Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh 3 x 4 ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN (Ra ngoài trường) Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Tôi tên: ................................................................................................................... Sinh ngày……tháng……năm……, Nơi snh:........................................................ Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác hiện nay:................................................... ................................................................................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Nơi đăng ký trạm trú hiện nay (nếu có):.............................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Trình độ học vấn................................................................................................... Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:......................................................................... Trình độ Ngoại ngữ:………………………, Trình độ Tin học:.......................... Chứng chỉ khác:..................................................................................................... Kinh nghiệm công tác:........................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Lý do thuyên chuyển:............................................................................................ ................................................................................................................................ ……….., ngày……tháng……..năm……….. Người xin thuyên chuyển (ký, ghi rõ họ tên) Ý kiến của Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp Ý kiến của Phòng Tổ chức cán bộ Ý kiến của Hiệu trưởng 32 CBVC - P.TCCB