Xem mẫu

Đ ể tàm đầy tíU.m Ràn! ttóRQ cluyến Mỹ du của 'Bà Má. Tọng tác. eia. H is b n o d u iu i way be oỊy sow . Heading OK youn ttip to y W ic .ic a M om and D ad. T o Biy yo u n ge i b)iơtíl£Jis and s is ttó is . Ịv Ị k T - M a y 2 0 0 l M A I K IM TH À N H NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NANG DA N A N G P U B LIS H IN G H O U SE bông khuâng Dà Lạt FUBBSiaMSOTMUT ’ Chịu trách nhiệm xuất bản: Staff in change o f this publication: Giám đốc - Director: Tổng biên tập - Editor General: Chủ biên - Editor in ch ie f Biên tập - Editor Chuyển ngữ - English translation Trình bày bìa - Cover decoration VÕ VĂN ĐÁNG NGUYÊN ĐỨC HÙNG MAI KIM THÀNH TRẦM MY LÊ HẢI NAM MKT N h iế p ả n h - P h o to g ra p h s by v õ V Â N N G H Ệ , M P K and M K T - Ả n h bìa 1: M ộ t th o á n g b â n g kh uâ n g - M K T Front cover photograph: Vague M em o ry by M KT Ả n h bìa 4: M ộ t v à i h ìn h ả n h s in h h o ạ t tro n g cá c ch u yế n du lịch đ ến Oà L ạ t do tấ c g iả th ự c hiệ n . - Cover photographs No. 4: Some activitive photographs o f journey, travels to Dalat taken by author. Ả n h p h ẩ n 1: Đường về “ b o n ” - Võ V ă n N gh ệ C h a p te r-o n e p h o to g ra p h : The w a y b a c k to a ‘‘b o n " b y Võ Văn N g l - - Ả n h p h ầ n 2: Bình m in h trê n hổ Xuân Hương - M P K C h a p te r-tw o p h o to g ra p h : D a w n on X u ã n H ư ơ n g lake b y M P K - Ả n h p h ẩ n 3: Đ à L ạ t b ình m in h - Võ V ă n N gh ệ Chapter-three photograph: Sunrise in Dalat by Võ Văn Nghệ - Ả n h p hầ n 4: T h ấ p Bưu đ iệ n - Võ V ăn N ghệ C hapter-four photograph: Post Tower by Võ Văn Nghệ In 1000 cuốn khổ 12 X 21 tại xưởng In M ỹ Thuật, TP. Hồ c h í M inh . G iấy trích ngang KHXB số 3 3/ 1413/ XB-QLXB do Cục Xuất bản cấp ngày 21 - I I - 2( Q uyết định xuất ban số 2()4/ Q D XB do Nhà Xuâl bản ( â|) ngày 23 - 04 - 2001. In xong và nộp Ill'Ll chi oil tháng 5/ 2001.

nguon tai.lieu . vn