Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN KHIẾU NẠI ĐIỂM Kính gửi: Trưởng Khoa……………. Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Nay Tôi làm đơn này xin khiếu nại về điểm số của các học phần sau đây: Điểm Bậc Số TC (ĐH, Lý do STT Tên học phần / Số Thi Tích lũy CĐ, ĐVHT TCCN) 1 2 3 4 5 Kèm theo đơn có các giấy tờ liên quan: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Mỹ Tho, ngày…… tháng…… năm 20.… Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ, tên) 09 SV-K
nguon tai.lieu . vn