Xem mẫu

  1. KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 43 SỐ 05 NĂM 2019 Đột phá về tự chủ tài chính tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Gia Lai trong giai đoạn mới ThS. NGUYỄN NGỌC CƯỜNG1 ThS. PHAN THỊ NGA2 Hơn 05 năm qua, thực hiện cơ chế tài chính tự chủ tự chịu trách nhiệm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa hoc và công nghệ đạt được kết quả khả quan, bước đầu đã tiết kiệm ngân sách nhà nước, cơ cấu bộ máy vận hành trôi chảy, tham gia bảo hiểm, tiền lương và tiền công đảm bảo mức thu nhập của viên chức và người lao động đã góp phần vào ổn định cân đối thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) ở tỉnh Gia Lai. Chúng tôi xin giới thiệu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Trung tâm như là mô hình điển hình; trao đổi những kinh nghiệm bước đầu đạt được trong điều kiện sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động của các trung tâm, đơn vị, sự nghiệp công lập của tỉnh. I. Đột phá tự chủ tài quả theo Luật Ngân sách kinh tế, sự chuyển đổi từ chính tại Trung tâm Ứng Nhà nước năm 2015... đã đạt nền kinh tế chỉ huy quan liệu dụng tiến bộ khoa học được những kết quả nhất bao cấp sang nền kinh tế thị công nghệ trong thực hiện định. Song vẫn còn nhiều bất trường định hướng xã hội Chương trình tổng thể cải cập, do đó cần cải cách hành chủ nghĩa đang giải phóng cách nền hành chính quốc chính nhà nước đạt mục tiêu, và phát huy mọi tiềm năng gia giai đoạn 2011- 2010 hiệu lực, hiệu quả phục vụ của nền kinh tế đất nước, thì 1. Quan điểm chủ nhân dân ngày càng tốt hơn, tương đồng như vậy, trong trương của Đảng và Nhà xây dựng Chính phủ đổi mới lĩnh vực khoa học và công nước ta cải cách nền hành và kiến tạo. nghệ, tự chủ, tự chịu trách chính và hành chính Việt Trong chương trình tổng nhiệm được xem là chìa khóa Nam thể cải cách hành chính giai giải phóng nguồn lực phát đoạn 2011-2020 ban thành triển khoa học và công nghệ. Nền hành chính quốc Việc chuyển đổi các đơn vị gia Việt Nam hiện nay đang theo nghị quyết 30c/ NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính sự nghiệp công lập từ cơ vận động rõ nét trên 04 cấp: chế nhà nước bao cấp sang Trung ương, cấp tỉnh, cấp phủ đã xác định 05 mục tiêu cải cách hành chính; trong cơ chế tự chủ, tự chịu trách huyện và cấp xã. Tài chính nhiệm là xu thế tất yếu, nhằm Nhà nước (tài chính công) đó xác định cải cách tài chính công sao cho hiệu lực, hiệu giảm áp lực tài chính cho được phân bổ để sử dụng ngân sách Nhà nước, đồng vận hành theo nền hành quả [1]. thời tăng quyền tự chủ cho chính, đúng mục tiêu và hiệu Nếu như trong lĩnh vực các đơn vị sự nghiệp công 1 Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai lập, tạo động lực phát huy 2 Trường Chính trị tỉnh Gia Lai sự chủ động, sáng tạo trong
  2. 44 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ hoạt động, nâng cao chất hiện Nghị định 96, quá trình bản về sự tự chủ này trong TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG lượng dịch vụ. đổi mới các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính và tài chính 10 năm trước đây nhận công lập trong lĩnh vực khoa công...5 năm trở lại đây, lĩnh thức các Quy định về cơ chế học và công nghệ triển khai vực khoa học và công nghệ tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn chậm; lộ trình thực hiện đã có những bước đổi mới của tổ chức khoa học và công tự chủ về nhiệm vụ, biên chế, nhất định. Tuy nhiên do đây nghệ công lập là một quá quản lý, tài chính và hợp tác là lĩnh vực khó, có nhiều rủi trình tìm tòi để hoàn thiện quốc tế chưa cụ thể và chưa ro nên không thể áp dụng cơ cơ chế tạo nền tảng cho quá có cơ chế đủ mạnh. chế, chính sách chung cho trình kiến tạo sau này. Nghị Hiện nay khoa học và tất cả các mô hình hoạt động định số 115/2005/NĐ-CP của công nghệ đóng vai trò quan khoa học và công nghệ. Vì Chính phủ ngày 05/9/2005 trọng trong phát triển kinh vậy, Chính phủ đã ban hành về việc quy định cơ chế tự tế - xã hội, đảm bảo quốc nhiều chính sách riêng cho tổ chức khoa học và công nghệ chủ, tự chịu trách nhiệm của phòng và an ninh. Nhận công lập bên cạnh các chính tổ chức khoa học và công thức được tầm quan trọng sách chung cho các đơn vị sự nghệ công lập, Nghị định của khoa học và công nghệ, nghiệp công lập. 96/2010/NĐ-CP của Chính Đảng và Nhà nước ta đã tạo phủ ngày 20/09/2010 về việc mọi điều kiện để phát triển Giai đoạn 2016-2020, sửa đổi, bổ sung một số điều khoa học và công nghệ, Đảng Nhà nước, Chính phủ của Nghị định số 115/2005/ ban hành các Nghị quyết tiếp tục quyết tâm chuyển NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm định hướng chiến lược về đổi các tổ chức khoa học và 2005 của Chính phủ quy định cơ chế và chính sách phát công nghệ công lập thành cơ chế tự chủ, tự chịu trách triển khoa học và công nghệ. đơn vị tự chủ về tài chính, xây nhiệm của tổ chức khoa học Nghị quyết 20-NQ/TW ngày dựng cơ chế cấp phát gắn và công nghệ công lập; Nghị 01/11/2012 của Ban chấp chặt với“sản phẩm”, bao gồm định số 80/2007/NĐ-CP ngày hành Trung ương Đảng (khóa sản phẩm Nhà nước giao, sản 19 tháng 5 năm 2007 của XI) đã xác định: “Phát triển và phẩm nghiên cứu cụ thể và Chính phủ về doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công sản phẩm ứng dụng Chính khoa học và công nghệ... nghệ là quốc sách hàng đầu, phủ đã cụ thể hóa quyết Những Nghị định này được là một trong những động tâm trên bằng Nghị định xem là một trong những dấu lực quan trọng nhất để phát số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 mốc quan trọng trong việc triển kinh tế, xã hội và bảo tháng 6 năm 2016 của Chính trả lại quyền tự chủ, tự chịu vệ Tổ quốc. Tự chủ, tự chịu phủ về quy định cơ chế tự trách nhiệm cho các tổ chức trách nhiệm được xem là chìa chủ của tổ chức khoa học và khoa học và công nghệ. Song khóa để phát triển khoa học công nghệ. Nghị định 54 ra các Nghị định này đã khẳng và công nghệ”,[2]; Luật Khoa đời được coi là công cụ pháp định triết lý tự chủ từ tiếp học Công nghệ năm 2013 lý đủ mạnh buộc các tổ chức cận tài chính. Điều này có cũng đề cập và xác định sử khoa học và công nghệ công thể đúng với nhiều tổ chức dụng ngân sách nhà nước lập phải bắt đầu thực hiện tự sự nghiệp công lập nhưng có hiệu quả, tăng cường tính chủ thay vì dựa vào nguồn chưa hoàn toàn phù hợp tự chủ tự chịu trách nhiệm ngân sách nhà nước (NSNN) với đặc điểm của hoạt động của các trung tâm, đơn vị sự bao cấp như trước đây. khoa học và công nghệ. Do nghiệp công lập [3]. Ngoài Là một trong những đó, sau 10 năm triển khai ra các Nghị định,Thông tư đơn vị đầu tiên được Ủy ban Nghị định 115 và 5 năm thực khác đã đề cập, xác định căn nhân dân tỉnh Gia Lai chọn
  3. KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 45 thí điểm về tự chủ chi thường thành của Sở Khoa học và tổ chức theo Nghị định SỐ 05 NĂM 2019 xuyên từ ngày 20 tháng 5 Công nghệ tỉnh Gia Lai; vào 54/2016/NĐ-CP, xây dựng năm 2019 tại Quyết định đầu năm 1986, Trung tâm và phát triển mô hình tổ chức số 254/QĐ-UBND, theo đó, Khoa học, Kỹ thuật Dịch vụ khoa học và công nghệ công Trung tâm là tổ chức khoa được thành lập với cơ cấu lập tự đảm bảo chi thường học và công nghệ công lập tự tổ chức chỉ có 02 người. xuyên, thích ứng với cơ chế đảm bảo chi thường xuyên, Theo Quyết định số 85/QĐ- thị trường và hội nhập kinh không tự đảm bảo chi đầu tư SKHCN&MT ngày 4/11/1993 tế quốc tế, cụ thể: theo Điểm b, Khoản 2, Điều của Sở Khoa học Công nghệ - Cơ cấu nhân sự của 3 của Nghị định 54/2016/ và Môi trường Gia Lai, Trung Trung tâm Ứng dụng tiến bộ NĐ-CP ngày 14/6/2016 của tâm Khoa học, Kỹ thuật Dịch khoa học và công nghệ tỉnh Chính phủ. Từ khi thực hiện vụ được đổi tên lại thành Gia Lai, đến ngày 01/6/2019 chuyển đổi cơ chế hoạt động, Trung tâm Ứng dụng và có 12 người(05 viên chức và mô hình này đã và đang góp Chuyển giao công nghệ. 07 người lao động theo hợp phần nâng cao năng lực, hiệu Giai đoạn này, chức năng và đồng) Ngoài ra, dựa vào nhu quả hoạt động của Trung nhiệm vụ chủ yếu của Trung cầu và điều kiện để phát triển tâm Ứng dụng tiến bộ khoa tâm là tổ chức nghiên cứu hoạt động khoa học và công học và công nghệ tỉnh Gia Lai ứng dụng, chuyển giao các nghệ. trong giai đoạn mới. tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời - Tổ chức bộ máy: Lãnh Giới thiệu mô hình đạo Trung tâm (gồm 01 Giám sống; thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi từ cơ chế bao đốc và không quá 02 Phó tiến bộ và công nghệ vào cấp sang cơ chế tự chủ về Giám đốc); Phòng Kế hoạch – phát triển kinh tế - xã hội tại tài chính của Trung tâm - Tổng hợp (bao gồm bộ phận địa phương. Toàn bộ kinh trực thuộc Sở Khoa học và Kế toán, Văn thư và Tổng phí phục vụ cho hoạt động Công nghệ tỉnh Gia Lai sẽ hợp); Phòng Nghiên cứu – thường xuyên của Trung tâm giúp các tổ chức đơn vị sự Triển khai; Phòng Chứng đều được cấp từ Ngân sách nghiệp công lập trên toàn nhận; Phòng Tư vấn dịch vụ & nhà nước, bình quân 550 tỉnh nhận diện và có những Thông tin Khoa học và Công triệu đồng/năm.. giải pháp khắc phục các rào nghệ (bao gồm Điểm thông cản trong quá trình chuyển 20 năm trôi qua là quá tin kết nối cung - cầu công đổi hoạt động theo hướng trình nỗ lực đổi mới, kiến nghệ); Phòng Kinh doanh tự chủ, góp phần xây dựng tạo và phát triển Trung tâm (bao gồm cả Hệ thống các cơ sở lý thuyết cho việc điều gặt hái kết quả nhất định. Cửa hàng giới thiệu, trưng chỉnh chính sách, quy định Cuối năm 2016, để đáp ứng bày các sản phẩm ứng dụng cơ chế tự chủ tự chịu trách yêu cầu phát triển trong kết quả khoa học và công nhiệm của các tổ chức sự giai đoạn mới, Trung tâm nghệ); Trại sản xuất - Khu nghiệp công lập phù hợp với Ứng dụng và Chuyển giao thực nghiệm. thực tiễn. công nghệ được đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng - Thu nhập bình quân 2. Thực trạng tự chủ, tự tiến bộ Khoa học và Công năm 2018 của cán bộ, nhân chịu trách nhiệm tài chính nghệ (Trung tâm) theo Quyết viên của Trung tâm có mức Trung tâm Ứng dụng tiến định số 124/QĐ-SKHCN ngày thu nhập hơn 3,5 triệu đồng bộ khoa học và công nghệ 14/11/2016 của Sở Khoa / tháng. Cùng với quá trình xây học và Công nghệ tỉnh Gia Hiện nay,Trung tâm hoạt dựng phát triển và trưởng Lai.Trung tâm đã kiện toàn động với chức năng là tổ
  4. 46 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ chức hạt nhân, lực lượng chủ chuyển đổi mô hình hoạt - Thiếu nguồn tài chính TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG chốt quan trọng trong phục động, cần phải nhìn nhận để đầu tư, đào tạo đội ngũ vụ công tác quản lý nhà nước rằng, Trung tâm đã và đang cán bộ kỹ thuật, tiếp nhận về khoa học và công nghệ gặp những tồn tại, khó khăn những công nghệ mới và làm tại địa phương; đầu mối nhất định: chủ những công nghệ mũi đẩy mạnh chuyển giao, ứng - Trong quá trình chuyển nhọn để triển khai ứng dụng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. đổi mô hình hoạt động, việc triển các hoạt động dịch vụ xác định mô hình phát triển, - Khi chuyển sang cơ chế khoa học và công nghệ; giới lộ trình hoạt động của Trung tự chủ, tự chịu trách nhiệm thiệu kết quả nghiên cứu, tâm còn gặp nhiều vướng ít nhiều tác động đến tâm công nghệ mới có tiềm năng mắc, đặc biệt là về mặt cơ lý của đội ngũ viên chức ứng dụng đến cộng đồng. và người lao động của đơn chế và quản lý đơn vị sự Trong giai đoạn này Trung vị. Đội ngũ viên chức thiếu nghiệp hiện nay chưa đồng tâm hoạt động theo Điểm chuyên nghiệp, chưa quyết bộ giữa tự chủ về tổ chức bộ b, Khoản 2, Điều 3 của Nghị liệt đổi mới, còn nặng tư máy và cơ chế tài chính như: định 54/2016/NĐ-CP ngày tưởng trông chờ vào Ngân Chưa có cơ chế, chính sách 14/6/2016 của Chính phủ, tự sách nhà nước... để đẩy mạnh việc ứng dụng, đảm bảo chi thường xuyên, nhân rộng kết quả nghiên II. Định hướng, giải không đảm bảo chi đầu tư. cứu, áp dụng tiến bộ khoa pháp cơ bản để xây dựng và Theo đó, qua tính toán sơ bộ học và công nghệ vào sản phát triển Trung tâm Ứng nếu như Trung tâm tiết kiệm xuất và đời sống; còn thiếu dụng tiến bộ khoa học và được một tỷ đồng, đảm bảo những đòn bẩy lợi ích kinh công nghệ bộ máy hoạt đồng bộ có hiệu tế để khuyến khích vào việc 1 Một số định hướng quả thì gần 20 Trung tâm áp dụng chuyển giao những thuộc các Sở, ngành sẽ tiết 1.1. Mô hình hoạt động công nghệ mới, công nghệ kiệm được 20 tỷ đồng cho của Trung tâm cao, tổ chức lại sản xuất, bao NSNN, trong khi thu NSNN Trung tâm là đơn vị sự tiêu sản phẩm và thu hút cán là 4.500 tỷ đồng, chi xấp xỉ nghiệp khoa học và công bộ làm công tác nghiên cứu 13.000 tỷ. Như vậy Gia Lai nghệ công lập thuộc Sở Khoa khoa học tại Trung tâm. đã bội chi NSNN. Đây là vấn học và Công nghệ Gia Lai với đề đặt ra cho Tỉnh ủy, HĐND, - Cách thức quản lý còn chức năng: nghiên cứu, ứng UBND và những nhà hoạch mang nặng hành chính, chưa dụng, triển khai, chuyển giao định chính sách trong việc chuyển sang hình thức dịch công nghệ, dịch vụ khoa học tổ chức nguồn chi hợp lý. vụ phục vụ công tác quản lý và công nghệ; thực hiện chức Có thể nói rằng Trung tâm là hành chính. năng thông tin, thống kê một trong những đơn vị sự - Việc đầu tư, tăng cường khoa học và công nghệ phục nghiệp công lập đầu tiên của tiềm lực cho Trung tâm bước vụ quản lý nhà nước của tỉnh. tỉnh Gia Lai triển khai chuyển đầu được tăng cường, song Trung tâm xác định mô hình đổi mô hình hoạt động, từ vẫn chưa tương xứng để hoạt động: xây dựng và phát bao cấp sang cơ chế tự chủ đáp ứng yêu cầu đưa khoa triển mô hình tổ chức khoa một phần và tiến tới tự chủ học và công nghệ phục vụ học và công nghệ công lập tự hoàn toàn theo chủ trương cho phát triển kinh tế - xã đảm bảo chi thường xuyên, của Chính phủ. hội nói chung và CNH-HĐH thích ứng với cơ chế thị Tuy nhiên, là đơn vị đi nông nghiệp và nông thôn trường và hội nhập kinh tế đầu nên trong quá trình nói riêng. quốc tế, nâng cao năng lực,
  5. KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ 47 xây dựng mô hình ứng dụng, thành đơn vị sự nghiệp khoa huy vai trò phục vụ quản SỐ 05 NĂM 2019 chuyển giao công nghệ; giới học và công nghệ công lập tự lý nhà nước trong lĩnh vực thiệu kết quả nghiên cứu, đảm bảo chi thường xuyên ứng dụng, chuyển giao công công nghệ mới có tiềm năng và những năm tiếp theo nghệ tại địa phương. ứng dụng... phát triển bền Trung tâm định hướng trở - Tổ chức sản xuất, kinh vững theo hướng nền kinh thành Công ty cổ phần. doanh và sử dụng có hiệu tế tăng trưởng xanh - Nguồn thu của Trung quả các cơ sở vật chất, kỹ 1.2. Xây dựng và kiện tâm dựa vào các hoạt động thuật được đầu tư nâng toàn bộ máy phục vụ công tác quản lý cao năng lực của Trung tâm Trên đà phát triển kinh nhà nước trong lĩnh vực khoa trong việc làm chủ các quy tế- xã hội của đất nước và học và công nghệ; các dịch trình công nghệ tiến tiến độ mở thị trường, phấn đấu vụ khoa học và công nghệ để chuyển giao các doanh đến năm 2020 đội ngũ cán và các nguồn thu hợp pháp nghiệp, đơn vị, cá nhân. bộ, viên chức và người lao khác. Đồng thời, đẩy mạnh thương động của Trung tâm từ 15- 1.4. Hoạt động sản xuất mại hóa một số sản phẩm 20 nguời. Trong đó, tối thiểu kinh doanh chủ lực của Trung tâm đủ sức 80% cán bộ quản lý, kỹ thuật cạnh tranh trên thị trường. - Với phương châm viên có trình độ đại học trở 1.5. Hình thành và tạo KH&CN ưu tiên lấy doanh lên; 100% cán bộ quản lý, kỹ nghiệp là trung tâm của lập yếu tố thị trường thuật viên được bồi dưỡng đổi mới sáng tạo nhằm tạo - Chủ động nâng cao nâng cao trình độ chuyên điều kiện cho doanh nghiệp chất lượng dịch vụ, xây dựng môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh đầu tư, đổi mới công nghệ, văn hóa định hướng vào vực có liên quan. cải thiện môi trường kinh khách hàng cho đội ngũ cán Giai đoạn năm 2025- doanh theo hướng thuận bộ, viên chức. 2030 tổng cán bộ, viên chức lợi, an toàn, thân thiện và hội và người lao động Trung tâm - Nâng cao tính chủ nhập, Trung tâm sẽ là tổ chức có từ 25-30 người. Trong đó, động, kỹ năng tiếp thị, xúc đầu mối tiếp nhận, lựa chọn tối thiểu 100% cán bộ quản tiến thị trường cho cán bộ, những kết quả nghiên cứu, lý, kỹ thuật viên có trình độ viên chức của Trung tâm. công nghệ mới, công nghệ đại học trở lên; 100% cán bộ - Xác định các thị trường lõi...cần áp dụng, nhân rộng quản lý, kỹ thuật viên được tiềm năng, phân khúc thị tại địa phương. bồi dưỡng nâng cao trình độ trường, dịch vụ tư vấn, kinh chuyên môn, nghiệp vụ có - Tập trung các nhiệm doanh thương mại và giao tâm và tầm trên nhiều lĩnh vụ trọng tâm theo hướng dịch. vực công nghệ trụ cột. nâng cao khả năng tự chủ để bảo đảm vận dụng đầy 2. Giải pháp thực hiện 1.3. Tài chính đủ, thích ứng với cơ chế thị Một là tiếp tục xây dựng - Trong giai đoạn từ nay trường và hội nhập kinh tế mô hình Trung tâm phát đến năm 2025 Trung tâm là quốc tế, tăng cường chia sẻ triển bền vững: xây dựng đơn vị sự nghiệp khoa học và kinh nghiệm trong việc nâng kế hoạch, phương án sản công nghệ công lập tự đảm cao năng lực, xây dựng mô xuất hằng năm, đảm bảo bảo chi thường xuyên theo hình ứng dụng, chuyển giao sinh lời; Sử dụng và cân đối Nghị định 54/2016/NĐ-CP; công nghệ; giới thiệu kết quả các nguồn lực: Bố trí cán bộ - Giai đoạn sau năm nghiên cứu, công nghệ mới lãnh đạo, viên chức, người 2025 phấn đấu Trung tâm có tiềm năng ứng dụng; phát lao động phù hợp, cân đối
  6. 48 KHOA HOÏC QUAÛN LYÙ và kiểm tra tài chính, sử dụng điểm kết nối cung cầu, tư vấn gia với,tinh thần quyết liệt TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG hiệu quả máy móc, trang về sở hữu trí tuệ; đổi mới sáng tạo của đội ngũ thiết bị hiện có,... Sáu là đẩy mạnh công cán bộ viên chức của Trung Hai là tăng cường công tác hợp tác, liên kết với các tâm, tổ chức triển khai các tác đào tạo, bồi dưỡng Trường Đại học, các Viện giải pháp nêu trên để nhân nguồn nhân lực kỹ thuật nghiên cứu trong và ngoài rộng mô hình; hy vọng trong chuyên sâu, cán bộ quản lý nước nhằm tổ chức nghiên thời gian đến tiếp tục tăng của Trung tâm trong các lĩnh cứu, chuyển giao, ứng dụng cường công tác quản lý nhà vực của đơn vị như: Nuôi cấy các thành tựu khoa học phù nước thực hiện cơ chế tự chủ mô, phát triển xúc tiến đầu hợp và đáp ứng nhu cầu của theo NĐ 54, nâng cao tinh tư, tổ chức ứng dụng chuyển địa phương. thần phục vụ... đưa khoa học giao đổi mới công nghệ, tư và công nghệ vào cuộc sồng Bảy là phối hợp với các thiết thực có hiệu quả ở Gia vấn phát triển tài sản trí tuệ, đơn vị liên quan đẩy nhanh phát triển thị trường,... Lai với khát vọng: “Kỷ cương, tiến độ thực hiện các Dự án liêm chính, hành động; sáng Ba là đẩy mạnh khai thác đầu tư năng lực cho Trung tạo, bức phá, hiệu quả” [6]./. hiệu quả máy móc, trang tâm; nhanh chóng đưa các thiết bị hiện có đã được đầu công trình phục vụ hoạt tư trong giai đoạn 2016- động của Trung tâm và sử TÀI LIỆU THAM KHẢO 2020. Thực hiện tốt công tác dụng tốt công năng, nâng [1] Cải cách hành chính giai doạn 2011- 2020; xây dựng và ban quản lý nhà nước, thực hiện cao năng suất. Đồng thời thành theo nghị quyết 30c/ NQ-CP ngày 8/11/ 2011 của Chính phủ đúng chức năng nhiệm vụ sớm đưa khu thực nghiệm [2] Nghị quyết 20-NQ/TW ngày được giao. ứng dụng công nghệ cao 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Bốn là tiếp tục ổn định trong nông nghiệp,trở thành [3] Luật Khoa học và Công nguồn thu dịch vụ, thông khu thực nghiệm của tỉnh và nghệ năm 2013 [4] Quyết định số 124/QĐ- qua các hoạt động dịch vụ khu vực SKHCN ngày 14/11/ 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.;Trung kỹ thuật như: Dịch vụ hỗ trợ Tám là nhân rộng và tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã kiện toàn tổ chức theo trong lĩnh vực năng lượng tham chiếu với các đơn vị sự Nghị định 54/2016/NĐ-CP nguyên tử, tư vấn, hỗ trợ nghiệp công lập của tỉnh trực [5] Nghị định 54/2016/NĐ-CP về Cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm phát triển tài sản trí tuệ, thuộc các Sở, ban, ngành ở [6] Dẫn lời thủ tướng Nguyễn chuyển giao công nghệ,... tỉnh và 17 trung tâm Dịch vụ Xuân Phúc [7] Các văn bản liên quan: N ă m l à đ ẩ y m ạ n h nông nghiệp Gia Lai đã sắp Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của thương mại hóa các sản xếp theo NQ 18, NQ 19 của Chính phủ ngày 05/9/2005 về việc quy định cơ chế tự chủ,tự chịu trách phẩm từ nghiên cứu, ứng Ban chấp hành Trung ương, nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập dụng và chuyển giao công nếu xa hơn nữa là với tất cả Nghị định 96/2010/NĐ-CP của nghệ thông qua các sản các đơn vị sự nghiệp công Chính phủ ngày 20/09/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của phẩm đã được sản xuất tại lập của nước ta: Về khoa học, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ Trung tâm: Đông trùng hạ mô hình kinh tế, xây dựng quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công thảo, nấm Vân chi, Hầu thủ, đội ngũ,cán bộ viên chức; nghệ công lập; các loại giống cây trồng có xây dựng kế hoạch tài chính, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính giá trị kinh tế cao...Tập trung phát triển thị trường, sử dụng phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. quảng bá, giới thiệu sản kết cấu hạ tầng hiệu quả... [8] Sử dụng các thông tin chính thống của Đảng,Nhà nươc, phẩm, tìm kiếm thị trường. Hơn bao giờ hết; nghiêm Chính phủ trên mạng Internet năm Triển khai hoạt động của túc thực hiện Chương trình 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Phòng trưng bày sản phẩm, cải cách hành chính quốc