Xem mẫu

NXB. VĂN NGHỆ TP. HCM - CTY. PHÁT HÀNH SÁCH LÂM Đ ồ N G LITERATURE AND ART PUBLISHERS OF HCM CITY LAM DONG BOOK DISTRIBUTING COMPANY NĂM 2 0 0 0 TRƯƠNG PHÚC ÂN THE SECRETS OF THE FLOWER CITY OF DALAT Thư viên tinh Lâm Đồnq NXB. VĂN NGHỆ TP. HCM - CTY. PHÁT HÀNH SÁCH LÂM Đ ồ N G LITERATURE AND ART PUBLISHERS OF HCM CITY LAM DONG BOOK DISTRIBUTING COMPANY NĂM 2 0 0 0 Bí mật Thành phô'Hoa ĐàLạt Q uỷ dộc giả th ă n m ế n ! Hơn 100 n ă m q u a Đà L ạt luôn nổi tiếng là m ột th à n h p h ố d ầ y bí ẩ n không chỉ với th iên nhiên, hoa cỏ, con người m à còn có cả nhữ ng k h ú c q u a n h lịch sử, kh iế n d u kh á c h luôn ôm ấ p k h á t vọng vén bức m à n bí m ậ t d ể k h á m p h á , chinh phục. N hiều d u k h á c h phong tặng cho Đà Lạt b iệt d a n h th ậ t q u y ế n rủ: "Thành p h ố Hoa". N hưng lý giải vẻ nó một cá ch d ầ y đ ủ thi cho đ ế n n a y v ẫ n còn là m ột đ iề u mong ước.Không ít tá c giả và chúng tôi đ ã m ấ t k h á nhiều thời gian công sứ c tìm tòi, k h á m p h á , song việc tìm tòi và k h á m p h á cái mới luôn là vô tận. N h ă n dịp Đà L ạt dược d u k h á c h ĩrong ưà ngoài nước á i mộ ch ọ n làm: “Đ iểm h ẹ n n ă m 2 0 0 0 '. là nhữ ng người g ắ n bó lâ u n ă m với th à n h p h ố th â n y ê u n à y. chúng tôi cố g ắ n g viết tậ p sá c h “B Ỉ M ẬT THÀNH PHỐ HOA - ĐÀ LẠT" với k ỳ vọng không chỉ g iú p d u k h á c h vá b ạ n đọc hiếu rõ các v ấ n đè: Vì sao Đà L ạ t dược m ệ n h d a n h là T h à n h p h ố H oa”? Ai d ã đ ặ t tên và k h a i sừ ứi cho T h à n h p h ố Hoa" Đà Lạt?, Đà L ạt h iện có bao n h iêu loài hoa cùng khoe sá c tỏa hương? Các "nàng tiên hoa" x u ấ t h iện trên "Vương quốc" n à y n h ư th ế nào?, m à cốn trinh b à y m ộ t cách cụ th ể và k h á c h q u a n nhữ ng bước c h u y ể n m ình c ủ a "Thành p h ố Hoa" trong su ố t q u á trinh 107 n ă m d ầ y thăng trầm và biến dộng. 1 Hi mat Thanh pho Hoa DaLat THE SECRETS OF THE FLOWER CITY OF DALA T PREFACE Dear readers, Over 100 years Dalat has been well-known as a city full of the secrets, not only of its nature, flowers, and people, but also of its historic turning points. These secrets often make tourists nurture an aspiration to unveil the mysteries for exploration and conquest. Many visitors offer Dalat an attractive special name: “ The City of Flowers”, but fully explaining the name has been still a desire. Several writers and I have spent a lot of time and energy investigating and discovering them; however, investigating and discovering new things are always endless. Dalat has been chosen “ Destination for the Year 2000” by many tourists in the country and abroad. With this event, as those who have been devoted to this beloved city for many years, we have been trying to write this book “ The Secrets of The Flower City of Dalat” with the strong hope that it can help tourists and readers understand the following issues: Why is Dalat named “ The City of Flowers”? Who named and brought “ the city of flowers” into existence? How many kinds of flowers display their colors and give off their fragrance? How could “the fairies of flowers” appear in this “ Kingdom of Flowers”? We also try to present specifically and objectively the evolving 2

nguon tai.lieu . vn