Xem mẫu

  1. D ng phim 1.K ch b n phim i n nh/ truy n hình ư c chia thành 3 d ng cơ b n sau: + K ch b n Văn h c: chính là nh ng tác ph m văn h c như truy n ng n, dài hay ti u thuy t ư c vi t theo l i văn h c òi h i ngư i c ph i có tư duy tr u tư ng khi c. + K ch b n o di n: ây là d ng k ch b n ư c chuy n th t tác ph m văn h c, c i m là các câu, t trong ó giàu hình nh và hành ng (VD: Trong căn nhà v ng, H nh ng i m t mình khoanh tay bên chi c bàn ăn, mâm cơm ã ngu i, ánh m t cô ư m bu n, chiêc i n tho i trên bàn rung lên, H nh ưa tay nh c i n tho i, là tin nh n c a ch ng cô. "Hom nay anh di du tiec khong an com nha"). K ch b n o di n ư c vi t d a trên s h p tác c a o diên, biên k ch và c quay phim n a. Khi c KB này ta có th hình dung ư c di n bi n cũng như n i dung c a b phim tương lai. +K ch b n phân c nh (KB phân c nh k thu t): K ch b n này ư c vi t r t c n k t b i c nh (n i, ngo i), c c nh, th i lư ng c a t ng c nh, góc máy, trang ph c, o c , di n xu t, l i tho i c a t ng nhân v t, âm thanh, ... Nói chung, khi c k ch b n phân c nh thì ch nh ng ngư i trong ngành m i
  2. hi u ư c. Vi c vi t chi ti t s giúp cho t t c các thành ph n tham gia làm phim bi t ư c nhi m v c a mình trong t ng c nh. H a sĩ s bi t mình ph i ng c nh ntn, quay phim bi t là mình t máy âu, dùng ng kính gì, v trí máy cao hay th p, ... B ph n ánh sáng bi t là ph i b trí èn ra sao t ư c hi u qu ngày, êm, n i, ngo i, ... Cách vi t K ch b n o di n và K ch b n phân c nh n u b n nào quan tâm thì liên h v i mình, ho c mình s c p n trong 1 topic khác. 2. V các khái ni m o n phim và c nh phim và shot. + o n, trư ng o n Gi ng như văn h c, m t o n văn ư c t o b i nhi u câu, trong i n nh cũng v y, 1 trư ng o n ư c t o thành t nhi u o n, 1 o n phim ư c t o thành t nhi u c nh quay. o n phim ư c tính g m nh ng c nh ư c quay trong cùng 1 b i c nh có liên quan v i nhau v không gian và th i gian. VD như VD trên, trư ng o n H nh i cơm ch ng ư c quay n i vào êm. +C nh phim (Scence) ư c tính t lúc b t u b m máy (REC) n khi b m d ng. Do ó 1 c nh phim có th dài ho c ng n tùy thu c vào ý c a tác gi . C nh phim ư c xác nh b i c c nh. Có nhi u c c nh phim nhưng ta thư ng hay c p n các c c nh cơ b n sau: * i c nh (hay vi n c nh) là nh ng c nh quay r t hoành tráng có s tham gia c a nhi u ngư i, hay nhi u nhân v t. VD các c nh r t hoành trong Xích Bích ho c các phim dã s .
  3. *Toàn c nh: thư ng miêu ta không gian, b i c nh di n ra s vi c. *Trung c nh: ã nói nên s kiên k t gi a các nhân v t trong c nh, và v i b i c nh. *C n c nh: dùng miêu t tâm tr ng, s c thái,... c a nhân v t. * c t : dùng nh n m nh s chú ý c a ngư i xem vào 1 chi ti t nh nào ó ( ôi m t, mi ng, ...) +Shot: là m t l n b m máy. Thư ng ư c dùng trong t "CAMERA LOG" - nh t ký quay phim c a thư ký trư ng quay ghi l i t ng cú b m máy ã quay trong m t b i c nh. M t c nh quay (Scence) có th ph i quay i quay l i r t nhi u l n (nhi u shot) m i t ư c hi u qu mà o di n mu n. Shot không ph i là ơn v nh nh t c a phim. (vì b n thân c nh ã là ơn v nh nh t r i). i n nh là ng, t o tính ng trong phim là i u t i c n thi t. Khi vi t KB ph i vi t ra ư c t t c nh ng hành ng c a các nhân v t m t cách chi ti t nh t. M i chi ti t trong m t c nh phim u có ngôn ng riêng c a nó. Và nh m t i u r ng shot không ph i là ơn v nh nh t tính c nh trong i n nh. Shot là m t cú b m máy, m t c nh có th có 1 shot, có th có r t nhi u shot. Khái ni m Shot không dùng khi vi t KB phân c nh mà ch dùng ghi nh t ký quay phim.
  4. Cách vi t k ch b n ph n c nh K ch b n phân c nh còn ư c g i là k ch b n phân c nh k thu t. ư c vi t b i s k t h p c a o di n, biên k ch và quay phim. Mình ã tham kh o m t vài k ch b n phân c nh c a c VN và nư c ngoài. Và dư i ây là cách vi t mà mình th y hay nh t:
  5. 1. N i ngày. T i nhà Bà Chinh: Ph i ghi rõ o n phim ó là quay b i c nh ngo i hay n i, ngày hay êm b ph n ánh sáng bi t là s ph i s d ng èn chi u sáng ra sao t ư c hi u qu mong mu n. 2. C c nh: chúng ta ghi rõ c c nh, cách thay i v c c nh (n u có) trong c nh ó (VD: T Trung zoom vào c n). Vi c ghi rõ c c nh s cho th y vi c thay i các c nh trong o n phim ó, ng th i cũng cho th y rõ ư c ti t t u c u o n phim. 3. Th i lư ng: Vi c ghi rõ th i lư ng này ph i ph thu c vào l i tho i và nh c trong o n phim. Ngoài ra nó còn cho ta tính ư c th i lư ng c a c o n là bao nhiêu. Th i lư ng c a 1 c nh ph i cung c p thông tin cho ngư i xem bi t cái mình mu n và có góp ph n t o lên ti t t u nhanh (các c nh có th i lu ng ng n) hay ch m (các c nh có th i lư ng dài). 4.Máy quay: ây ta ph i ghi rõ v trí t máy, ng tác máy, s d ng ng kính nào, cao c a máy là bao nhiêu. Vi c ghi rõ như th s giúp cho QP bi t ư c là s làm gì, h a sĩ bi t ư c s s p x p b i c nh ra sao. 5. Hình nh và âm thanh: ây ph i ghi rõ hành ng c a t ng nhân v t, i t ch nào n ch nào, nói câu gì, s d ng ti ng ng gì, âm thanh gì hay b n nh c gì. 6. Ghi chú: Ghi rõ các o c , trang ph c s d ng trong o n phim và nh ng lưu ý khác cho t ng b ph n (n u có) VD: ch o di n viên qu n chúng.
  6. Vi c xây d ng K ch b n phân c nh càng chi ti t bao nhiêu thì càng thu n l i cho oàn làm phim khi ti n hành s n xu t. T t c các thành ph n c a oàn u bi t nhi m v c a mình t ng c nh quay trong t ng o n phim. Hơn n a nó còn góp ph n r t nhi u vào vi c ti t ki m chi phí s n xu t cho b phim khi chúng ta ch n cách quay theo b i c nh (khác v i quay theo k ch b n).
nguon tai.lieu . vn