Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang. Họ và tên: ………………………………………………………………....... Ngày sinh: ……..…/……./……….. Nơi sinh: ……….…………………… Mã số SV: ………………………..... Lớp: …………………………………. Ngành:…………………………..…..Khoa:………………………………... Điểm trung bình chung tích lũy là:………………………………. ………… Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép Tôi được học cùng lúc hai chương trình theo tiến độ chung của khóa học. Ngành 2 đăng ký học:...………………………………………..…………… Kính mong Hiệu trưởng xem xét và chấp thuận./. Mỹ Tho, ngày….. tháng …..năm 20..… Ý KIẾN CỦA KHOA Người làm đơn (QUẢN LÝ) (Ký tên và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG BM-ĐGKQHT-02/00