Xem mẫu

  1. ư ng nét và nh p Ngư i phương ông, nh t là ngư i Nh t B n có bi t tài ch dùng vài ư ng nét ơn sơ mà g i lên ư c b t c v t th gì, b t c ng tác gì không kém gì m t b c tranh c i n. Nói như v y có nghĩa ư ng nét th c s là cái xương s ng c a hình nh. i tư ng có m t s ư ng nét cơ b n, t c là không th tránh ư c và không th thi u ư c: nh ng ư ng nét bao b c các v t th , tách bi t các s c và các s c thái c a các m u, tách bi t ph n t i v i ph n sáng. ư ng chân tr i tách bi t ph n gì thu c v t và ph n gì thu c v tr i, và dư i m t hình th c tư ng trưng, g i lên cái vô c c b i vì m i ư ng n m ngang c a i tư ng u qui t vào y.
  2. Nh ng ư ng khác, ư ng th ng, ư ng cong hay ư ng gãy khúc, th ng ng, xiên hay n m ngang, ư ng ơn gi n hay ph c t p, bao gi cũng có m t vai trò quan tr ng trong hình dáng c a hình nh. - ư ng cong g i lên s m m m i, d u dàng, s y n, s uy n chuy n, s hoà h p, m t cái gì thu c v n gi i. - ư ng th ng g i ngay cho ta s m nh m , kiên quy t, c ng r n. - ư ng gãy khúc bi u hi n s m r i, h n n. Phương hư ng c a các ư ng cũng là m t y u t cơ b n, nh t là khi nó ư c l p i l p l i nhi u l n: - ư ng n m ngang l p i l p l i nhi u l n g i cho ta v yên tĩnh, ngh ngơi: m t nư c ph ng l ng c a ao h , cánh ng th ng cánh cò bay. - ư ng th ng ng l p i l p l i nhi u l n, như nh ng chi c c t trong nhà th , nh ng thân cây trong m t khu r ng g i cho ta nh ng c m giác v cái vĩ i l n lao, s cao quí tinh th n, v.v... - Các ư ng chéo góc h i t vào nhau không th g i cho ta cái gì khác là s xa v i, vô t n... Nhà nhi p nh ch c n quan sát sơ quacũng nh n th y rõ vai trò tư ng trưng c a các ư ng nét. Ngoài ra, ngư i ch p còn ph i n m ư c nh p gây nên b i s l p i l p l i c a các ư ng. Như trong m t b n nh c, nh p có th u u, bu n t , ho c d n d p, gi t gi ng: vi c l p i l p l i nh ng y u t gi ng nhau t p h p l i theo m t
  3. cách nào ó, t o ra m t th " i s ng n i tâm" cho hình nh, g n như m t" ng tác vĩnh c u"... như hàng dương li u l n d n bên b sông. Khi ta ng m m t b c nh t t (trong nguyên văn-NH, theo bác NTL ph i d ch là b c nh p), con m t c a ta ư c các ư ng nét hư ng d n phân tích hình nh, t ch chính là nơi con m t b gi l i trư c tiên, r i l n lư t n t t c m i i m c a b c nh. ó là vai trò mà ngư i ch p nh ph i em l i cho các ư ng nét trong b c c. 6. M ng t i và m ng sáng nh ch là m t chi u m t m t ph ng hai chi u c m t th gi i ba chi u, m t th gi i có chi u sâu, có nhi u t ng l p khác nhau, t m t ta n t n chân tr i, n vô c c. cho t m t ph ng ó chúng ta có ư c c m giác v hình kh i, v chi u sâu, riêng ph i c nh hình h c không . Ph i c nh còn c n kèm theo s "bi n i u" c a các l p c nh khác nhau, v m t tương ph n và v m t ánh sáng. trong m t phong c nh ch ng h n, không khí ư m hơi nư c và b i làm cho các l p c nh xa b chìm trong m t làn sương m trên ó n i b t lên nh ng l p c nh g n hơn: hi u ng ó g i là ph i c nh không trung. Nh ng b c nh ch p trên m t trăng làm cho ta th y l không ph i ch do trên m t trăng g gh , tương ph n, mà còn là vì nh ng t ng á xa nh t cũng n i lên s c nét trên b u tr i en như nh ng t ng á g n.
  4. Trên m t t, hi n tư ng các l p c nh càng xa càng m và nh t d n là do hi u ng c a vi c chi u sáng. Ánh sáng, tuỳ theo hư ng chi u c a nó, làm cho các l p c nh c a i tư ng n i lên m t cách khác nhau và làm cho hình dáng s c ho c d u m t cách khác nhau. - Ánh sáng tr c di n làm cho m i hình kh i u chìm như nhau do ó hình nh b d t. - Trái l i ánh sáng ch ch 45 so v i i tư ng làm cho hình dáng và hình kh i ư c n i lên. ó là lo i ánh sáng c i n. - Ánh sáng bên, i lư t qua m t ti n c nh, làm n i b t m t cách h t s c m nh m c u trúc và ch t li u c a các v t th : á, g , v i cho ta th y c u trúc c bi t c a chúng. - Ánh sáng ngư c làm n i v t các v t th nhưng ch th hi n chúng thành nh ng bóng en. V i m t lo i ánh sáng nh t nh, chi u sáng i tư ng theo m t góc nào ó, ta có c m t lo t bóng t i r t có ý nghĩa. Bóng t i kéo dài trong b c tranh mùa ông hay c nh tr i chi u g i lên m t b u không khí khác h n v i bóng ng n và gay g t c a m t tr i ban trưa. Bóng t i, nh ng i m sáng i l p, gi m t vai trò n i b t trong hình dáng c a hình nh. S tương ph n c a ánh sáng cũng quan tr ng không kém gì hư ng chi u c a nó. Chính s tương ph n này t o nên b u không khí c a m t phong c nh, m t tĩnh v t, m t chân dung. Ta hãy so sánh ánh sáng d u các nư c mi n c c b c v i ánh sáng g t các nư c nhi t i và ánh sáng trong sáng vào mùa xuân hay mùa thu các nư c ôn i.
  5. T ng v t th n m trong khuôn hình, xa hay g n máy nh, vào nh ng hư ng khác nhau i v i hư ng c a ánh sáng, s có m t s c xám khác nhau trên hình nh. V p c a m t b c nh en-tr ng là b ng c m t lo t các s c xám khác nhau, t tr ng toát n en k t, g i lên cho ta nh ng ch t li u khác nhau, nh ng hình dáng khác nhau c a các y u t t o nên m t th hoàn ch nh.
nguon tai.lieu . vn