Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Công ty chứng khoán phải gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh đến UBCKNN Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ + Yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận lập hoặc đóng cửa chi nhánh. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị đóng cửa chi nhánh + Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc đóng cửa chi nhánh + Phương án xử lý các hợp đồng giao dịch chứng khoán đã ký với khách hàng còn hiệu lực. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
  2. - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Phụ lục số 7: Giấy đề nghị đóng cửa chi nhánh - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; hiệu lực ngày 14/8/2007 Phụ lục số 7. Mẫu Giấy đề nghị lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch của công ty chứng khoán (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________ ..., ngày ... tháng ... năm ... GIẤY ĐỀ NGHỊ LẬP (ĐÓNG CỬA) CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chúng tôi là: - Công ty chứng khoán (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa) - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ... - Vốn điều lệ: - Địa chỉ trụ sở chính: - Điện thoại: .... Fax:... Website:............... Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi được lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch như sau: - Tên chi nhánh, phòng giao dịch:..... - Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch: .......... - Điện thoại: .... fax:... - Nội dung, phạm vi hoạt động:........................ Lý do lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch ............................. Chúng tôi cam kết sau khi được phép lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo. Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc (Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn