Xem mẫu

  1. MẪU SỐ 02/TP-LLTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....., ngày.... tháng... năm..... ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố................................ Tôi là (họ và tên người làm đơn): .............................................................. .......................................................... Giới tính........................................... Tên gọi khác (nếu có):................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: ....../......./.............................................................. Nơi sinh (1):............................................................................................... Quê quán (2):............................................................................................. Dân tộc: ....................................... Quốc tịch............................................. Nơi thường trú/Tạm trú (3): ...................................................................... ................................................................................................................... Giấy CMND/Hộ chiếu (4): ........................... Số....................................... Cấp tại: ...................................... Ngày ........ tháng....... năm......... Nghề nghiệp:............................................................................................. Nơi làm việc:............................................................................................. Phần khai về cha, mẹ: Cha Mẹ Họ và tên Ngày, tháng năm sinh Quê quán Nơi thường trú/Tạm trú (3) PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN TẠI VIỆT NAM (Tính từ khi đủ 14 tuổi) Từ tháng, năm đến tháng, năm Nơi thường trú/Tạm trú (3) Tình trạng tiền án (nếu có):....................................................................... .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 1
  2. Tôi làm đơn này đề nghị Sở Tư pháp ........................................................ Cấp cho tôi Phiếu lý lịch tư pháp để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp): ........................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. ....... ngày..... tháng..... năm....... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (1) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. (2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. (3) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú; thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú:....". (4) Đối với công dân Việt Nam, ghi giấy CMND; đối với người nước ngoài, thì ghi Hộ chiếu. 2
nguon tai.lieu . vn