Xem mẫu

  1. Dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Hạng 3: 170.000 Phí sát hạch và thi cấp đồng Thông tư số 47/2005/TT- 1. bằng thuyền trưởng Phí sát hạch và thi cấp BTC ng... bằng máy trưởng: - Hạng 3: 140.000
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định đồng + Thuyền trưởng hạng 3: 700.000 đồng Quyết định số 77/ 2008/ 2. Học phí + Máy trưởng hạng 3: QĐ -... 550.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dự thi tại cơ sở đào tạo thuyền viên, 1. sơ người lái phương tiện Các cơ sở tiếp nhận, soát xét hồ sơ theo quy định; tổ chức mở Giải lớp học, giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo 2. quyết chương trình quy định; báo cáo kết quả học tập về Sở Giao thông vận tải địa phương
  3. Tên bước Mô tả bước Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội đồng thi; căn cứ kết quả thi để 3. cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho các học viên Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị dự thi lấy bằng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội 1. địa 2. 05 ảnh màu cỡ 3 x 4 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp 4. huyện trở lên cấp 5. Bản sao có chứng thực bằng, chứng chỉ chuyên môn Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị dự thi lấy bằng, Chứng chỉ chuyên Công văn số 1712/ CĐS 1. môn phương tiện thuỷ nội địa - TCCB... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép Quyết định số 1. cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam 19/2008/QĐ-BGT... Công văn số 1712/ CĐS - TCCB... Được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ Quyết định số 2. túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại hạng 19/2008/QĐ-BGT... bằng Công văn số 1712/ CĐS - TCCB...
  5. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 3. Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế 19/2008/QĐ-BGT... Công văn số 1712/ CĐS - TCCB... Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thuỷ thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện (trừ chứng chỉ thuỷ thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương Quyết định số 4. trình hạn chế) hoặc người có bằng thuyền trưởng hạng 19/2008/QĐ-BGT... 3 hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng 3 Công văn số 1712/ CĐS - TCCB... Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế và có thời gian Quyết định số 5. nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng 19/2008/QĐ-BGT... máy trưởng hạng 3 Công văn số 1712/ CĐS - TCCB...
  6. Nội dung Văn bản qui định Có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tầu thuỷ, nghề thuỷ thủ hoặc nghề máy tầu thuỷ, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 12 tháng Quyết định số 6. trở lên không phải dự học chương trình tương ứng, 19/2008/QĐ-BGT... được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng 3 hoặc bằng máy trưởng hạng 3
nguon tai.lieu . vn