Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ……………………………………………………………......... Ngày sinh: ……/……./……….. Nơi sinh: ……………………………...... Mã số SV: ………………….......Lớp: …………………………………...... Ngành:…………………………..Khoa:………………………………....... Địa chỉ thường trú: …………………………………………………............ Điện thoại liên lạc: …………………………………………………........... Email : …………………………………………………………………….. - Tổng số tín chỉ tích luỹ: …………./………………….. - Điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá: ………….. - Các chứng chỉ điều kiện (có bản sao đính kèm theo đơn): + ……………………………………………………………………. +…………………………………………………………………...... +…………………………………………………………………..... +…………………………………………………………………….. - Kết quả rèn luyện: ……………………………………………………….. - Các khoản nợ đối với Nhà trường: ………………………………………. Với kết quả đạt được nêu trên, tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang xem xét để tôi được công nhận tốt nghiệp./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…...năm 20...... Người làm đơn (Chữ ký, họ & tên) 12 SV-P.HC-TH
  2. ……………………………..….. 12 SV-P.HC-TH