Xem mẫu

  1. Mẫu TP/HTNNg-2003-CN.6 ĐƠN XIN PHÉP LẬP VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Kính gửi: Bộ tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tên tôi là:....................................................Quốc tịch:.......................................................... Là người đứng đầu của Tổ chức (1):..................................................................................... được thành lập theo(2).......................................................................................................... ................................................................................................................................... ............ ................................................................................................................................... ............ Có trụ sở chính tại (3).......................................................................................................... ................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................... .......... Nội dung hoạt động của Tổ chức tại nước thành lập:.......................................................... ................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................... .......... Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực con nuôi tại Việt Nam do (4)..................................... ................................................................................................................................... .......... ................................................................................................................................... ....cấp số......................................ngày........................tháng......................năm................... ...... Đề nghị Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét và cấp cho Tổ chức chúng tôi Giấy phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung dự kiến sau đây: Tên gọi của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:............................................... ................................................................................................................................... ........... Trụ sở tại Việt Nam:............................................................................................................. Nội dung hoạt động tại Việt Nam (5)....................................................................................
  2. Địa bàn hoạt động tại Việt Nam:.......................................................................................... Họ và tên người đ ại diện:.................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh.......................................... Quốc tịch:............................................................ Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ thay thế (6)................................................................................. Số:.............................................. Nơi cấp:.................................... Ngày cấp:.................................. Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam:............................................................................ Nếu được cấp phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực con nuôi có yếu tố nước ngoài và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Làm tại...................., ngày.............tháng............năm,.......... Người đứng đầu Tổ chức con nuôi................................ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Các giấy tờ kèm theo: 1:.................. 2................ 3:............... Chú thích: (1). Ghi rõ tên đầy đủ của tổ chức con nuôi nước ngoài (2) Ghi rõ căn cứ pháp lý thành lập của tổ chức (3) Ghi rõ địa chỉ đặt trụ sở chính tại nơi tổ chức được thành lập (4) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy phép (5) Ghi rõ các nội dung hoạt động mà văn phòng con nuôi dự kiến sẽ tiến hành tại Việt Nam nhằm hỗ trợ xin nhận con nuôi (6) Ghi rõ loại giấy tờ
nguon tai.lieu . vn