Xem mẫu

  1. ông dư c tr ung thư: khoa h c hay phóng i? G n ây, m t s báo m ng có lưu truy n bài thu c ông y ch a ư c m i th b nh ung thư, khi n m t s b nh nhân ang i u tr t i b nh vi n Ung bư u c tin b d vi c i u tr chuy n qua u ng thu c này. Có th c là thu c ông y i u tr ư c ung thư? Ung thư theo quan ni m ông y Theo các tài li u kinh i n ông y, t “ung thư” dùng ch m t lo i nh t (ung: nh t sưng g lên m t da m ng nh n bóng; thư: lo i b nh trên m t da có màu xám s m, c ng, khô, nhăn nhúm như da trâu). Như v y ung thư ây có th ch là áp-xe ho c tình tr ng ho i thư.
  2. Thu c ông y có tác d ng i u tr ung thư là có cơ s khoa h c nhưng không nên phóng i tác d ng c a chúng như m t lo i "th n dư c". nh: Getty images. Trong các tư li u cũng nêu m t s b nh lý như nhũ nham: kh i u có d ng như h t u, h t quýt, c ng như á n m trong vú; th t vinh: kh i u d ng c c c ng, n m dư i hàm, sau tai; trưng tích: d ng u b ng, c nh m t ch ; th ng l u, anh l u: d ng bư u vùng c ; y u thư: d ng m n ung phát ra c , to, màu , en s m, n u không ch a tr k p th i s ch y xu ng h nách, tác h i n kinh m ch t ng ph
  3. và ch t r t nhanh… Như th , ông y cũng có nêu m t s b nh lý có bi u hi n lâm sàng g n gi ng bi u hi n c a b nh ung thư theo tây y, nhưng chưa có công trình nghiên c u b nh h c nào xác nh các d ng b nh lý nêu trên là ung thư. Do ó, khi nói n i u tr ung thư trong ông y, là mu n nói n i u tr các d ng b nh lý này. Lư c qua ph n i u tr các b nh lý trên, có th b t g p nh ng i u thú v . Trong hơn 100 bài thu c c phương và kinh nghi m s d ng, có 60 bài thu c ư c các nhà khoa h c Trung Qu c, Hàn Qu c, Nh t B n nghiên c u i u tr các b nh ung thư (cancer) như ung thư c t cung, ru t k t, ph i, gan, h ch, xương, vú… Nh ng bài thu c ư c nghiên c u nhi u thư ng t p trung vào lo i thu c có tác d ng thanh nhi t gi i c (ch ng viêm gi i c), ho t huy t hoá (phá t , làm m m kh i c ng), nhuy n kiên tán k t (làm m m kh i c ng, tiêu k t t ), dĩ c tr c (dùng c lo i b b nh t t), phù chính khu tà (nâng s c kháng b nh c a cơ th i phó v i b nh).
  4. Trong t ng s 126 dư c li u c u t o nên công th c 60 bài thu c y, có 12 dư c li u l p i l p l i nhi u bài thu c khác nhau: nhân sâm, hoàng liên, b ch thư c, b ch hoa xà, bán chi liên, an sâm, b ch linh, tri m u, t o giác thích, kh sâm, hoàng c m, ngũ linh chi. ây cũng chính là nh ng v thu c ư c các nhà y h c hi n i nghiên c u khá nhi u trên th c nghi m, trên nhi u dòng t bào ung thư khác nhau. M t s b ng ch ng khoa h c ã có nhi u nghiên c u khoa h c c a th gi i v các bài thu c, v thu c ch a ung thư n i ti ng. Có th d n ra m t s k t qu sau: Nghiên c u ng d ng các bài thu c trên lâm sàng: lo i nghiên c u này (trên b nh nhân) nhi u nh t Trung Qu c, k n là n và m t s nư c trong ó có Vi t Nam. Tuy nhiên a s nh ng nghiên c u này có s lư ng ngư i b nh không nhi u, th
  5. nghi m lâm sàng không i ch ng, k t qu ch mang tính thăm dò. Nghiên c u chi t xu t các h p ch t t nhiên trong dư c li u: ây là xu th c a các nhà khoa h c không ch ông y mà c tây y, nhi u nh t ph i k n Hoa Kỳ, Nh t, Pháp, Trung Qu c và c Vi t Nam. Hoa Kỳ, t năm 1957 n năm 1991, vi n NCI nghiên c u 35.000 lo i dư c li u, chi t ra ư c 120.000 d ch chi t và phân l p ư c b n h p ch t có tác d ng i u tr ung thư là Vincablastin và Vincristin t cây d a c n, c hai h p ch t này ư c i u ch thành d ng thu c tiêm, i u tr ung thư máu; Paclitaxel (TAXOL®) t cây thông và Majonosid R2 t nhân sâm. Vi n CNRS Pháp chi t ư c Alkaloide Acetogenine t cây bình bát (l y t ng b ng sông C u Long) i u tr ung thư vú. M t s nhà khoa h c Nh t B n nghiên c u tác d ng c ch s phát tri n t bào ung thư c a c tam th t, ghi nh n tác d ng ch ng ung thư có ch n l c (ch trên mô ung thư). Còn các nhà khoa h c Trung Qu c, sau nhi u năm nghiên c u, k t lu n trên
  6. t p chí American Journal of Chinese Medicine r ng: sâm tam th t có tác d ng tăng tính nh y c m c a t bào ung thư i v i tia x , do ó có th s d ng tia x li u th p trong ph i h p dùng sâm tam th t v i x tr trong i u tr ung thư... Dùng thu c ông y gi i quy t nh ng tác d ng ph c a hoá tr và x tr , hay nâng th tr ng cơ th ti p nh n ư c các phương pháp i u tr ung thư c hi u. Nghiên c u tác d ng các bài thu c trên th c nghi m: lo i nghiên c u này ư c nhi u nhà khoa h c các nư c, trong ó có Vi t Nam tri n khai và ghi nh n nh ng k t qu khá thuy t ph c. Riêng TP.HCM, b môn di truy n thu c i h c Qu c gia có công trình “Nghiên c u kh năng kháng phân bào in vitro c a bài thu c dân gian Nam a long trên m t s dòng t bào ung thư ngư i”. M t công trình nghiên c u khác cũng c a b môn di truy n i h c Qu c gia k t h p v i khoa y h c c truy n, i h c Y dư c TP.HCM,
  7. sàng l c trong 60 bài thu c ã nêu ph n u, ra b n bài có ch a các thành ph n h p ch t hoá h c phù h p v i yêu c u i u tr lo i ung thư tương ng: song sâm a thư c thang, nh tr n thang gia v , hoàng liên gi i c thang, tiêu tích nhuy n kiên phương, c bi t bài thu c hoàng liên gi i c ghi nh n hi u qu trên c ba dòng t bào ung thư c t cung, vú và ph i. C n hi u úng tác d ng c a ông dư c Như v y, vai trò c a thu c ông y trong i u tr ung thư có th nhìn nh n nhi u góc khác nhau: m t s dư c li u có tác d ng i u tr ung thư thông qua các thành ph n h p ch t h u cơ và ư c t ng h p thành d ng thu c tây, dùng trong hoá tr ch ng ung thư; ph i h p tr li u, như dùng tam th t giúp tăng tính nh y c m c a mô ung thư do ó có th dùng li u x th p hơn, ít gây c hơn. M t s bài thu c c phương và kinh nghi m có tác d ng kháng phân bào mô ung thư...
  8. M c dù chưa th c s có công trình nghiên c u mang tính thuy t ph c cao trên lâm sàng i u tr ung thư nhưng t nh ng nh n nh trên, có th cho nh ng nh hư ng nghiên c u tích c c và quan tr ng, như ph i h p a phương ti n tr li u v a ph u thu t, v a x tr , v a dùng hoá tr ho c dùng thu c ông y, hay dùng thu c ông y gi i quy t nh ng tác d ng ph c a hoá tr và x tr , hay nâng th tr ng cơ th ti p nh n ư c các phương pháp i u tr ung thư c hi u. Do v y, nói thu c ông y h tr i u tr ung thư là có cơ s khoa h c, nhưng không nên phóng i làm nh hư ng n quy t nh i u tr k p th i c a ngư i b nh. T t nh t là khi có b nh, nên tr c ti p n các chuyên gia v ung thư ư c tư v n i u tr úng m c và k p th i, bên c nh ó cũng nên tham kh o thêm t các th y thu c ông y ư c tư v n i u tr k t h p, nh m t ư c hi u qu t t nh t.
nguon tai.lieu . vn