Xem mẫu

Ch−¬ng II:
66

Mét sè lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n cña
autocad

1>LÖnh rotate
a-LÖnh t¾t: ro
b-Môc ®Ých: xoay ®èi t−îng
c-Thùc hiÖn:
*MÆc ®Þnh: Chän ®èi t−îng cÇn xoay
67

(Current positive angle in UCS:
ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: )
-> nhËp t©m xoay
(Specify base point:)
-> NhËp gãc xoay
(Specify rotation angle or [Reference]:)
VÝ dô : b¹n muèn xoay ®èi t−îng a1 theo t©m M mét
gãc 30˚ cïng chiÒu kim ®ång hå

68

- Ngoµi ra b¹n cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p sau ¸p
dông ph−¬ng ph¸p nµy gióp chóng ta kh«ng ph¶i ®Ó ý
®Õn gãc lÖch gi÷a a1víi a3 mµ vÉn cã thÓ xoay a1 l¹i
hîp víi gãc a3 mét gãc theo ý m×nh .
VÝ dô: b¹n muèn xoay a1 l¹i hîp víi a1 mét gãc lµ
30˚
NhËp lÖnh xoay (rotate) víi lÖnh t¾t ro

-> chän ®èi t−îng cÇn xoay (a1)
69

-> chän t©m xoay (M) sau khi chän trªn dßng lÖnh
xuÊt hiÖn:
(command: Specify rotation angle or [Reference]: )
Th× ta nhËp tiÕp lÖnh Reference víi lÖnh t¾t r

-> nhËp gãc lÖch gi÷a a1vµ a3 sau khi xoay ( ë ®©y
ta lÊy 30˚ th× nhËp vµo 30 )
(command: Specify the reference angle :30)
råi b¾t mét ®iÓm bÊt kú thuéc a3.

70

nguon tai.lieu . vn