Xem mẫu

  1. u t t cho cơ th u có nhi u giá tr dinh dư ng cũng như dư c th o có th t n d ng h t giá tr c a u d , hãy ăn u khi còn tươi chín.
  2. u có xu t x t mi n ông c a B c châu M , khi chín, u ch a nhi u vitamin A, B, C và E. Thành ph n vitamin A c a u d i dào hơn so v i cà r t, nhi u vitamin C hơn trái cam và nhi u vitamin E, ch t ch ng lão hóa. Trong 100g th t u có ch a 80 calori, 12g protein, 18.8g carbohydrate, 2.8g ch t xơ ăn kiêng, 87 IU viatmin A, 18.3mg vitamin C, 0.01mg vitamin B1, 0.09mg vitamin B2. u có nhi u giá tr v m t dinh dư ng cũng như dư c th o. có th t n d ng h t giá tr c a u , hãy ăn khi u còn tươi chín. Thành ph n dinh dư ng Khi chín, u r t d i dào sinh t A, B, C, E, các axít amin, vôi và s t. Lo i trái cây này r t có ích cho b máy tiêu hóa, các enzyme có trong u có tác d ng phá v các ch t m, tinh b t và ch t béo khó tiêu hóa. N u b y hơi, ăn vài mi ng u s giúp kích thích tiêu hóa và làm gi m các ch ng au d dày. Ngoài ra, u có tác d ng chuy n hóa các ch t m thành các axít amin khác nhau, chúng r t có ích trong vi c s n sinh n i ti t t tăng trư ng, ó là lo i hormon gia tăng tính r n ch c c a cơ và gi m ch t béo cho cơ th . c tính ch a b nh Sinh t A có trong u giúp tr mau l n, phòng b nh khô m t và ch ng suy dinh dư ng. V i ngư i cao tu i, u là thu c b v a có công d ng giúp nhu n tràng, v a giúp ăn ngon mi ng và d tiêu. H t u : Có ch a enzyme myrosin và các enzyme khác giúp i u hòa tim. - V cây u : Ch bi n làm thu c ch a au nh c răng.
  3. - Hoa u : Có th u ng dư i d ng trà giúp tr viêm ph qu n và ch ng vàng da. -R u : Cũng ư c dùng dư i d ng trà u ng, giúp tiêu di t các ký sinh trùng, tr au b ng và ch ng vàng da. - Trong nh a, m c a u còn xanh có ch a men papain, các axít amin, ch t béo, men th y phân ch t m . Men papain có tác d ng làm tiêu hóa ch t th t và protit. - Nh a và m c a nó giúp tr giun kim, giun ũa, sán l n. Tuy nhiên, ph i th n tr ng v i tr em và ngư i b nh loét d dày. Nh ng ngư i b chai chân có th dùng nh a, m này thoa ngoài da s có k t qu rõ r t. Th t u xanh nghi n nát, tr n thêm ít nư c dùng thoa m t, tay s ch a ư c các v t tàn nhang. - Trong u chín có ch a nư c, các ch t ư ng ch y u là glucoza, protein, ch t béo, mu i và nhi u nguyên t vi lư ng khác như canxi, ph t pho, s t, vitamin B, C, A r t t t cho h tiêu hóa, giúp phát tri n th l c, lo i b các h c t trên da và giúp da tr nên m n màng hơn.
nguon tai.lieu . vn