Xem mẫu

 1. ĐỘNG VẬT LÀM THUỐC ThS. NguyÔn ThÞ BÝch H»ng
 2. CÁC CHUYÊN LUẬN • Ong mật • Khỉ • Hổ • Hươu và nai • Rắn • Tắc kè • Cóc nhà • Gấu
 3. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học chương ĐV làm thuốc, SV phải: Nhận biết và viết được tên Việt nam, tên KH của 8 động vật làm thuốc (trong đó các loài rắn chỉ 1 cần viết tên KH của 4 loài rắn: rắn hổ mang, rắn cạp nong, cạp nia và rắn ráo) Trình bày được các phương pháp sử dụng các 2 sản phẩm hay các bộ phận dùng làm thuốc của 8 động vật đã học Viết được công dụng của mật ong, sữa ong 3 chúa, nọc ong, keo ong, sáp ong và phấn hoa
 4. Câu hỏi ôn tập 1. Anh/chị hãy trình bày tên KH của Ong mật và nguån gèc, công dụng làm thuốc của mật ong, nọc ong, keo ong. 2. Anh/chị hãy trình bày tên KH của Ong mật và nguån gèc, công dụng làm thuốc của sữa ong chúa, sáp ong và phấn hoa. 3. Anh/chị hãy trình bày tên KH của rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn ráo và công dụng làm thuốc của nọc rắn.
 5. Câu hỏi ôn tập 4. Anh/chị hãy trình bày tên KH, phương pháp chế biến và công dụng làm thuốc của Cóc nhà. 5. Anh/chị hãy trình bày tên KH, công dụng làm thuốc của Tắc kè. 6. Anh/chị hãy trình bày tên KH, công dụng làm thuốc của Hổ.
 6. Câu hỏi ôn tập 7. Anh/chị hãy trình bày tên KH, công dụng làm thuốc của Khỉ. 8. Anh/chị hãy trình bày tên KH của các loài Gấu có ở Việt nam và công dụng làm thuốc của mật gấu. 9. Anh/chị hãy trình bày tên KH của Hươu sao, nai và công dụng làm thuốc của sừng hươu nai.
 7. Tμi liÖu tham kh¶o Bμi gi¶ng D−îc liÖu tËp II - BMDL §HDHN, 2003 D−îc ®iÓn ViÖt nam III, BYT, NXB Y häc, 2002 C©y thuèc vμ ®éng vËt lμm thuèc ë VN, tËp 1 vμ 2, NXBKHKT, 2004 Nh÷ng c©y thuèc vμ vÞ thuèc VN- §ç TÊt Lîi, NXB Y häc, 2005
 8. PHÂN LOẠI Theo TL: "C©y thuèc vμ ®éng vËt lμm thuèc ë VN" tËp 1 vμ 2, NXBKHKT, 2004 - Động vật không xương sống: - Động vật có xương sống: - Các vị thuốc bổ - Các vị thuốc khác
 9. PHÂN LOẠI Theo TL: "Nh÷ng c©y thuèc vμ vÞ thuèc VN" §ç TÊt Lîi, NXB Y häc, 2005 - Động vật không xương sống: 26/84 - Động vật có xương sống: 58/84 - Các vị thuốc bổ - Các vị thuốc khác
 10. ong mËt
 11. ong mËt Mật ong Nọc ong Phấn hoa Keo ong Sáp ong Sữa ong chúa
 12. ONG MẬT Apis mellifica L. Apidae • Tên KH: Apis mellifica L. • Tên khác: Phong mật, bách hoa tinh (TQ) • Ngoài ra: A. dorsata L., A.florea Fabr., Acerena Fabr. • Thuộc chi Maligona hay chi Trigona…. • Họ Ong (Apidae), bộ Cánh mỏng (Hymenoptera), nhóm Mellifera.
 13. VÞ trÝ ph©n lo¹i: Giíi §éng vËt Animalia Ngμnh ch©n ®èt Arthrodopa Líp c«n trïng Insecta Bé c¸nh mμng Hymenoptera Hä Ong Apidae Gièng Ong mËt Apis
 14. ONG MẬT Apis mellifica L. Apidae • Đặc điểm và sự phân bố của ong mật – Ong chúa – Ong thợ – Ong đực • Bộ phận dùng: Mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa, keo ong, sáp ong và nọc ong.
 15. Ong chúa Ong thợ Ong đực
 16. A. mellifera
 17. A. florea