Xem mẫu

  1. Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®¬n xin lµm l¹i thΠHV, SV KÝnh göi: ­ Phßng c«ng t¸c HSSV                ­ Khoa Khoa häc Tù nhiªn Tªn em lµ:…………………………….. Ngµy sinh: …../…../….. N¬i   ®¨ng   ký   nh©n   khÈu   thêng   tró: ……………………………………........... ……………………………………………………………………………………. N¬i ë hiÖn nay (Néi, ngo¹i tró)…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. HiÖn lµ HSSV líp: K11 §¹i häc To¸n tin – Khoa KHTN. Khãa häc: Tõ n¨m 2008 ®Õn n¨m 2012 §∙ ®îc cÊp thΠHSSV víi m∙ sè:……………. Em xin ®îc nhµ trêng cÊp l¹i thΠHSSV ®Ó lµm giÊy  tê tïy th©n. Lý do:…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Em   xin   cam   ®oan   lý   do   trªn   hoµn   toµn   ®óng   sù  thËt,   nÕu   sai   em   chÞu   hoµn   toµn   tr¸ch   nhiÖm.   KÝnh  mong c¸c cÊp t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Thanh   Hãa,   ngµy….th¸ng….n¨m   2010 X¸c nhËn cña khoa KHTN Ngêi lµm ®¬n (CBQL HSSV ký, ghi râ hä  tªn)
nguon tai.lieu . vn