Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HOÀN TRẢ HỌC PHÍ Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Tôi tên: …………………………………………………………………………... Ngày sinh: ……/……./…………………Nơi sinh: ……………………………… Mã số sinh viên:…………………………Lớp: …………………………………. Ngành……………………………………Khóa………………………………….. Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Nay tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho tôi được rút học phí: ……..…… ……………………………….. Tổng số tiền là: ………………đ (Viết bằng chữ: …………………………………………………………..) Lý do: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Trưởng phòng KH-TV Ngày tháng năm 20 Kính đề nghị Hiệu trưởng duyệt chi trả số tiền Người viết đơn (……%): ………..đ (………………… (Ký tên và ghi rõ họ tên) …..…………………………………..) Ngày tháng năm 20 HIỆU TRƯỞNG Ghi chú: - Kèm biên lai thu học phí 22 SV-P.HC-TH
nguon tai.lieu . vn