Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN RÚT HỌC PHẦN Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho phép Tôi được rút các học phần sau: STT Mã số Số Tên học phần Lý do HP Tín chỉ 1 2 3 4 5 Rất mong được sự xem xét của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20… Ý kiến của CVHT-RL Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ………………………………... ………………………………... Ý kiến của Phòng Đào tạo HIỆU TRƯỞNG ………………………………... 05 SV-P.HC-TH
  2. 05 SV-P.HC-TH
nguon tai.lieu . vn