Xem mẫu

  1. Dùng DOM để display XML thành nhiều tầng trong TreeView I nternet Explorer 5.0 cho ta Document Object Model (DOM) ActiveX gọi là MSXML.DLL mà ta có thể dùng trong VB6. Ðầu tiên là Microsoft XML, version 2.0, tiếp theo đó là Microsoft XML, v2.6 và mới nhất là Microsoft XML, v3.0. Cả ba DLL nầy đều có trong danh sách các References mà ta có thể include khi dùng IDE Menu command Project | References. Khi ta Load một XML file vào DOM, nó tự động parse XML data để build một Tree gồm nhiều nodes với thứ bậc cha, con bên trong. Dựa theo đó ta có thể display cái DOM Tree ấy trong một TreeView để có thể hình dung được cấu trúc của XML data. Trong thí dụ dưới đây, ta Load một XML file tên Library.xml vào DOM. XML file nầy còn có một Schema file tên LibrarySchema.xml. Khi DOM load XML file, ta có thể dặn nó kiểm (validate) xem XML data có theo đúng tiêu chuẩn đòi hỏi trong Schema file. Content của Library.xml như sau, lưu ý hàng thứ 7 nhắc đến LibrarySchema.xml mà DOM sẽ dùng để validate data trong XML file: Northmead Local Library C++ Programming for Beginners Claude Schwartz 005.133/C http://library/online_books/005133C.html XML Users Journal August 1999 1999-08-01 005.133/C Titanic James Cameron 643.11/T
  2. The C Programming Language Brian Kernighan Dennis Ritchie 005.133/C2 http://library/online_books/005133C2.html Content của LibrarySchema.xml như sau:
  3. Việc đầu tiên khi chạy program là bạn click nút Load XML and Display in TreeView. Ðợi một chút xíu, Tree của XML sẽ hiện ra trong TreeView. Ðồng thời Content của XML file cũng được loaded vào ListBox lstXMLSource và bạn sẽ thấy nó nếu bạn click Tab XML Source. Dĩ nhiên bạn có thể display bất cứ một XML file nào nếu bạn để nó vào folder của program và enter Filename của nó vào TextBox txtXMLFileName trứớc khi click nút Load XML and Display in TreeView.
  4. Trong program nầy ta dùng Object IXMLDOMNode, thay vì Object IXMLDOMElement để lần lượt đi qua mọi nodes của XML DOM. Program gọi Sub AddNode để bỏ các Nodes vào TreeView. Ðặc biệt là AddNode gọi chính nó ở bên trong Sub AddNode. Kỹ thuật nầy gọi là recursive, mà ta thường lấy dùng trong những cấu trúc giống như nhánh cây, khi chính một Con lại có nhiều Con khác. Listing của Sub AddNode như sau: Private Sub AddNode(ByRef oElem As IXMLDOMNode, Optional ByRef oTreeNode As Node) ' Add a Node to the TreeView Dim oNewNode As Node Dim oNodeList As IXMLDOMNodeList Dim i As Long
  5. ' Create the new node If oTreeNode Is Nothing Then ' Go through here when creating the top level nodes, i.e. childNodes of root node Set oNewNode = TreeView.Nodes.Add Else Set oNewNode = TreeView.Nodes.Add(oTreeNode, tvwChild) End If ' Expand TreeView node oNewNode.Expanded = True ' Prepare the Text for the TreeView Node If oElem.nodeType = NODE_ELEMENT Then ' Element Node type. Use Node name and Attribute values oNewNode.Text = BuildNodeLabel(oElem) ElseIf (oElem.nodeType = NODE_TEXT) Then ' Last Node in the branch. Use Text oNewNode.Text = oElem.Text ElseIf (oElem.nodeType = NODE_COMMENT) Then ' Comment Node. Display the comment oNewNode.Text = "Comment:" & oElem.Text Else ' Display Nodename as default oNewNode.Text = oElem.nodeName End If ' process the childNodes which form a NodeList Set oNodeList = oElem.childNodes ' Iterate through each childNode For i = 0 To oNodeList.length - 1 ' Recursively call AddNode to add more nodes as children of oNewNode, ' treating AddNode just like another Sub AddNode oNodeList.Item(i), oNewNode Next End Sub Có ba loại Nodes ta xử lý ở đây: NODE_ELEMENT, NODE_TEXT và NODE_COMMENT. Element Node thì có Node , Attributes và Con. Text Node và Comment Node thì chỉ có text. Bạn có thể download chương trình mẫu XMLTreeDOM.zip để chạy thử. Ðể biết thêm các Properties và Methods của các Classes trong MSXML, từ trong VB6 IDE bạn press F2 để display Object Browser. Khi Object Browser Dialog hiện ra, chọn MSXML2 từ ComboBox phía trên đang display , kế đó chọn một class,
  6. thí dụ như IXMLDOMNode từ ListBox bên trái, chi tiết của selected Class sẽ được displayed trong ListBox bên phải như trong hình dưới đây:
nguon tai.lieu . vn