Xem mẫu

  1. Đưa đối tượng lang thang xin ăn vào cơ sở Bảo trợ xã hội. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận – huyện; Ủy ban nhân dân và Công an phường xã, thị trấn Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố, Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong 02 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ: Công văn đề nghị đưa đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Các bước Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân và Công an phường - xã, thị trấn chuẩn bị đầy 1. Bước 1 đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - 2. Bước 2 huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 3. Bước 3 Chuyển hồ sơ và đưa đối tựợng vào Trung tâm bảo trợ xã hội.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Báo cáo về người lang thang xin ăn (Công an phường - xã, thị trấn); - Biên bản tiếp xúc đối tượng sống lang thang do Ủy ban nhân dân phường – 2. xã, thị trấn lập. - Biên bản xác nhận đối tượng xã hội không nơi nương tựa cần được giúp đỡ 3. do Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn lập. 4. - Văn bản của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận – huyện. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không