̀m và o giac ngủ "Hô hap bang bụ ng" đe tạ o ra trạ ng thá i thư giã n sâ u nhat KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 5 TẠ O RA "NGHI THƯC TRƯƠC KHI NGU" CUA RIENG MINH "Nghi thức" luô n được thực hiệ n sẽ thú c đay cơn buon ngủ Việ c là m có the thực hiệ n mà khô ng can phả i suy nghı̃ trước khi đi ngủ KY THUẠ T NGU NGAY LẠ P TƯC 6 NGƯNG THỰC HIẸ N "HANH ĐỌ NG" CO TAC DỤ NG KHIEN BẠ N TINH TAO BANG HAI COC CA PHE PHIN Lý do bạ n nê n kiem tra hò m thư điệ n tử củ a cô ng việ c và o “buoi sá ng" KY THUẠ T DẠ Y NGAY LẠ P TƯC 1 "PHƯƠNG PHAP ĐANH THƯC BAN THAN” KHIEN BẠ N TINH GIAC TRONG LY TƯƠNG Tă ng hoó c-mô n kı́ch thı́ch vỏ thượng thậ n Neu muon dậ y lú c 5 giờ, hã y đậ p và o goi "5 lan" "Cá ch dù ng chuô ng bá o thức" tot nhat đe có the thức dậ y mà khô ng cả m thay că ng thang KY THUẠ T DẠ Y NGAY LẠ P TƯC 2 THƯC GIAC TRONG HẠ NH PHUC BANG CACH "NGU LAN HAI TRONG 5 PHUT”
 3. Hiệ u quả đá ng ngạ c nhiê n mà giac ngủ lan hai mang lạ i Quy tac củ a "Ngủ lan hai" tuyệ t đoi phả i tuâ n thủ KY THUẠ T DẠ Y NGAY LẠ P TƯC 3 THƯC GIAC TRONG TINH TAO HƠN NƯA BANG “TẠ P THE DỤ C VƠI KHƠP XƯƠNG BAT ĐỌ NG” Bà i tậ p đó n chà o ngà y mới có the thực hiệ n trê n giường trong 1 phú t sau khi thức giac BAI TẠ P THE DỤ C VƠI KHƠP XƯƠNG BAT ĐỌ NG KHI VƯA THƯC DẠ Y KY THUẠ T DẠ Y NGAY LẠ P TƯC 4 MẸ O NHO EP BUỌ C NAO BỌ VA CƠ THE THƯC DẠ Y MỌ T CACH HIẸ U QUA VAO BUOI SANG NGAY HOM SAU CUA TIẸ C RƯỢU Kỹ thuậ t "Dậ y ngay lậ p tức" có the á p dụ ng à o sá ng hô m sau củ a mộ t đê m tă ng ca là gı̀? Tam và o buoi sá ng Đo ngọ t TONG HỢP BƯƠC 1 Bước 2: Nâ ng cao "chat lượng" giac ngủ , phụ c hoi triệ t đe nã o bộ và cơ the "GIAC NGU NGON" TRONG 3 TIENG SE MANG ĐEN MỌ T BUOI SANG "DE CHỊ U VA SANG KHOAI" Nâ ng cao chat lượng giac ngủ Non-Rem đe ngủ "sâ u hơn" Lý do bạ n khô ng cả m thay toà n bộ mệ t mỏ i được giả i phó ng KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 1 DU LA NGƯƠI LƯƠI BIENG CUNG có THE THỰC HIẸ N TOT - "THỰC PHAM CHƯC NANG MA THUẠ T" 20% cơ the con người được hı̀nh thà nh từ axit amin Chı̉ với 3 gram, tı̀nh trạ ng "mệ t mỏ i và o buoi sá ng" sẽ bien mat Axit amin thú c đay sả n xuat hoó c-mô n buon ngủ là gı̀? KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 2 BA "PHƯƠNG PHAP HUAN LUYẸ N TỰ TRỊ " ĐE DAY THAN KINH GIAO CAM PHỤ TRƠ NEN ƯU VIẸ T HƠN NƯA Chı̉ can tham nhủ "cô ng thức", că ng thang bao trù m sẽ tiê u tan Cô ng thức đe khien tâ m hon bạ n trở nê n nhẹ nhõ m Rè n luyệ n an tı̃nh - "Tâ m trạ ng (rat) bı̀nh tı̃nh” Rè n luyệ n tứ chi nặ ng ne - "Hai tay, hai châ n (rat) nặ ng" Rè n luyệ n tứ chi am nó ng - "Hai tay, hai châ n am nó ng” KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 3 TẠ I SAO AN NGAY TRƯƠC KHI ĐI NGU LẠ I KHIEN CHAT LƯỢNG GIAC NGU BỊ GIAM ĐI ĐANG KE? Khô ng được ngủ khi đang no bụ ng
 4. KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 4 GIAC NGU NGON ĐƯỢC QUYET ĐỊ NH BƠI GOI VA CHAN ĐẸ M Người hạ n che trở mı̀nh chı́nh là người khô ng có giac ngủ ngon Trước het, hã y xem xé t lạ i chă n đệ m và goi Bạ n có the tạ o ra loạ i goi "ưu việ t" trong chı́nh că n nhà củ a mı̀nh KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 5 CACH SƯ DỤ NG GOI VA CHAN ĐẸ M ĐE CO ĐƯỢC GIAC NGU SAU VA NGON HƠN NƯA Chă n mỏ ng trá i ở dưới cơ the thay vı̀ ở trê n Chı̉ can thay đoi mà u sac, chat lượng giac ngủ sẽ thay đoi KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 6 NHƯNG ANH HƯƠNG XAU CUA VIẸ C UONG RƯỢU VA HUT THUOC TRƯƠC KHI NGU GAY RA CHO GIAC NGU Giú p de chı̀m và o giac ngủ , tuy nhiê n khien chat lượng giac ngủ xau đi Cơ che cả n trở giac ngủ củ a rượu Hú t thuoc trước khi đi ngủ sẽ ké o dà i thê m 5 phú t quã ng thời gian cho đen khi chı̀m và o giac ngủ UONG RƯỢU – HUT THUOC TRƯƠC KHI ĐI NGU LA KHONG TOT KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 7 CƯ BẠ T ĐIEU HOA MAI? HAY LA HẸ N GIƠ TAT? Cá ch cà i đặ t đieu hò a và o mù a đô ng và mù a hè tot nhat Hã y mua "Nhiệ t am ke" tạ i cửa hà ng đong giá 100 yê n KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 8 KHONG ĐƯỢC NGU TRONG KHI MẠ C QUAN AO BINH THƯƠNG Lý do khien quan á o bı̀nh thường là khô ng tot Chı̉ can mặ c pyjama (quan á o ngủ ), bạ n sẽ khô ng bị tı̉nh giac giữa đê m Cá ch lựa chọ n pyjama giú p nâ ng cao chat lượng giac ngủ KY THUẠ T NANG CAO CHAT LƯỢNG GIAC NGU 9 "KHOANG THƠI GIAN MA QUY” TUYẸ T ĐOI KHONG ĐƯỢC NGU Tuyệ t đoi khô ng được ngủ gậ t từ 20 giờ trở đi! Việ c nê n là m trong 2-4 tieng trước khi đi ngủ CAN BẸ NH ĐANG NGƠ VE GIAC NGU KHI KHONG THE CAI THIẸ N DU ĐA THỰC HIẸ N NHƯNG KY THUẠ T TREN? "Jet lag" do thó i quen sinh hoạ t tạ o ra “Hộ i chứng ngưng thở khi ngủ " khi chat lượng giac ngủ rơi xuong giới hạ n thap nhat Hai loạ i ton thương giac ngủ mà hai triệ u người Nhậ t cả m thay lo lang Bước 3: Ap dụ ng nă m phương phá p "ngủ tạ m thời" đe tı̉nh tá o suot CA ngà y
 5. CON NGƯƠI CO THE NGU VAI LAN TRONG MỌ T NGAY Lý do khien phan lớn độ ng vậ t ngủ "và i lan trong mộ t ngà y" Chia giac ngủ là m và i lan, hiệ u suat hoạ t độ ng sẽ tă ng lê n LY DO NHƯNG TẠ P ĐOAN HANG ĐAU CUA THE GIƠI ĐE TOAN BỌ NHAN VIEN THỰC HIẸ N "NGU TẠ M THƠI"? Hiệ u quả đá ng kinh ngạ c củ a ngủ tạ m thời được cả NASA cô ng nhậ n Ngủ tạ m thời sẽ giú p giả m thieu những că ng thang và bực bộ i củ a buoi chieu Cho dù khô ng có thời gian và địa điem, bạ n van có the ngủ tạ m thời Ngủ tạ m thời nâ ng cao hiệ u suat hoạ t độ ng trong suot mộ t ngà y 1 NANO NAP (NGU TẠ M THƠI TRONG KHOANH KHAC ~ VAI GIAY) Ngủ tạ m thời nâ ng cao hiệ u suat hoạ t độ ng trong suot mộ t ngà y 2 MICRO NAP (NGU TẠ M THƠI KHOANG 1 PHUT) Ngủ tạ m thời nâ ng cao hiệ u suat hoạ t độ ng trong suot mộ t ngà y 3 MINI NAP (NGU TẠ M THƠI KHOANG 10 PHUT) Ngủ tạ m thời nâ ng cao hiệ u suat hoạ t độ ng trong suot mộ t ngà y 4 POWER NAP (NGU TẠ M THƠI 20 PHUT) Ngủ tạ m thời nâ ng cao hiệ u suat hoạ t độ ng trong suot mộ t ngà y 5 HOLIDAY NAP (NGU TẠ M THƠI TRONG NGAY NGHI - 90 PHUT) MỌ T YEU TO QUAN TRỌ NG TRONG NGU TẠ M THƠI ĐO LA TỰ KY AM THỊ BAN THAN "ĐANG THƯ GIAN" Cá ch giả i phó ng nă ng lượng củ a toà n cơ the Bı́ quyet hô hap đe de dà ng ngủ tạ m thời KY THUẠ T NGU TẠ M THƠI "PLUS α" KHIEN NAO BỌ MINH MAN HƠN NƯA Lý do khien bạ n cả m thay tı̉nh tá o khi nhai kẹ o cao su “An nhẹ ” và o buoi chieu sẽ giú p thay đoi hiệ u suat củ a bạ n 7 HUYẸ T ĐẠ O THOI BAY CƠN BUON NGU TRONG KHOANH KHAC Phương phá p bam huyệ t có the thực hiệ n ở bat cứ đâ u, bat cứ lú c nà o Bước 4: Bien "Thức dậ y lú c 5 giờ sá ng" trở thà nh thó i quen trong 2 thá ng CHI TRONG VONG 2 THANG, BẠ N CUNG CO THE TRƠ THANH NGƯƠI NGU NGAN THƯC DẠ Y LUC 5 GIƠ SANG Cơ the sẽ ghi nhớ “Moc thời gian khi nà o cũ ng vậ y" Hã y cù ng nam vững thời gian đi ngủ cơ bả n Chı̉ duy nhat mộ t quy tac phả i bả o vệ khi rú t ngan thời gian ngủ KIEM TRA LIẸ U CO THE RUT NGAN MA KHONG GAY QUA SƯC BANG "DANH SACH KIEM TRA KHI THƯC DẠ Y" De dà ng biet được liệ u có thieu ngủ hay khô ng
 6. CO THE THAT BẠ I TƠI HAI LAN TRONG MỌ T TUAN CUNG KHONG SAO! NHƯNG THAT BẠ I LIEN TIEP LA KHONG TOT! "Hoã n lạ i hai ngà y trong mộ t tuan" đe khô ng là m roi loạ n đong ho sinh họ c củ a cơ the QUAN LY RUT NGAN GIAC NGU TƯ HAI MẠ T "THAN KINH HỌ C" VA "TAM LY HỌ C" "Quyet định mụ c đı́ch rú t ngan thời gian ngủ " Neu như khô ng cả m thay phan khı́ch sẽ khô ng the tiep tụ c Hà nh độ ng thức dậ y trá nh trường hợp "Là m hò a thượng ba ngà y" RUT NGAN THƠI GIAN NGU MỌ T CACH CHAC CHAN VA THU VỊ HƠN NƯA BANG "TRO CHƠI DẠ Y SƠM"! Đặ t ra nhiệ m vụ và giả i thưởng với cả m giá c củ a mộ t trò chơi Lời cuoi Tà i liệ u tham khả o chı́nh Ve tá c giả Satoru Tsubota
 7. LỜI NÓI ĐẦU Gửi tới bạ n - người đang vướng phả i những phien muộ n sau: -> Ngủ bao lâ u cũ ng khô ng het cả m giá c mệ t mỏ i -> Luô n thức dậ y buoi sá ng trong trạ ng thá i ue oả i -> De bị tı̉nh giac, tran trọ c cho tới nửa đê m -> Khô ng đủ thời gian dà nh cho giac ngủ -> Trả i qua moi ngà y với quỹ thời gian eo hẹ p Cuon sá ch nà y sẽ gửi tới bạ n hai phưong phá p lớn. Phương phá p "Ngủ ngon trong 5 tieng" (Bước 1 ~3) Phương phá p bien "Thức dậ y lú c 5 giờ sá ng" trở thà nh thó i quen (Bước 4) Phương phá p ngủ ngon trong 5 tieng tức là , cho dù bạn chỉ ngủ trong một thời gian ngắn thôi, cả não bộ và cơ thể vẫn có cảm giác tràn đầy sinh khí, đôi mắt và tinh thần hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo. Nhờ đó, mọi hoạt động trong ngày đều đạt hiệu quả cao nhất. Tô i xin được giới thiệ u bı́ quyet giú p bạ n có mộ t giac ngủ sâ u và ngan, nâ ng cao toi đa "chat lượng" giac ngủ . Bê n cạ nh đó , kỹ thuậ t "Thức dậ y lú c 5 giờ sá ng" mà tô i sẽ đe cậ p tới chı́nh là phương phá p cả i thiệ n giac ngủ vô cù ng hiệ u quả dà nh cho những người thường ngủ khoả ng 7 tieng mộ t ngà y, giú p họ rú t ngan thời gian ngủ theo kien thức y họ c đú ng đan và khoa họ c. Nhờ vào "Phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng", bạn có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ. Dù chỉ ngủ trong một thời gian ngắn nhưng toàn bộ những mỏi mệt mà não bộ và cơ thể phải chịu đựng trong suốt một ngày dài sẽ biến mất. Khi đó, "Thức dậy lúc 5 giờ sáng" sẽ trở thành thói quen của bạn.
 8. BỨC TRANH HOÀN CHỈNH VỀ HAI PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC ĐỀ CẬP TỚI TRONG CUỐN SÁCH NÀY 1 2 Phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng Phương pháp biến "Thức dậy lúc 5 giờ sáng" trở thành một thói quen Dù cho chı̉ ngủ trong mộ t khoả ng thời gian Giới thiệ u phương phá p 'Thức dậ y lú c 5 giở ngan, cả nã o bộ và cơ the đeu cả m thay thỏ a sá ng', cá ch rú t ngá n thời gian ngủ theo kien mã n, đô i mat và tinh than trong trạ ng thá i tı̀nh thức y họ c đú ng đan và khoa họ c. tá o, mọ i hoạ t độ ng trong ngà y đeu đạ t hiệ u quả cao nhat. (Bước 1 ~ 3 trong cuốn sách này) (Bước 4 trong cuốn sách này) Nếu có thể thực hiện "Phương pháp ngủ ngắn trong 5 tiếng" và "Thức dậy lúc 5 giờ sáng", cuộc đời bạn sẽ có biến chuyển rất lớn. r Han bạ n cũ ng biet tới hiệ u quả củ a việ c dậ y sớm đú ng khô ng? Như ket quả củ a mộ t nghiê n cứu cho thay, "Hiệ u suat là m việ c trong 10 phú t và o sá ng sớm bang với hiệ u suat là m việ c trong 1 tieng lú c nửa đê m." Tuy nhiê n, neu bạ n dậ y sớm nhưng lạ i giữ nguyê n khoả ng thời gian ngủ giong như trước (khoả ng 7 tieng), mặ t trá i củ a việ c có trong tay khoả ng thời gian quý bá u và o sá ng sớm ay sẽ là rú t ngan khoả ng thời gian dà nh cho bả n thâ n và o buoi toi. Chang phả i như vậ y là rat lã ng phı́ hay sao? Rot cuộ c, cá ch bạ n sử dụ ng 24 tieng trong mộ t ngà y khô ng he thay đoi, dù chı̉ mộ t chú t. Bê n cạ nh đó , neu rú t ngan thời gian ngủ quá nhieu, cả ngà y hô m sau bạ n sẽ cả m thay cơn mệ t mỏ i bao trù m, đô i mat nặ ng trı̃u vı̀ buon ngủ .
 9. Neu vậ y, no lực củ a bạ n trở nê n vô nghı̃a. Và mộ t hệ quả đau buon khá c, ay là buoi toi khi trở ve nhà , cuộ c song củ a bạ n sẽ chı̉ là ngủ . "Dù sao đi nữa, mı̀nh muon sử dụ ng khoả ng thời gian buoi sá ng thậ t hiệ u quả , muon trả i qua buoi toi vui vẻ và trọ n vẹ n bê n gia đı̀nh". Bạ n có từng mong muon như vậ y khô ng? Neu ket hợp Phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng và Thức dậy lúc 5 giờ sáng, chac chan bạ n có the bien mong muon đó trở thà nh hiệ n thực. Đe roi moi ngà y, bạ n đeu có được cho mı̀nh hai khoả ng thời gian rả nh roi, mộ t và o buoi sá ng và mộ t và o buoi toi. Chang hạ n tı́nh đen thời điem nà y, bạ n đi ngủ lú c 0 giờ, thức dậ y lú c 7 giờ sá ng. Như vậ y, neu muon thức dậ y lú c 5 giờ sá ng, buoi toi bạ n sẽ phả i đi ngủ lú c 10 giờ. Tuy nhiê n, neu ngủ ngon trong vò ng 5 tieng, bạ n hoà n toà n có the giữ nguyê n thời gian đi ngủ , tức đi ngủ lú c 0 giờ. Và o thời điem sá ng sớm, khi hiệ u suat là m việ c củ a con người ở mức độ cao, bạ n sẽ có đủ thời gian đe họ c tậ p hay là m việ c, ă n sá ng đay đủ dinh dưỡng và khoa họ c, trả i qua mộ t buoi sá ng thong thả và thư giã n, khô ng vộ i vã , cũ ng chang he gap gá p. Hoặ c bat đau buoi sá ng bang cá ch chạ y bộ đe có sức khỏ e doi dà o hơn nữa... Dù the, bạ n van có the sử dụ ng quã ng thời gian buoi toi giong như trước đâ y.
 10. “PHƯƠNG PHÁP NGỦ NGON TRONG 5 TIẾNG X THỨC DẬY LÚC 5 GIỜ SÁNG” SẼ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG ‘Ngủ trong 7 tiếng', sau đó thức dậy lúc 5 giờ sáng: Mặ t trá i củ a việ c có thời gian rả nh roi buoi sá ng là cat giả m thời gian và o buoi toi. Ket cụ c, khoả ng thời gian sử dụ ng trong 1 ngà y sẽ chang có gı̀ thay đoi, dù chı̉ 1 chú t. 'Ngủ ngon trong 5 tiếng', sau đó thức dậy lúc 5 giờ sáng: Vừa có the sử dụ ng hiệ u quả thời gian và o buoi sá ng, vừa trả i qua mộ t buoi toi bê n gia đı̀nh giong như trước nay van vậ y. Cá ch sử dụ ng mộ t ngà y sẽ thay đoi rat nhieu. Thê m nữa, neu có the trả i qua mộ t buoi sá ng đay ý nghı̃a, chac chan cá ch sử dụ ng thời gian buoi toi cũ ng thay đoi. Bang việ c sử dụ ng hiệ u quả thời gian buoi sá ng, bạ n có the trở ve nhà sớm hơn bı̀nh thường, nhờ the khoả ng thời gian dà nh cho gia đı̀nh và o buoi toi sẽ nhieu hơn. Ngoà i ra, mộ t buoi sá ng thong thả sẽ khien tâ m hon bạ n thả nh thơi trong suot mộ t ngà y. Đương nhiê n, bạ n có the tậ n hưởng quã ng thời gian buoi toi mà von dı̃ trước đâ y khô ng muon là m gı̀ cả đe là m những việ c mı̀nh thı́ch, như đi ă n toi với bạ n thâ n, đọ c sá ch hay xem phim. Đâ y chı́nh là sợi dâ y liê n ket giú p khởi độ ng lạ i trá i tim. Và roi ngà y hô m sau,
 11. bạ n sẽ cả m thay vô cù ng khỏ e khoan, trà n đay sinh khı́ đe bat đau mộ t ngà y mới. Nó i tó m lạ i, neu buoi sá ng thay đoi, cả ngà y sẽ thay đoi. Bạn có thể đạt hiệu quả cao nhất trong công việc cũng như học tập, đồng thời những hoạt động dành cho cuộc sống cá nhân cũng trở nên đủ đầy và trọn vẹn. Neu có the tı́ch lũ y từng ngà y như vậ y, cuộ c đời củ a bạ n sẽ thay đoi rat lớn. Phương phá p ngủ giú p thay đoi cuộ c đời bạ n chı́nh là "Phương phá p ngủ ngon trong 5 tieng" và "Thức dậ y lú c 5 giờ sá ng" được trı̀nh bà y trong cuon sá ch nà y. Trở thành người ngủ ngắn (Short Sleeper) để tạo thói quen dậy sớm Có lẽ bạ n đã từng co gang cat giả m thời gian ngủ . Tuy nhiê n, có the vı̀ hai lý do dưới đâ y, bạ n đã bỏ cuộ c đú ng khô ng? Khô ng the thức dậ y sớm, dù co gang đen may cũ ng khô ng duy trı̀ được Buon ngủ trong suot cả mộ t ngà y Tuy nhiê n, tô i muon bạ n yê n tâ m. Neu có the lı̃nh hộ i "Phương phá p ngủ ngon trong 5 tieng" được giới thiệ u trong cuon sá ch nà y, cho dù thời gian dành cho giấc ngủ của bạn có ngắn đi chăng nữa, cũng sẽ không có chuyện bạn phải trải qua một buổi sáng khổ sở, thiếu tỉnh táo, mệt mỏi và làm việc kém hiệu quả do cả ngày trong trạng thái buồn ngủ. Dù ngủ ít, nhưng vẫn có thể tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời hoạt động hiệu quả trong suốt một ngày. Những người làm được như vậy được gọi là "người ngủ ngắn". Napoleon, Edison chı́nh là những người như vậ y.
 12. "Phương phá p ngủ ngon trong 5 tieng" củ a cuon sá ch nà y truyen đạ t tới bạ n đọ c kỹ thuậ t hợp lý cả ve y họ c lan sinh lý họ c đe trở thà nh "người ngủ ngan". Tuy nhiê n, khô ng phả i chı̉ đơn giả n cat giả m thời gian ngủ là được. Đieu quan trọ ng là , cho dù chı̉ ngủ ngan, cơ the van khỏ e mạ nh, khô ng những the cò n ngậ p trà n nă ng lượng đe tậ p trung và o những việ c khá c. Mụ c đı́ch củ a cuon sá ch nà y chı́nh là như vậ y. The nhưng, han là cũ ng có người hoà i nghi, "Dù nó i thı̀ có vẻ lý tưởng nhưng liệ u bả n thâ n tô i có the trở thà nh người ngủ ngan được khô ng?" Bạ n khô ng can lo lang. Chı̉ can á p dụ ng triệ t đe những đieu được ghi trong cuon sá ch nà y, bạ n hoà n toà n có the trở thà nh người ngủ ngan. Bả n thâ n tô i, trong suot hai mươi nă m, với tư cá ch là mộ t bá c sı̃ chuyê n khoa ve giac ngủ , tô i đã có cơ hộ i gặ p gỡ rat nhieu bệ nh nhâ n. Trong đó , tô i xin khang định rang, có tới 90% người Nhậ t có the trở thà nh người ngủ ngan. Cuon sá ch nà y chı́nh là tà i liệ u hệ thong hó a lạ i phương phá p đó . Độ nông của giấc ngủ không thể đo được bằng “Thời gian" "Ngủ chỉ là sự lãng phí thời gian, không hơn không kém." Đâ y chı́nh là câ u nó i mà ô ng hoà ng củ a những phá t minh noi tieng, cũ ng là mộ t người ngủ ngan đe lạ i cho the giới. Đương nhiê n, khô ng phả i tat cả thời gian tiê u ton cho việ c ngủ đeu lã ng phı́. Neu khô ng ngủ , con người sẽ chang the sinh ton. Tuy nhiê n, có the nó i, neu bạ n dà nh quá nhieu thời gian cho việ c ngủ , ay chı́nh là "lã ng phı́". Có lý do rat lớn đe tô i đưa ra nhậ n định như vậ y. Đó là mức độ tot và xau củ a giac ngủ khô ng the chı̉ đo bang "thời gian". Giấc ngủ sẽ được quyết định bởi phép nhân: "Thời gian" X "Chất lượng".
 13. Nó i tó m lạ i, neu như chat lượng giac ngủ tot, cho dù cat giả m thời gian ngủ cũ ng khô ng có van đe gı̀ cả . Việ c bạ n buộ c phả i ngủ trong mộ t thời gian dà i là do "chat lượng" giac ngủ . Neu có the nâ ng cao "chat lượng", bộ não và cơ thể trước giờ vốn không thể được thỏa mãn nếu không ngủ đủ 7 tiếng, có thể được làm hài lòng chỉ với giấc ngủ trong 5 tiếng. Chang hạ n, giả sử hiệ n tạ i neu khô ng ngủ đủ 7 tieng, bạ n sẽ khô ng thay thỏ a mã n, vậ y thı̀ coi chat lượng giac ngủ củ a bạ n lú c nà y là 50 điem. Khi đó , mức độ thỏ a mã n củ a giac ngủ được tı́nh bang cô ng thức "Thời gian X Chat lượng" sẽ là : 7 tieng X 50 điem = 350. Vậ y thı̀ thử tă ng thê m 20 điem cho chat lượng giac ngủ củ a bạ n. Khi đó , cho dù chı̉ ngủ 5 tieng, tức "5 tieng X 70 điem", mức độ thỏ a mã n cũ ng là 350 điem, bang với khi bạ n ngủ 7 tieng.
 14. NẾU TĂNG CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ. “THỜI GIAN NGỦ” SẼ NGẮN LẠI Bốn bước để trở thành "người ngủ ngắn" Nó i tó m lạ i, yeu to đau tiê n tô i muon bạ n - người mong muon trở thà nh người ngủ ngan nhı̀n nhậ n lạ i chı́nh là "chat lượng" củ a giac ngủ . Nộ i dung củ a cuon sá ch nà y được chia thà nh hai phan lớn giong như đã đe cậ p ở phan trước. Trước het, tô i sẽ gửi tới bạ n phương phá p nâ ng cao "chat lượng" giac ngủ . Đó chı́nh là "Phương phá p ngủ ngon trong 5 tieng". Nó sẽ mang đen cho bạ n chat lượng giac ngủ tot, dù có ngủ trong mộ t thời gian ngan đi nữa cũ ng khô ng có van đe gı̀ (thậ m chı́ việ c ngủ , thức dậ y, cá c hoạ t độ ng trong mộ t ngà y đeu được thực hiệ n với tinh than sả ng khoá i và cơ the trà n đay sinh khı́). "Phương phá p ngủ ngon trong 5 tieng" được tạ o thà nh từ ba bước sau đâ y: Bước 1 - Nâng cao hiệu quả giấc ngủ bằng kỹ thuật "Ngủ ngay lập tức - Dậy ngay lập tức" Bước 2 - Nâng cao "chất lượng" giấc ngủ, phục hồi triệt để não bộ và cơ thể Bước 3 - Áp dụng năm phương pháp "ngủ tạm thời" đế tỉnh táo suốt cả ngày. Nếu có thể thực hiện thuần thục cả ba bước này, chắc chắn cho dù chỉ ngủ ít, bạn cũng không thấy mệt mỏi, trải qua một ngày trong thong thả và thảnh thơi. Tiep theo, tô i xin được giới thiệ u phương phá p bien "Thức dậ y lú c 5 giờ sá ng" trở thà nh thó i quen.
 15. Bước 4 - Tạo thói quen "Thức dậy lúc 5 giờ sáng" trong vòng hai tháng Cuon sá ch nà y trı̀nh bà y mộ t hệ thong cá c phương phá p giú p bien thời gian ngủ củ a bạ n chı̉ ở mức khoả ng 5 tieng. Tô i sẽ giới thiệ u phương phá p đe những người hiệ n tạ i buộ c phả i ngủ trong khoả ng trê n dưới 7 tieng có the rú t ngan thời gian ngủ xuong cò n khoả ng 5 tieng. Vậ y thực hiệ n bon bước trê n cụ the như the nà o, tô i sẽ trı̀nh bà y ngay sau đâ y thô i.
 16. BƯỚC 1: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẤC NGỦ BẰNG KỸ THUẬT NGỦ NGAY LẬP TỨC - DẬY NGAY LẬP TÚC" Tạ i bước 1, chú ng ta sẽ cat giả m toi đa "thời gian lã ng phı́" dà nh cho giac ngủ . Thời gian lã ng phı́ tức la khoả ng thời gian từ lú c chui và o trong chă n cho đen khi chı̀m và o giac ngủ , cộ ng với khoả ng thời gian từ khi tı̉nh giac cho đen lú c rời khỏ i chă n. Neu á p dụ ng kỹ thuậ t "Ngủ ngay lậ p tức - Dậ y ngay lậ p tức", bạ n sẽ : Có the ngủ ngay khi chui và o chă n Có the tự nhiê n tı̉nh giac và o thời điem muon dậ y Tı̉nh tá o, ngay lậ p tức có the hoạ t độ ng Nhờ the, "tı̉ lệ thời gian ngủ thực te" và "thời gian tiê u ton cho giac ngủ ", hay nó i cá ch khá c là hiệ u suat củ a giac ngủ sẽ ở mức độ lớn nhat. Ngoà i ra, việ c ngủ ngay lậ p tức và dậ y ngay lậ p tức khô ng chı̉ giú p cat giả m thời gian ngủ , mà cò n liê n quan trực tiep đen việ c nâ ng cao chat lượng giac ngủ . ve van đe nà y, tô i sẽ giả i thı́ch rõ rà ng trong những nộ i dung bê n dưới. BỨC TRANH TOÀN CẢNH CỦA BƯỚC 1
 17. BƯỚC 2: NÂNG CAO "CHẤT LƯỢNG” GIẤC NGỦ, PHỤC HỒI TRIỆT ĐỂ NÃO BỘ VÀ CƠ THỂ Tạ i Bước 2, chú ng ta sẽ nâ ng cao "chat lượng thời gian ngủ thực te". Đe mộ t cơ the từ trước đen nay chang the nà o khỏ e khoan neu khô ng ngủ đủ khoả ng 7 tieng có the được thỏ a mã n chı̉ với giac ngủ trong 5 tieng, can phả i nâ ng cao "khả nă ng phụ c hoi" có được trong quã ng thời gian ngủ thực te. Bang cá ch đó , cho dù chı̉ với thời gian ngủ ı́t ỏ i, chac chan bạ n van có the thức giac trong tı̉nh tá o và sả ng khoá i. Nộ i dung được giới thiệ u tạ i đâ y khô ng phả i là những lý luậ n khó hieu, cà ng khô ng phả i là những hoạ t độ ng khien bạ n cả m thay khó khă n khi thực hiệ n. Lựa chọ n đo ngủ thoả i má i sẽ giú p ngủ ngon và sâ u Ho trợ mộ t giac ngủ say dù có bị là m phien Đặ t che độ đieu hò a tot nhat trong mù a hạ và mù a đô ng Hã y lựa chọ n thậ t can thậ n những thứ mang lạ i mộ t giac ngủ với chat lượng cao và có the ngay lậ p tức phá t huy hiệ u quả khi sử dụ ng.
nguon tai.lieu . vn