Xem mẫu

  1. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: - Phòng công tác Học sinh – Sinh viên - Bộ môn Tâm lý giáo dục Tên em: Lương Thị Hồng Sinh ngày: 11/02/1988 Lớp: K10A – Tâm lý học - Quản trị nhân sự. Hộ khẩu thường trú: Thôn 1 – Phúc Đường – Như Thanh – Thanh Hóa Kính thưa Phòng công tác Học sinh – Sinh viên, Bộ môn Tâm lý giáo dục. Hiện nay gia đình em có nhu cầu cần được xác nhận em là sinh viên lớp: K10A – Tâm lý học - Quản trị nhân sự, Trường Đại học Hồng Đức để anh em được giảm thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy em viết đơn này kính mong Phòng công tác Học sinh – Sinh viên, Bộ môn Tâm lý giáo dục xác nhận cho em đúng thực như em đã nêu trong đơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 18 tháng 05 năm 2009. Sinh viên Lương Thị Hồng Xác nhận của Bộ môn Tâm lý giáo Xác nhận của Phòng công tác HSSV dục