Xem mẫu

  1. D ng c căn b n cho các cu c săn nh By TNTN Published: Jan-02-2007 1. Máy nh 2. Chân máy
  2. 3. ng kính : . 28mm ch p phong c nh r ng . 105mm ch p chân dung . 200mm thâu c nh xa 4. Kính l c ( cho phim màu & trang en) 5. Dây b m 6. Phim màu & en trang 7. Reflector 8. Nón , áo m, nư c u ng. Nên i t ng nhóm phòng nh ng chuy n b t ng và nguy him có th x y ra t i nh ng nơi v¡ng v . N u có i n tho i c m tay ho c máy truy n tin nên mang theo. Nhi u a im trong các National Park máy cell phone không dùng ư c.
  3. N u chuy n i ư c chu n b k càng, b n s c m th y r t tho i mái và dĩ nhiên nh ng hình nh b n thâu th p s càng p hơn.
  4. Máy o sáng và cách s d ng Máy o sáng ư c dùng o cư ng ánh sáng và cho chúng ta bi t nên dùng t c và kh u nào có hình úng sáng . Nhà s n xu t có th dùng ch t selenium , cadmium sulfite hay silicon b t nh y c a ánh sáng .
  5. Lo i ph n chi u ( reflected light meter) Máy o sáng này thư ng ư c trang b trong máy nh . Máy o sáng s phân tách cư ng ánh sáng ph n chi u t ch cho ta nh ng con s c n thi t . Nên c n th n khi ch p nh ng ch nh mà h u c nh có màu tr ng như cát , tuy t , b c tư ng tr ng . Máy o th y c nh sáng quá s i u ch Nh làm t i l i (nh t là các lo i máy t ng), ch s b t i theo . Trong trư ng h p này ta nên m kh u l n hơn ho c cho v n t c ch m l i . Ngư c l i khi h u c Nh có màu en t i , ch s tr thành quá tr ng , b n ph i óng b t kh u ho c cho v n t c nhanh hơn . Lo i o sáng góc nh (spot meter) : Lo i c m tay hay lo i trang b trong các lo i máy nh m i . Ta có th o sáng nh ng vùng quan tr ng mà không c n ti n t i g n ch . Lo i tr c chi u (incident light meter) Lo i o sáng c m tay , thư ng o ánh sáng ang chi u vào ch . Chúng ta ph i n g n ch , t máy o hư ng v máy nh .
  6. Trong nh ng chuy n săn nh , n u b n may m n g p nh Ng c nh s c tuy t v i nhưng có khi ánh sáng thay i b t ch t (t mưa qua n ng , t sương mù qua h ng ôn v.v...) b n ng s t n phim, c tăng ho c gi m t c ho c kh u (t 1-2 f-stop) hi v ng có m t t m hình v i ánh sáng th t úng (ch p bracket).
nguon tai.lieu . vn