Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN MIỄN HỌC - MIỄN THI Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho phép Tôi được miễn học - miễn thi các học phần sau (kèm theo bảng điểm đã học có công chứng): STT Tên học phần Mã HP Số ĐVHT Điểm Trình độ Số TC HP 1 2 3 Tôi xin cam đoan tên các học phần số ĐVHT, TC và điểm thi các học phần nêu trên là đúng sự thật. Kính mong được sự xem xét và phê duyệt của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20.… Ý kiến của Trưởng phòng Đào tạo Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ………………………………... HIỆU TRƯỞNG 02 SV-P.HC-TH
nguon tai.lieu . vn