Xem mẫu

Master AutoCAD 2006. Get more skills for success !
Copyright © 2006 Master 3D Network. All rights Reserved

1

2

Lêi më ®Çu
Lµm viÖc víi c¸c b¶n vÏ trªn m¸y tÝnh ngµy nay ®· trë
nªn quen thuéc vµ lµ ph−¬ng tiÖn hµng ngµy cña nh÷ng
ng−êi thiÕt kÕ. §èi víi nh÷ng ng−êi míi b¾t ®Çu häc vÏ trªn
m¸y tÝnh vµ nh÷ng ng−êi ®· lµm quen víi phÇn mÒm
AutoCAD ®Òu cã mong muèn häc ®−îc c¸c c¸ch vÏ ®¬n
gi¶n bá bít mét sè thao t¸c thõa trong khi vÏ.
HiÖn ®ang lµ sinh viªn n¨m thø 4 §¹i häc ë chuyªn
nghµnh KiÕn Tróc víi kinh nghiÖm ®· häc hái tõ nh÷ng
ng−ßi thÇy, b¹n bÌ vµ s¸ch b¸o còng nh− kinh nghiÖm tù
rót ra cho b¶n th©n trong khu«n khæ cuèn s¸ch nhá, chóng
t«i muèn göi ®Õn cho c¸c b¹n nh÷ng kinh nghiÖm mµ
nh÷ng cuèn s¸ch cã mÆt trªn thÞ tr−êng Ýt ®Ò cËp ®Õn víi
hy väng nã nh− lµ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ.
Khi viÕt cuèn s¸ch nµy chóng t«i còng rÊt mong c¸c
b¹n h·y Ýt dùa dÉm vµo s¸ch vë, biÕt tù t×m tßi, tù m×nh
cñng cè kiÕn thøc cña m×nh, ®õng häc mét c¸ch m¸y mãc
mµ h·y chän mét c¸ch lµm trªn m¸y tÝnh mµ b¹n c¶m thÊy
phï hîp nhÊt.
Hy väng cuèn s¸ch nhá nµy sÏ gióp Ých cho c¸c b¹n.

Thay mÆt nhãm biªn so¹n:
Elpvn
3

Mét vµi lêi khuyªn khi b¹n vÏ CAD:
+§Ó thùc hiÖn nhanh c¸c b−íc vÏ CAD c¸c b¹n ph¶i
cè g¾ng tËp sö dông phÝm c¸ch(speak) thay v× phÝm
Enter
+Khi b¹n kÐo chuét tõ ph¶i qua tr¸i th× tÊt c¶ nh÷ng
®èi t−îng mµ khung chän cña b¹n ®i qua sÏ ®−îc chän
+Khi b¹n kÐo chuét tõ tr¸i qua ph¶i th× chØ cã nh÷ng
®èi t−îng mµ tÊt c¶ c¸c ®−êng cña nã n»m trong
khung chän míi ®−îc chän
vÝ dô: b¶n vÏ cña b¹n gåm ba ®èi t−îng
a1: line (®o¹n th¼ng)
a2: circle (h×nh trßn)
a3: rectang (h×nh ch÷ nhËt)
+NÕu khung chän cña b¹n tõ M1 ®Õn M2 (tõ tr¸i
sang ph¶i):

4

Th× chØ ®èi t−îng a1(line)vµ a2(circle) ®−îc chän
+NÕu khung chän cña b¹n tõ M1` ®Õn M2` (tõ ph¶i
sang tr¸i):

5

nguon tai.lieu . vn